Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Veřejná zakázka - (doplňkové kolo) vědecké projekty na rok 2007 - úvodní informace a podmínky

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje v rámci podpory výzkumu a vývoje, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů v roce 2007.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje v rámci podpory výzkumu a vývoje, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů v roce 2007.

Témata vypsaných projektů, podrobné zadání i podmínky soutěže jsou k dispozici na internetové adrese: www.mzv.cz/granty a na telefonním čísle: 2 2418 2137 u tajemnice Vědecké rady MZV ČR.

Návrhy na zpracování projektů musí být doručeny do 20. června 2007 na adresu: MZV ČR, Vědecká rada (odbor AP), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 v zalepených obálkách se zřetelným označením "Vědecká soutěž" a zároveň nadpisem "Neotvírat". Návrhy budou posuzovány na základě vyhovění zadání, odborné úrovně, předpokládaného přínosu pro českou zahraniční politiku a finančních nákladů projektů. Neúplné návrhy, které nesplní formální a obsahové podmínky budou ze soutěže vyloučeny. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených návrhů a zakázku zrušit.

Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů
PODMÍNKY

Návrhy na zpracování projektů je třeba doručit do 20 . června 2007 v zalepené obálce se zřetelným označením "Vědecká soutěž" a zároveň nadpisem "Neotvírat" na adresu Ministerstva zahraničních věcí ČR, Vědecká rada (odbor AP), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Případné bližší informace jsou k dispozici na telefonním čísle: 2 2418 2137 u tajemnice Vědecké rady .


I. Návrh projektu * musí obsahovat:
* (návrh musí být zaslán v písemné formě. Zároveň požadujeme zaslání návrhu
na některém z el. nosičů - CD, disketa)

1) Název projektu česky a anglicky

2) Rozbor zadaného tématu:
- rozpracování předmětu řešení projektu, jeho cíle, návrh způsobu zpracování
dané látky (popis zvolené koncepce a metodologie).

3) Předpokládané celkové finanční náklady projektu:
- jejich členění na mzdové a režijní
- v případě požadavku nákladů na cestové jejich podrobný rozpis - počet cest,
počet osob, destinace, počet dní

4) Základní údaje o nositeli a řešiteli projektu:

a) u právnických osob (včetně rozpočtových a příspěvkových organizací):
- název, druh organizace a IČO nositele projektu
- výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (zřizovací listina, statut)
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresa, telefon, faxové a e-mailové spojení
odpovědného řešitele odborné úrovně projektu
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů

b) u fyzických osob:
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresa, telefon, faxové a e-mailové spojení
odpovědného řešitele
- prohlášení o bezúhonnosti a zaplacení příslušných daní a pojistného
- název firmy a IČO v případě, že nositelem je fyzická osoba s živnostenským
oprávněním
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů

5) Kvalifikační předpoklady:
- stručný životopis řešitele, případně spoluřešitelů
(vzdělání, dosavadní odborné působení a zkušenosti, seznam publikované literatury, rozsah publikační činnosti)

II. Kritéria hodnocení návrhů projektů:

1) Soulad se zadáním, formální náležitosti (v případě, že návrh nebude kompletní a nebude
splňovat všechny formální náležitosti bude automaticky vyloučen z dalšího hodnocení)

2) Odborná úroveň návrhu projektu

3) Míra splnění cílů požadovaných zadavatelem a přínost pro českou zahraniční politiku

4) Finanční náklady projektu

5) Forma zveřejnění výsledků práce (webové stránky, odborné časopisy, hromadné sdělovací
prostředky, knižní vydání, konference, semináře)

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených projektů a soutěž zrušit. Rovněž si vyhrazuje právo snížit výši celkových nákladů projektu předkládaných účastníkem soutěže. O výsledcích hodnocení budou uchazeči vyrozuměni prostřednictvím webových stránek MZV ČR. Podané návrhy mohou být: a) přijaty, b) zamítnuty, c) přijaty s výhradami (v tomto případě účastník soutěže, bude-li se chtít nadále ucházet o finanční prostředky na řešení projektu, musí akceptovat připomínky ze strany MZV ČR).

S vybranými účastníky soutěže uzavře MZV ČR smlouvu o řešení projektu, která stanoví podrobné podmínky práce na projektu a nakládání s přidělenými finančními prostředky.

.