Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 8 služebních míst diplomatických koncipientů v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie

 

(Archivní článek, platnost skončena 07.11.2016 / 23:54.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na 8 služebních míst diplomatických koncipientů v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v oboru služby: „Zahraniční vztahy a služba“. Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Den nástupu je stanoven na leden 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11.  platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do  7. listopadu 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do  7. listopadu 2016 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na 8 služebních míst diplomatických koncipientů v Odboru vzdělávání a diplomatické akademie
(č.j. 455445/2016-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem  zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1. požadavky, stanovené podle § 25 odst. 1, 4 a 5 zákona, tj.:

a) mít státní občanství České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií výše uvedeného dokladu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) být plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1
písm. e) zákona], resp. služebním předpisem (č.j. 125254/2015-SST „Směrnice, stanovující postup při změnách systemizace MZV, změnách organizační struktury, definici charakteristik systemizovaných míst a obsazování míst dočasného zařazení“), tj. dosáhnout vysokoškolského bakalářského nebo magisterského vzdělání;       

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti, vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

2. požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona pro dané služební místo služebním předpisem (č.j.: 125254/2015-SST „Směrnice, stanovující postup při změnách systemizace MZV, změnách organizační struktury, definici charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných míst dočasného zařazení“), kterým je úroveň znalosti cizího jazyka - znalost angličtiny, odpovídající alespoň úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1], a znalost francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, arabštiny, čínštiny nebo dalšího jazyka (s výjimkou slovenštiny), odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR1.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu, prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

3. požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona pro dané služební místo služebním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO „Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO“), kterým je pro dané služební místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („ajné“) příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Činnost vykonávaná na služební místě diplomatického koncipienta:

  • absolvování 6ti měsíců teoretické přípravy (v závislosti na konkrétních potřebách MZV) zaměřené na zvládnutí širokého okruhu otázek zahraniční politiky a diplomacie,
  • obhajoba závěrečné práce na aktuální zahraničně politické téma,
  • absolvování stáže na  zastupitelském úřadě ČR v délce trvání cca 1 měsíce
    v mimoevropském teritoriu,
  • absolvování stáže na jednom z odborů MZV.

 

Zájemce o služební místo diplomatického koncipienta v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie předloží:

  1. žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo diplomatického koncipienta v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie spolu s těmi přílohami, které dokládají splnění výše uvedených předpokladů a požadavků, požadovaných zákonem, jež nemá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve své úřední evidenci (pokud chce zájemce odkázat na úřední evidenci Ministerstva zahraničních věcí ČR, je třeba, aby uvedl, které konkrétní dokumenty si z ní má ministerstvo obstarat, a pokud je zaslal k dřívějšímu výběrovému řízení, je nutno uvést, ke kterému),
  2. strukturovaný profesní životopis,
  3. motivační dopis.

 

Součástí výběrového řízení budou rovněž písemné testy.

 

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

přílohy

Čestné prohlášení - občanství 23 kB doc (Word dokument) 3.5.2019

Čestné prohlášení - svéprávnost 23 kB doc (Word dokument) 3.5.2019

Čestné prohlášení - vzdělání 24 kB doc (Word dokument) 3.5.2019

Čestné prohlášení - zdravotní způsobilost 23 kB doc (Word dokument) 3.5.2019

Lékařský posudek 24 kB doc (Word dokument) 3.5.2019

Žádost o přijetí do služebního poměru - zaměstnanec 67 kB doc (Word dokument) 17.10.2017

.