Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozhodnutí MZV ČR o návrhu výzkumného záměru Ústavu mezinárodních vztahů

 

Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o výsledku hodnocení návrhu výzkumného záměru Ústavu mezinárodních vztahů MZV4854605401 meziresortní hodnotící komisí.(15.2.2005)


R O Z H O D N U T Í
Ministerstva zahraničních věcí

o výsledku hodnocení návrhu výzkumného záměru
Ústavu mezinárodních vztahů MZV4854605401
meziresortní hodnotící komisí

Ministerstvo zahraničních věcí stanovilo k 1.12.2003 podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen "zákon") náležitosti pro předložení návrhu výzkumného záměru s termínem zahájení od 1. ledna 2005.

O institucionální podporu výzkumnému záměru se podle předložených náležitostí mohly ucházet příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí. Jediným uchazečem o institucionální podporu poskytovanou MZV je tudíž příspěvková organizace Ústav mezinárodních vztahů.

Návrh výzkumného záměru MZV4854605401 s dobou řešení od 1.1.2005 do 31.12.2011 předložený Ústavem mezinárodních vztahů byl z rozhodnutí MŠMT, které koordinovalo veškerou činnost související s výzkumnými záměry s termínem zahájení od 1. ledna 2005, předložen k posouzení meziresortní hodnotící komisi.

Meziresortní hodnotící komise posoudila předložený návrh VZ a doporučuje poskytovateli přistoupit k úpravě navržených uznaných nákladů VZ i požadované výše institucionální podpory následovně:
1)požadovanou institucionání podporu na mzdy a platy v roce 2005 snížit o finanční částku odpovídající pracovní kapacitě 6600 hod., která byla určena na vzdělávání diplomatů (t.j. snížení nákladů o 75l.410,- Kč). Pozn.: ÚMV se zabývá výzkumem a vývojem zahrnujícím mimo vlastní výzkum a vývoj v užším smyslu také činností publikační, vzdělávací, knihovnickou, dokumentační a konzultační;
2) nárůst v položce "osobní náklady" v letech 2006 až 2001 není dostatečně zdůvodněn, a proto komise navrhuje vzít pro tuto položku za základ náklady roku 2005 a v následujících letech realizace VZ uznat uznané náklady předmětné položky ve výši tohoto roku a poskytnout rovněž institucionální podporu pouze ve výši požadovaných nákladů roku 2005 (tzn. rok 2005 slouží jako výchozí stav pro určení finančních nákladů v dalších letech řešení VZ) - důvodem pro toto opatření je neodůvodněnost meziročních nárůstů v položce "osobní náklady", a to jak v oblasti uznaných nákladů, tak i ve výši požadované institucionální podpory v dalších letech realizace VZ.

Současný vývoj směřuje k tomu, že v roce 2005 bude opět plně činná Diplomatická akademie - z tohoto důvodu nelze akceptovat doporučení meziresortní hodnotící komise na snížení části institucionální podpory v oblasti mzdových nákladů. Navíc ve schváleném rozpočtu na výzkum a vývoj pro resort MZV je počítáno s institucionálními prostředky ve výši 14,000.000,-- Kč.

Z rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí bude příspěvkové organizaci Ústav mezinárodních vztahů poskytována institucionální podpora ve výši uvedené příjemcem v návrhu výzkumného záměru v závislosti na výši finančních prostředků na výzkum a vývoj přidělených resortu MZV ze státního rozpočtu v příslušném finančním roce, maximálně však do výše cca 2/3 finančních prostředků na výzkum a vývoj, pokud nebude návrhem rozpočtu pro tuto oblast stanoveno jinak.

V Praze dne 31.1.2005 ..............................................
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA
náměstek ministra
a předseda Vědecké rady MZV

.