Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo účetní/ho V. v oddělení gastronomie v Odboru služeb v MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 06.08.2018 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 30 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákon“) výběrové řízení na obsazení místa účetní/ho V. v oddělení gastronomie v Odboru služeb v MZV ČR v pracovním poměru. Místem výkonu práce je Praha.
 
Práce na tomto pracovním místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu neurčitou, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Pracovní místo je zařazeno podle Přílohy k zákonu do 9. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 6. srpna 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do
6. srpna 2018 na podatelnu úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem "Neotvírat" a dále slovy "Výběrové řízení na místo účetní/ho V. v oddělení gastronomie v Odboru služeb v MZV ČR (č .j. 451474-1/2018-PERS )".

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

 Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. 

e) dosáhnout alespoň úplného středního odborného vzdělání s maturitou;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení atd.). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR. K pohovoru před výběrovou komisi budou pozvání rovněž žadatelé, kteří nesplňují požadavek vzdělání na požadovanou úroveň, za předpokladu, že vhodným způsobem doloží relevantní praxi v oboru.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem (“Služební předpis č. 4/2017, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445248/2017-PERS, v aktuálním znění"), kterým je znalost cizího jazyka - angličtiny odpovídající alespoň úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1].

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. K pohovoru před výběrovou komisi mohou být pozváni rovněž žadatelé, kteří nedoloží vhodným způsobem splnění požadavku znalosti cizího jazyka na požadovanou úroveň, jazyková znalost žadatele však může být ověřena výběrovou komisí při konání pohovoru.

3) požadavek, stanovený pro dané pracovní místo služebním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO "Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO"), kterým je pro dané pracovní místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "důvěrné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň ("důvěrné"), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy místa účetní/ho V. v oddělení gastronomie v Odboru služeb v MZV ČR v MZV ČR:

 • provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů. Zpracování účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností pro automatizované zpracování.
 • evidence a vyúčtování svěřených finančních prostředků FKSP a organizace, při provozování SZ a kantýny,
 • provádí fakturaci za přijaté zboží, dbá na dodržování platebních termínů,
 • ověřuje správnost faktur z hlediska obsahu číselných údajů, předkládá je vedoucímu stravovacího zařízení a následně HÚ k proplacení,
 • eviduje dodané zboží na skladových kartách,
 • vypracovává plán nákladů a příjmů SZ,
 • provádí rozbory hospodaření SZ,
 • vykonává pokladní SZ,
 • obsluhuje počítače pro automatizovaný prodej stravenek,
 • zpracovává měsíční pokladní uzávěrku, vyúčtování tržeb,
 • ověřuje a zpracovává správnost faktur z hlediska obsahu číselných údajů kantýny MZV a předkládá je vedoucímu SZ a následně HÚ,
 • zpracovává měsíční vyúčtování prodaných stravenek pro zaměstnance MZV z fondu FKSP,
 • zpracovává měsíční vyúčtování prodaných stravenek dle usnesení vlády ČR č. 137/1989 sb.,
 • zpracovává měsíční vyúčtování pro cizí organizace (ÚMV, KCŠ, ČSA, VS, cizí repre),
 • zpracovává docházku pracovníků OS/SZ,
 • dále se řídí dle pokynů vedoucího OS/SZ.

Žadatel o místo účetní/ho V. v oddělení gastronomie v Odboru služeb v MZV ČR předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků,

b) strukturovaný profesní životopis.

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 8. srpna 2016 (č.j. MSMT-12823/2016).

přílohy

Žádost o přijetí 32 kB doc (Word dokument) 3.5.2019

Prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 18.8.2021

Čestné prohlášení o svéprávnosti 14 kB doc (Word dokument) 18.8.2021

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB doc (Word dokument) 18.8.2021

.