Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo právníka v oddělení pro obecné otázky/vnější vztahy EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 31.03.2019 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení místa právníka v oddělení pro obecné otázky/vnější vztahy EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR.
 
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou), a to do 31. května 2021. Den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů do 14. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 31. března 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do
31. března 2019 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na místo právníka v oddělení pro obecné otázky/vnější vztahy EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR (č. j. 445870-1/2019-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá Výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout vysokoškolského vzdělání magisterského stupně právního směru (právo EU);

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplom). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je znalost cizího jazyka – angličtiny nebo francouzštiny nebo čínštiny nebo arabštiny nebo španělštiny nebo ruštiny nebo němčiny nebo italštiny, odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1] nebo úroveň znalosti portugalštiny, odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek, stanovený pro dané místo interním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO „Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO“), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („Tajné“), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy právníka v oddělení pro obecné otázky/vnější vztahy EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR:

  • Tvůrčím způsobem zpracovává právní expertní stanoviska k otázkám práva EU, především v oblasti (i) společné obchodní politiky, (ii) společné zahraniční a bezpečnostní politiky, (iii) rozvojové spolupráce a (iv) humanitární pomoci. V této oblasti též vykonává konzultační a poradenskou činnost pro jednotlivé útvary MZV ČR a ostatní resorty.
  • Podílí se na tvorbě a zasazuje se o následné jednotné provádění koncepce ČR pro sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie.
  • Sleduje nově vydávané předpisy práva EU a způsob jejich transpozice do právního řádu ČR, spolupracuje s Úřadem vlády v otázkách obecné harmonizace. Kontroluje soulad návrhů právních předpisů ČR s právem EU.
  •  V rámci zastupování ČR před Soudním dvorem EU se podílí na přípravě stanovisek a vyjádření ČR.

Uchazeči o místo právníka v oddělení pro obecné otázky/vnější vztahy EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků;

b) strukturovaný profesní životopis;

c) motivační dopis

Výběrové řízení se sestává z ústního pohovoru a písemného testu.


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 8. srpna 2016 (č. j. MSMT-12823/2016).

přílohy

Čestné prohlášení o svéprávnosti 14 kB doc (Word dokument) 18.8.2021

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB doc (Word dokument) 18.8.2021

Prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 18.8.2021

Žádost o přijetí 32 kB doc (Word dokument) 3.5.2019

.