Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí ve Finančním odboru MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.02.2019 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 ve spojení s § 58 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí ve Finančním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR v oborech služby: „Zahraniční vztahy a služba“ a „Finance“. Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a den nástupu do ní bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti o jmenování na místo představeného, resp. o přijetí do služebního poměru a jmenování na shora zmíněné služební místo, podané ve lhůtě do 28. února 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 28. února 2019 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí ve Finančním odboru MZV ČR (č. j.: 445810-1/2019-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady, stanovené podle § 25 odst. 1 a 4 zákona, tj.:

a) mít státní občanství České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s požadavkem podle § 25 odst. 4 zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství. Příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) být plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. 

e) dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], resp. služebním předpisem („Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 455220/2019-PERS, v platném znění“), tj. dosáhnout vysokoškolského vzdělání magisterského stupně;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom, apod.). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona pro dané služební místo služebním předpisem („Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO, č. j. 94549/2016-BEZO“), kterým je pro dané služební místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („Důvěrné“), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

3)   je-li narozen přede dnem 2. prosincem 1971[1], předložit originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, dokládající, že nebyl:

a)   příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení.

4)   je-li narozen přede dnem 2. prosincem 19711, předložit čestného prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, dokládající, že nebyl:

a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 01.01.1968 do 01.05.1969,

b) pracovníkem aparátu orgánů, uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c) příslušníkem Lidových milicí,

d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.02.1948, prověrkových komisí po 25.02.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.08.1968,

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů, delších než 3 měsíce, na těchto školách.

5) předpoklad být ve smyslu § 58 odst. 6 ve spojení s odstavci 3 a 5 zákona

a) státním zaměstnancem, který má složenou úřednickou zkoušku,

b) úředníkem územního samosprávného celku,

c) zaměstnancem regionální rady zařazeným v úřadu regionální rady,

d) příslušníkem bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,

e) vojákem z povolání v důstojnické hodnosti,

f) akademickým pracovníkem,

g) osobou, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo

h) zaměstnancem zařazeným v Kanceláři prezidenta republiky, v Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo v Kanceláři Senátu,

pokud v uplynulých 4 letech vykonával/a nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné,

nebo

i) osobou, která v uplynulých 4 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné a která má složenou úřednickou zkoušku,

nebo

j) osobou, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25 zákona (s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b).

Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. rozhodnutím nebo jiným dokumentem, prokazujícím splnění předpokladů, pracovní smlouvou, potvrzením o zaměstnání nebo výpisem z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují shora zmíněné skutečnosti.

Specifikace agendy vedoucí/ho oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí ve Finančním odboru:

- vede a metodicky řídí oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí MZV ČR;

- řídí, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon funkce správce rozpočtu ve smyslu zákona o finanční kontrole;

- vykonává funkci správce rozpočtu ve smyslu zákona o finanční kontrole u vybraných středisek, které disponují s rozpočtovými prostředky;

- provádí předběžnou a průběžnou finanční kontrolu v působnosti správců rozpočtu v rámci MZV ČR;

- podílí se na implementaci platných právních předpisů do služebních předpisů v oblasti řízené agendy;

- podílí se na sestavení rozpočtu středisek, které hospodaří s rozpočtovými prostředky, a to ve struktuře příjmových a výdajových položek;

- odpovídá za průběžné sledování čerpání rozpočtu středisek, které hospodaří s rozpočtovými prostředky, spolupracuje s příkazci operací a vyžaduje od nich pravidelné vyhodnocování čerpání a zpracování návrhů včasných opatření;

- podává návrhy a usměrňuje přidělování rozpočtových prostředků příslušným střediskům, a to ve vazbě na skutečnosti, které zamýšlejí realizovat;

- zpracovává ve spolupráci s  příkazci operací návrh rozpočtu a střednědobého výhledu včetně rozpočtových opatření a žádostí o pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb;

- spolupracuje při vývoji, implementaci a testování úloh v rozpočtovém modulu v IS EIS a jeho průběžné aktualizaci, spolupracuje s Odborem aplikací a informačních služeb a Odborem centrálních systémů a technologií;

- zajišťuje součinnost při návrzích, realizaci a vyhodnocování vnějších a vnitřních rozpočtových opatření;

- metodicky odpovídá za naplnění povinností vést evidenci v databázích CEDR včetně předání údajů v určených termínech na příslušná ministerstva;

- předkládá mzdové a personální návrhy v rámci oddělení, včetně návrhu odměn a mimořádných odměn;

- spolupracuje na tvorbě koncepce financování resortu nebo mimorozpočtového financování v působnosti MZV;

- tvůrčím způsobem zpracovává a posuzuje návrhy programů a koncepce dlouhodobého vývoje činností MZV se zaměřením na rozpočet a finanční kontrolu;

- kontroluje a metodicky usměrňuje sestavování rozpočtu, střednědobého výhledu, státního závěrečného účtu a výkon rozpočtových opatření při alokaci rozpočtu kapitoly včetně zpracování rozpočtových opatření pro rozpočtově nezajištěné potřeby;

- řídí a koordinuje zpracování závěrečného účtu státního rozpočtu za kapitolu MZV;

- zpracovává analýzy, stanoviska a připomínky v oblasti spravovaných agend;

- odpovídá za aktualizaci služebních předpisů v řízené oblasti. Podílí se na tvorbě služebních předpisů souvisejících s řízenou oblastí.

- operativně plní další úkoly vyplývající z činnosti Finančního odboru na základě příkazu ředitele odboru.

Zájemce o služební místo vedoucí/ho oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí ve Finančním odboru předloží:

a) žádost o jmenování na místo představeného, resp. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků, stanovených zákonem a zákonem č. 451/1991 Sb., jež nemá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve své úřední evidenci (pokud chce zájemce odkázat na úřední evidenci Ministerstva zahraničních věcí ČR, je třeba, aby uvedl, které konkrétní dokumenty si z ní má ministerstvo obstarat, a pokud je zaslal k dřívějšímu výběrovému řízení, je nutno uvést, ke kterému),

b) strukturovaný profesní životopis,

c) motivační dopis.

 


[1] § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

přílohy

Žádost o jmenování - představený 39 kB docx (Dokument) 3.5.2019

.