Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Veřejná zakázka - vědecké projekty na r. 2003

 

Podrobná informace k vědeckým projektům na rok 2003: podmínky, termíny, kontakty.

Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje v rámci podpory výzkumu a vývoje, v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku na zpracování vědeckých projektů z oblasti mezinárodních vztahů.

Témata vypsaných projektů, podrobné zadání i podmínky soutěže jsou k dispozici na internetové adrese www.mzv.cz/granty a na telefonním čísle 2 2418 2137 u tajemnice Vědecké rady MZV Hany Hájkové.

Návrhy na zpracování projektů lze podávat do 14. listopadu 2002 do 10.00 hod. na adresu MZV, Vědecká rada MZV (AP), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 v zalepených obálkách se zřetelným označením "Vědecká soutěž". Návrhy budou hodnoceny na základě vyhovění zadání, odborné úrovně, předpokládaného přínosu pro českou zahraniční politiku a finančních nákladů projektů. Neúplné návrhy budou ze soutěže vyloučeny. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených návrhů a zakázku zrušit.
Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů
PODMÍNKY

Návrhy na zpracování projektů lze podávat do 14. listopadu 2002 do 10.00 hod. v zalepené obálce se zřetelným označením "vědecká soutěž" na adresu MZV, Vědecká rada MZV (AP), Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1. Případné další informace jsou k dispozici u tajemnice Vědecké rady MZV Hany Hájkové na tel. 2 2418 2137.


Návrh projektu musí obsahovat:

1) Název projektu česky a anglicky

2) Rozbor zadaného tématu: rozpracování předmětu řešení projektu, jeho cíle, návrh způsobu zpracování dané látky (popis zvolené koncepce a metodologie). Uvítáme, budou-li návrhy podány vedle písemné i v elektronické podobě.

3) Předpokládané celkové náklady projektu

4) Základní údaje o nositeli a řešiteli projektu
U právnických osob (včetně rozpočtových a příspěvkových organizací):
- název, druh organizace a IČO nositele projektu
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele odpovědného nositeli za odbornou úroveň projektu
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
- výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů (zřizovací listina, statut)

U fyzických osob:
- jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, adresu, telefon, fax a e-mail řešitele projektu
- název firmy a IČO v případě, že nositelem je fyzická osoba s živnostenským oprávněním
- jména, příjmení, tituly, adresy a rodná čísla případných spoluřešitelů
- prohlášení o bezúhonnosti a zaplacení příslušných daní a pojistného

5) Kvalifikační předpoklady: stručný životopis řešitele, případně spoluřešitelů (především vzdělání, dosavadní odborné působení a zkušenosti, publikované odborné práce, rozsah publikační činnosti)

Kritéria hodnocení návrhů projektů:
a) soulad se zadáním, formální náležitosti (v případě, že návrh nebude kompletní a nebude splňovat všechny formální náležitosti, bude automaticky vyloučen z dalšího hodnocení)
b) odborná úroveň návrhu projektu
c) přínos pro českou zahraniční politiku
d) finanční náklady projektu


Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených projektů a soutěž zrušit. Rovněž si vyhrazuje právo snížit hodnotu celkových nákladů projektu navrhovaných účastníkem soutěže. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. O výsledcích hodnocení podaných návrhů budou všichni uchazeči vyrozuměni písemně. Podané návrhu budou buď a) přijaty, b) zamítnuty, c) přijaty s výhradami (v tom případě dotyčný účastník soutěže, bude-li se chtít ucházet o finanční příspěvek, musí akceptovat připomínky ze strany MZV ČR).

S vybranými účastníky soutěže uzavře MZV ČR smlouvu o řešení projektu, která stanoví podrobné podmínky práce na projektu a nakládání s přidělenými finančními prostředky.

.