Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Poskytování pracovnělékařských služeb“

 

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, odbor služebních a pracovněprávních věcí (dále jen „zadavatel“), zahajuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Poskytování pracovnělékařských služeb“. Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mimo rámec zákona formou otevřené výzvy.

I.

INFORMACE O ZADAVATELI

 

Název zadavatele:                  Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

Identifikační číslo:                 45769851

DIČ:                                          MZV není plátcem DPH

Sídlo zadavatele:                    Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00

 

 

Zaměstnanec pověřený organizací výběrového řízení:

JUDr. Jaroslav Kubalík

tel.: 224182175 , e-mail: jaroslav_kubalik@mzv.cz

 

II.

ZADÁVACÍ   PODMÍNKY

 

A)     Předmět soutěže a místo plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pracovnělékařských služeb podle zákona  č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.

Kód CPV/NIPEZ: 85120000-6, Poskytování pracovnělékařských služeb

 

B)     Termín plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění VZ: 1. 1. 2018–31. 12. 2021

 

C)     Rozdělení předmětu veřejné zakázky

Zadavatel nepřipouští rozdělení předmětu veřejné zakázky na části na tzv. dílčí plnění. Nabídka musí být vypracována a předložena pouze na celý předmět veřejné zakázky v rozsahu určeném zadávacími podmínkami.

 

D)     Podmínky plnění veřejné zakázky

V rámci uvedené činnosti provádět:

1. a) pracovnělékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné a výstupní) státních zaměstnanců a zaměstnanců objednatele za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci; tyto prohlídky provádět přednostně na základě žádosti zadavatele;

  1. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí, pracovních podmínek na zdraví;
  2. poradenskou činnost zaměřenou na ochranu zdraví při práci a ochranu zdraví před vznikem pracovních úrazů a nemocemi z povolání, školení poskytování první pomoci;
  3. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

 

2.   Činnosti po bodem 1. písm. b) – d). provádět operativně po dohodě smluvních stran.       

  1.  Činnosti uvedené pod bodem 1. písm. a)  provádět pro objednatele v rámci celé ordinační  doby poskytovatele po dobu 5 pracovních dnů týdně.

4.  Bude-li současně zaměstnancům objednatele poskytována zdravotnickým zařízením zdravotní péče, jako registrujícím poskytovatelem primární ambulantní péče, požaduje objednatel, aby takováto péče byla poskytována přednostně.

  1. Smlouva bude sjednána na 4 roky s výpovědní dobou 6 měsíců od následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.
  2. Jednotlivé prohlídky uvedené pod bodem 1 nacenit v nabídce (bude-li se nabídková cena lišit o více než 30 % od průměru ostatních nabídkových cen, vyhrazuje si zadavatel právo takovou nabídku z výběrového řízení vyřadit).

 

      Dojezdová vzdálenost od pracoviště lékaře prostředky městské hromadné dopravy od MZV ČR je max. 30 min.

 

E)     Způsob zpracování cenové nabídky

Nabídkovou cenu uvede účastník výběrového řízení do krycího listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

 

F)      Návrh smlouvy

Zadavatel předkládá v příloze č. 2 návrh smlouvy, kterou účastník přiloží podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, k nabídce.

 

G)     Způsob zpracování nabídek

Vlastní nabídka bude členěna následovně:

1. krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny podepsaný osobou oprávněnou jednat   jménem či za účastníka;

2.  zpracování nabídkové ceny;

3. návrh smlouvy.

 

H)     Způsob a termín odevzdání nabídky a otevírání nabídek

Účastníci doručí zadavateli nabídku v listinné podobě buď či jako listovní zásilku či osobně na adresu:

Odbor služebních a pracovněprávních věcí

MZV ČR

Loretánské nám. č. 5

118 00 Praha 1                    

s poznámkou „Výběrové řízení Poskytování pracovně lékařských služeb (neotvírat!), ihned předat OSPV“

 

Lhůta pro podání nabídky končí dne 27. 11. 2017 v 16:00 hodin. Zadavatel může na požádání některého z poskytovatelů předmětných služeb lhůtu prodloužit – o této skutečnosti budou ostatní možní účastníci informování uveřejněním změny stejným způsobem jako je uveřejněna tato výzva k podání nabídky.

 

CH)  Hodnocení nabídek a výběr poskytovatele služeb

 

Cena za 1 pracovně lékařskou prohlídku: 65 % => max. 65 bodů.*

Přednostní zdravotní péče: 20 % => ANO – 20 bodů  X  Ne – 0 bodů.

Dojezdová vzdálenost (MHD): 15 % => 28–30min 1 bod, 26–28min 2 body, …, 0–2min 15 bodů.

Poskytovatel uvede v nabídce závazné místo poskytování pracovně lékařských prohlídek.

Poznámka: Dojezdovou vzdálenost posoudí zadavatel dle dosažitelnosti uvedené na internetu (www.mapy.cz).

 

I)      Další podmínky

Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo podmínky výběrového řízení změnit, nebo toto výběrové řízení zrušit.

 

Přílohy:

  • příloha č. 1 (krycí list nabídky)
  • příloha č. 2 (návrh smlouvy s přílohami)

 


* Příklad výpočtu: A nejnižší cena 500 Kč, B cena 600 Kč Þ A=65 bodů;  B=500/600 x 65 = 54,17 bodů

přílohy

Krycí list nabídky 33 kB xls (Excel tabulka) 7.11.2017

Návrh smlouvy 60 kB doc (Word dokument) 7.11.2017

.