Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele České rozvojové agentury

 

(Archivní článek, platnost skončena 12.05.2017 / 23:59.)

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele České rozvojové agentury.
 
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru. V souladu se Statutem České rozvojové agentury jmenuje a odvolává ředitele České rozvojové agentury na čtyřleté funkční období ministr zahraničních věcí. Místem výkonu práce je Praha. Nástup do práce se v závislosti na termínu dokončení výběrového řízení dle vzájemné dohody předpokládá v červnu/červenci 2017.

Posuzovány budou přihlášky do výběrového řízení, podané ve lhůtě do 12. května 2017, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany, nebo osobně podané v termínu do 12. května 2017 na podatelnu Ministerstva zahraničních věcí na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka obsahující přihlášku včetně níže uvedených příloh musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na pracovní místo ředitele České rozvojové agentury (č. j. 447943/2017-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může zúčastnit jen uchazeč, který splňuje následující předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství ne starším než 12 měsíců anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší než 12 měsíců. Při podání přihlášky do výběrového řízení lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií výše uvedeného dokladu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem uchazeče; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá výpisem z Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout vysokoškolského vzdělání magisterského typu;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom aj.). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti, vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání přihlášky jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před nástupem do pracovního poměru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí.

g) mít znalost anglického jazyka, odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „CEFR“) ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1] (dále jen „Seznam standardizovaných jazykových zkoušek“);

Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení  nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. Originál nebo úředně ověřenou kopii lze rovněž předložit před konáním pohovoru Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí. Alternativně lze požadovanou znalost anglického jazyka pro účely účasti ve výběrovém řízení před konáním pohovoru prokázat složením zjišťovací zkoušky Ministerstva zahraničních věcí na příslušný stupeň.[2]

h) je-li narozen přede dnem 2. prosince 1971[3], předpoklad předložení originálu nebo úředně ověřené kopie osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (dále jen „zákon č. 451/1991 Sb.“);

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však uchazeč povinen doložit nejpozději před rozhodováním o výsledcích výběrového řízení.

i) je-li narozen přede dnem 2. prosince 19713, předpoklad předložení čestného prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

Od uchazeče o dotčené pracovní místo se dále očekávají:

 1. orientace v problematice rozvojové a zahraniční rozvojové spolupráce;
 2. minimálně 3 roky zkušeností s vedením a řízením lidí;
 3. schopnost strategického a analytického myšlení, orientace na výsledek;
 4. zkušenost s projektovým řízením;
 5. komunikační a reprezentační schopnosti;
 6. praxe při řízení pracovníků nebo projektů přímo v zahraničí výhodou.

Náplň práce:

 1. strategické řízení České rozvojové agentury v souladu s prioritami Ministerstva zahraničních věcí a požadavky plynoucími z mezinárodních závazků;
 2. zodpovědnost za strategické, finanční, procesní a personální řízení agentury;
 3. manažerské a odborné vedení podřízených pracovníků;
 4. identifikace, formulace a monitoring projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR;
 5. komunikace s českými a zahraničními partnerskými organizacemi.

Uchazeč předloží:

 1. žádost o přijetí do pracovního poměru na Ministerstvo zahraničních věcí na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů;
 2. motivační dopis (max. 1 stránka A4, s vyjádřením k termínu možného nástupu);
 3. životopis (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe);
 4. hlavní priority pro řízení České rozvojové agentury pro první rok po nástupu do funkce ředitele (max. 2 stránky A4);
 5. identifikaci rizik pro fungování České rozvojové agentury a návrh jejich ošetření (max. 2 stránky A4).

[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] Uchazeči ve výběrovém řízení, který jedním ze shora uvedených způsobů prokáže znalost anglického jazyka na úrovni B2 CEFR a bude jmenován na místo ředitele České rozvojové agentury, bude stanovena povinnost prokázat do jednoho roku po jmenování znalost anglického jazyka na úrovni C1 CEFR ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek. 

[3] § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

přílohy

Žádost 52 kB doc (Word dokument) 20.4.2017

Čestné prohlášení 451-1991 Sb. 27 kB doc (Word dokument) 20.4.2017

Čestné prohlášení o státním občanství 23 kB doc (Word dokument) 20.4.2017

Čestné prohlášení o svéprávnosti 23 kB doc (Word dokument) 20.4.2017

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 20.4.2017

.