Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 8 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie

 

(Archivní článek, platnost skončena 13.11.2017 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR zastoupen zástupkyní příslušného služebního orgánu podle § 15 odst. 6 zákona a podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na 8 služebních míst v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie, určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oboru služby „Zahraniční vztahy a služba“ ve smyslu § 32 odst. 1 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě). Místem výkonu služby je Praha.
 
Osoba zařazená na služební místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby (dále jen „diplomatický koncipient“), bude přijatá do služebního poměru na dobu jednoho roku, během které diplomatický koncipient absolvuje vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby zakončený zkouškou podle § 32 zákona o zahraniční službě a vyhlášky č. 188/2017 Sb., o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby. Předpokládaný den nástupu je stanoven na leden 2018. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 12. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 13. listopadu 2017, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi Ministerstva zahraničních věcí ČR prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 13. listopadu 2017 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na 8 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v Odboru vzdělávání a diplomatické akademie (č.j. 454652/2017-PERS)“.

 

Výběrového řízení na výše uvedená služební místa se může v souladu se zákonem o státní službě zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady stanovené podle § 25 odst. 1 a 4 zákona o státní službě:

a) mít státní občanství České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií výše uvedeného dokladu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

c) být plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], resp. služebním předpisem (Služební předpis státního tajemníka č. 12/2017, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č.j. 451870/2017-PERS, v platném znění), tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském stupni;       

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom apod.). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě pro dané služební místo služebním předpisem (Služební předpis státního tajemníka č. 12/2017, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č.j. 451870/2017-PERS, v platném znění), kterým je úroveň znalosti cizího jazyka, a to angličtiny, odpovídající alespoň úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a znalost dalšího cizího jazyka, odpovídající alespoň úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1].

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu, prokazujícího požadovanou úroveň znalosti cizího jazyka. V případě znalosti dalšího jazyka neuvedeného v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (viz poznámka pod čarou č. 1), uchazeč předloží úředně ověřený překlad dokladu, prokazujícího znalost cizího jazyka, odpovídající alespoň stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

3) požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě pro dané služební místo služebním předpisem (Služební předpis státního tajemníka č. 12/2017, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č.j. 451870/2017-PERS, v platném znění.), kterým je pro dané služební místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („Tajné“) příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Činnost vykonávaná na služebním místě diplomatického koncipienta:

  • absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na výkon zahraniční služby a zakončeného zkouškou podle § 32 zákona o zahraniční službě a vyhlášky č. 188/2017 Sb., o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby, jejímž obsahem je ověření znalostí diplomatické praxe, konzulárních činností a právních předpisů, týkajících se výkonu zahraniční služby, včetně mezinárodního práva a práva Evropské unie; zkouška musí být vykonána nejpozději do jednoho roku od přijetí do služebního poměru a lze ji opakovat jen jednou. Zkouška nahrazuje zvláštní část úřednické zkoušky podle zákona o státní službě pro obor „Zahraniční vztahy a služba“. Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání služby, vydaným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR zařadí státního zaměstnance na jiné služební místo v Ministerstvu zahraničních věcí ČR poté, co úspěšně složil zkoušku. Služební poměr osoby, která zkoušku nesložila, končí uplynutím lhůty jednoho roku od přijetí do služebního poměru,
  • absolvování stáže na některém ze zastupitelských úřadů ČR,
  • absolvování stáže v některém z odborů Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Zájemce o služební místo diplomatického koncipienta v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie musí předložit:

a) žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo diplomatického koncipienta v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie spolu s těmi přílohami, které dokládají splnění výše uvedených předpokladů a požadavků podle zákona o státní službě, jež nemá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve své úřední evidenci (chce-li zájemce odkázat na úřední evidenci Ministerstva zahraničních věcí ČR, je třeba, aby uvedl, které konkrétní dokumenty si z ní má Ministerstvo zahraničních věcí ČR obstarat, a pokud je zaslal k dřívějšímu výběrovému řízení, je nutno uvést, ke kterému),

b) strukturovaný profesní životopis (nejlépe ve formátu Europass),

c) motivační dopis.

 

Dodatečné informace k výběrovému řízení:

Výběrové řízení probíhá společně a jednotně pro všechna systemizovaná místa diplomatických koncipientů.

Součástí výběrového řízení je písemná zkouška, která prověřuje schopnost zájemce pracovat s cizojazyčným textem, analyzovat jej, identifikovat důležitá fakta a syntetizovat informace a doporučení, jakož i vyjadřovací schopnosti uchazeče. Písemná zkouška současně prověří znalost českého a anglického jazyka a stylistiky. Doporučujeme zájemcům při přípravě na písemnou zkoušku využít platnou „Koncepci zahraniční politiky ČR“, případně dalších relevantních informací/zpráv/dokumentů zveřejněných na webových stránkách MZV ČR. 

Písemná část probíhá pro všechny zájemce společně, a v průběhu listopadu 2017 v dopoledních hodinách. Výběrová komise na základě výsledku pozve k pohovoru zájemce, kteří uspěli v písemné zkoušce, neúspěšní kandidáti budou informováni podle zákona o státní službě. Pohovor před výběrovou komisí bude probíhat v listopadu/prosinci 2017.

Zájemcům, kteří se ze závažných a prokazatelných důvodů nedostaví k písemné zkoušce nebo pohovoru před výběrovou komisi, může být v souladu se zásadou rovného přístupu umožněna účast v náhradním termínu. Zájemce, který se v takovém případě dostaví v náhradním termínu k písemné zkoušce, zpracovává srovnatelně obtížnou písemnou zkoušku na jiné téma, než které bylo zadáno v původním termínu; hodnocení probíhá za stejných podmínek jako u ostatních uchazečů.

Všichni zájemci ve výběrovém řízení, tedy i neúspěšní, budou písemně vyrozuměni po skončení výběrového řízení podle § 164 odst. 4 o výsledku výběrového řízení zasláním stejnopisu protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízení.

Výběrové řízení je organizováno tak, aby vybraní zájemci byli včas informováni a mohli ukončit svou činnost v dosavadním zaměstnání ve standardní výpovědní lhůtě. Nástup nově vybraných diplomatických koncipientů na MZV se předpokládá v lednu 2018.


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016

přílohy

.