Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele České rozvojové agentury

 

(Archivní článek, platnost skončena 20.02.2017 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí jako služební orgán vyhlašuje ve smyslu § 15 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele České rozvojové agentury.
 
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů. Místem výkonu práce je Praha. Nástup do práce se v závislosti na termínu dokončení výběrového řízení předpokládá v květnu 2017.
 

Posuzovány budou přihlášky do výběrového řízení, podané ve lhůtě do 20. února 2017, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany, nebo osobně podané v termínu do 20. února 2017 na podatelnu Ministerstva zahraničních věcí na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka obsahující přihlášku včetně níže uvedených příloh musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na pracovní místo ředitele České rozvojové agentury (č. j. 445597/2017-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může zúčastnit jen uchazeč, který splňuje následující předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání přihlášky do výběrového řízení lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií výše uvedeného dokladu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout vysokoškolského vzdělání magisterského typu;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom aj.). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti, vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání přihlášky jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí.

g) mít znalost anglického jazyka, odpovídající alespoň stupni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1];

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

h) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[2], předpoklad předložení originálu nebo úředně ověřené kopie osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (dále jen „zákon č. 451/1991 Sb.“), dokládající, že nebyl:

1) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

2) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním o výsledcích výběrového řízení.

i) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předpoklad předložení čestného prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., dokládajícího, že nebyl:

1) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. ledna 1968 do 1. května 1969,

2) pracovníkem aparátu orgánů, uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

3) příslušníkem Lidových milicí,

4) členem akčního výboru Národní fronty po 25. únoru 1948, prověrkových komisí po 25. únoru 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po
21. srpnu 1968,

5) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů, delších než 3 měsíce, na těchto školách.

Od uchazeče o dotčené pracovní místo se dále očekává:

a) orientace v problematice rozvojové a zahraniční spolupráce;

b) minimálně 3 roky zkušeností s vedením a řízením lidí;

c) schopnost strategického a analytického myšlení, orientace na výsledek;

d) zkušenost s formulací a implementací projektů a jejich zadáváním;

e) zkušenost se sestavováním rozpočtu;

f) zkušenost s využitím finančních nástrojů;

g) komunikační a reprezentační schopnosti;

h) praxe při řízení pracovníků nebo projektů přímo v zahraničí výhodou;

i) znalost dalšího jazyka výhodou.

Náplň práce:

a) strategické řízení České rozvojové agentury v souladu s prioritami Ministerstva zahraničních věcí a požadavky plynoucími ze závazků v mezinárodních rozvojových organizacích;

b) zodpovědnost za strategické, finanční, procesní a personální řízení agentury;

c) manažerské a odborné vedení podřízených pracovníků;

d) identifikace, formulace a monitoring projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR;

e) komunikace s různými českými i zahraničními partnerskými organizacemi.

Uchazeč předloží:

a) žádost o přijetí do pracovního poměru na Ministerstvo zahraničních věcí na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů;

b) motivační dopis (max. 1 stránka, s vyjádřením k termínu možného nástupu);

c) životopis (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe);

d) teze své manažerské vize (max. 2 stránky);

e) příklad vzorového ideálního rozvojového projektu i s rozpočtem (max. 2 stránky).


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

přílohy

Čestné prohlášení 451-1991 Sb. 16 kB docx (Dokument) 31.1.2017

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB docx (Dokument) 31.1.2017

Žádost 29 kB docx (Dokument) 31.1.2017

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 1.2.2017

Čestné prohlášení o svéprávnosti 23 kB doc (Word dokument) 1.2.2017

.