Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Certifikace metodik

 

Na základě platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 představuje výsledek druhu Nmet – certifikovaná metodika původní výsledek výzkumu a vývoje, kdy autor vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Ministerstvo zahraničních věcí jako ústřední orgán státní správy vydává osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon).

V případě návrhu výzkumného projektu, jehož výsledkem má být certifikovaná metodika s uvažovaným uplatněním v oblasti resortu zahraničních věcí, informuje nejprve předkladatel ministerstvo písemně o svém záměru takový projekt realizovat a vyžádá si předběžný souhlas s předpokládaným podrobením metodiky procesu certifikace. Součástí informace bude anotace zamýšlené metodiky s uvedením novosti postupů, přínosu a využitelností metodiky a okruhem předpokládaných uživatelů. Vyjádřením souhlasu ministerstvo deklaruje, že pro navrhovanou metodiku plní funkci certifikační autority a zavazuje se přijmout metodiku k posouzení v rámci certifikačního řízení.

Podrobnosti k certifikačnímu řízení podá věcně příslušný útvar ministerstva – odbor zahraničněpolitických analýz a plánování, oddělení vědy a výzkumu (viz rubrika Kontakty).

.