Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         english                        česky                    

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Věda a výzkum

 

Současné mezinárodní prostředí charakterizuje vysoká míra vzájemné propojenosti, která zvyšuje pravděpodobnost globálních dopadů lokálních událostí a snižuje předvídatelnost budoucího vývoje pro Českou republiku. Tato situace klade nové nároky na českou zahraniční službu. Výzkum a reflexe mezinárodních vztahů a zahraniční politiky umožňují dávat relevantní strategická i operativní doporučení pro zahraničněpolitickou praxi a zároveň stimulovat veřejnou a expertní debatu jako základ její širší demokratické legitimity.

Hlavními nástroji jsou výstupy resortní výzkumné organizace (Ústavu mezinárodních vztahů) a výsledky projektů realizovaných v programech aplikovaného výzkumu Technologické agentury České republiky.

Mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu se zejména z hlediska přínosů pro národní hospodářství a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky věnují i zastupitelské úřady v zahraničí. Tomuto účelu slouží síť vědeckých diplomatů, kterou ministerstvo společně s Úřadem vlády postupně buduje od roku 2015.

Výroční jednání Vědecké rady MZV (8. prosince 2021)

Výroční zasedání Vědecké rady MZV se uskutečnilo dne 8. prosince 2021. Mezi hlavní témata jednání patřily: 1) debata o aktuálních námětech zahraničně-politického výzkumu; 2) informace o účelových… více ►

Vědecká rada MZV (složení v roce 2022)

Vědecká rada MZV má od schválení svého nového statusu v roce 2019 celkem 23 členů: 17 interních (zaměstnanců MZV) a 6 externích (ředitele ÚMV a 5 významných odborníků v oboru zahraniční politiky… více ►

Hodnocení ÚMV - základní postupy a dokumenty

Ve své roli poskytovatele institucionální podpory pro ÚMV provádí MZV každoročně hodnocení výstupů jeho výzkumné činnosti dle M17+ aplikované pro specifické zaměření na zahraniční politiku a… více ►

Ústav mezinárodních vztahů

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV) je jedinou resortní výzkumnou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. více ►

Koncepce

V souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. Metodika 17+), schválené usnesením vlády č. 107 ze dne 8. 2. 2017,… více ►

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory

Z výdajů na výzkum, vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí je poskytována institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu mezinárodních vztahů jako… více ►

Projekty aplikovaného výzkumu

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zahraničních věcí v důsledku reformy veřejné podpory výzkumu a vývoje z r. 2008 přestalo být poskytovatelem účelové podpory, participuje v současnosti na… více ►

Metodiky

Výsledek aplikovaného výzkumu a vývoje označovaný jako Nmet (Metodika) představuje souhrn doporučených praktik a postupů schválených kompetenčně příslušným orgánem státní správy nebo… více ►

Archiv

Do r. 2011 byl resortní výzkum podle zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, realizován v… více ►

Kontakty

Výroční jednání Vědecké rady MZV (30. listopadu 2020)

Výroční zasedání Vědecké rady MZV se uskutečnilo dne 30. listopadu 2020 v přítomnosti ministra zahraničních věcí v roli jejího předsedy. Kvůli pokračující pandemii se konalo prostřednictvím… více ►

.