Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dotační program na projekty v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů pro rok 2005

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje v rámci státní dotační politiky a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů dotační program v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Program je určen pro pro nevládní a neziskové organizace. Žádosti o dotace lze podávat do 31. března 2005.(23.2.2005)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen "zadavatel") vyhlašuje v rámci státní dotační politiky a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů dotační program pro nevládní a neziskové organizace na projekty v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů s tématikou:

1. Analýza a prezentace událostí a trendů v oblasti zahraniční politiky ČR a významných období české historie, publikování informačních materiálů, organizování konferencí a seminářů, dokumentace a archivace.

2. Podpora a rozvoj mezinárodních vztahů a spolupráce se zaměřením na:
a) Odborné práce a akce týkající se řešení problematiky krizových oblastí v mezinárodním politickém dění.
b) Akce a odborné práce v oblasti priorit zahraniční politiky ČR.

Podmínky :
Návrhy na realizaci projektů (žádosti o dotace) lze podávat do 31. března 2005 do 11 hod v zalepených obálkách se zřetelným označením "NNO" na adresu:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
odbor AP
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

Návrhy budou vyhodnoceny ustanovenou odbornou komisí MZV ČR. Návrhy budou hodnoceny na základě vyhovění zadání, odborné úrovně projektu, předpokládaného přínosu pro českou zahraniční politiku a finančních nákladů na projekt. Neúplné návrhy budou ze soutěže vyloučeny.

Uchazečským subjektem (žadatelem) předkládajícím projekt v tomto dotačním programu mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo další právnické osoby založené k poskytování vzdělávacích služeb a vysoké školy.

Návrh projektu by měl obsahovat následující údaje:

 1. Název projektu v češtině a v angličtině.

 2. Charakteristiku stanoveného tématu, rozpracování předmětu a cíle řešení projektu, návrh způsobu zpracování dané látky (popis zvolené koncepce a metodologie).

 3. Předpokládané celkové náklady projektu, jejich členění na mzdové a režijní.

 4. Základní údaje o nositeli projektu (instituci) a jeho odpovědném řešiteli (osoba),
  - název, druh organizace, IČO, adresa nositele projektu, jméno a příjmení, tituly, rodné číslo, adresa, fax a e-mail řešitele odpovědného nositeli za odbornou úroveň projektu,
  - jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů,
  - výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (zřizovací listina,statut)

 5. Kvalifikační předpoklady - stručný životopis řešitele, případně spoluřešitelů (vzdělání, dosavadní odborné působení a zkušenosti, publikované odborné práce, publikační činnost)

Lhůta pro řešení projektu je do 15.12.2005, včetně finančního vypořádání přidělených prostředků (výdaje a náklady příjemce dotace uhrazené po tomto datu nemohou být uznány při finančním vypořádání dotace)

Kritéria hodnocení návrhů projektů:
a) Soulad se zadáním, formální náležitosti (v případě, že návrh nebude kompletní a nebude mít požadované náležitosti, bude vyloučen z dalšího hodnocení),
b) odborná úroveň návrhu projektu,
c) přínos pro českou zahraniční politiku,
d) finanční náklady projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný s předložených projektů a program zrušit. Rovněž si vyhrazuje právo přidělit dotaci v nižší výši, než navrhovanou uchazečem. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. O výsledcích hodnocení podaných návrhů budou všichni uchazeči vyrozuměni písemně. Podané návrhy budou buď přijaty nebo zamítnuty nebo přijaty s výhradami (v tom případě bude muset příslušný uchazeč o dotaci akceptovat připomínky ze strany MZV ČR a žádost dopracovat podle pokynů zadavatele).

Vybraní uchazeči o státní dotaci na projekty obdrží rozhodnutí o udělení dotace.
Práva a povinnosti žadatelů, resp. příjemců dotací jsou stanovena zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.


.