Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky České rozvojové agentury

 

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2020 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky České rozvojové agentury.
 
Práce na tomto pracovním místě bude vykonávána v pracovním poměru. V souladu s čl. 2 odst. 2.1 Statutu České rozvojové agentury jmenuje a odvolává ředitele České rozvojové agentury na čtyřleté funkční období ministr zahraničních věcí. Místem výkonu práce je Praha. Nástup do práce se v závislosti na termínu dokončení výběrového řízení předpokládá od 1. března 2020. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 do 15. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 31. ledna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu
do 31. ledna 2020 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky České rozvojové agentury (č. j. 453635-1/2019-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) Předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá Výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout vysokoškolského vzdělání magisterského stupně;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom atd,). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) mít znalost anglického jazyka, odpovídající alespoň stupni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.[1]

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. Originál nebo úředně ověřenou kopii lze rovněž předložit před konáním pohovoru Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR. Alternativně lze požadovanou znalost anglického jazyka pro účely účasti ve výběrovém řízení před konáním pohovoru prokázat složením zjišťovací zkoušky Ministerstva zahraničních věcí na příslušný stupeň. [2]

3) je-li narozena přede dnem 2. prosincem 1971[3], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, dokládající, že nebyla:

a)  příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidována v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení.

4) je-li narozena přede dnem 2. prosincem 19711, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, dokládající, že nebyla:

a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 01.01.1968 do 01.05.1969,

b) pracovníkem aparátu orgánů, uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c) příslušníkem Lidových milicí,

d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.02.1948, prověrkových komisí po 25.02.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.08.1968,

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů, delších než 3 měsíce, na těchto školách.

Od žadatele o dotčené pracovní místo se dále očekává:

a) orientace v problematice rozvojové a zahraniční spolupráce;

b) minimálně 3 roky zkušeností s vedením a řízením lidí;

c) schopnost strategického a analytického myšlení, orientace na výsledek;

d) zkušenost s projektovým řízením;

e) zkušenost se sestavováním rozpočtu;

f) zkušenost s využitím finančních nástrojů;

g) komunikační a reprezentační schopnosti;

h) praxe při řízení pracovníků nebo projektů přímo v zahraničí výhodou;

i) znalost dalšího jazyka výhodou.

 

Náplň práce:

a) strategické řízení České rozvojové agentury v souladu s prioritami Ministerstva zahraničních věcí a požadavky plynoucími z mezinárodních závazků;

b) zodpovědnost za strategické, finanční, procesní a personální řízení agentury;

c) manažerské a odborné vedení podřízených pracovníků;

d) identifikace, formulace a monitoring projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR;

e) komunikace s českými a zahraničními partnerskými organizacemi.

 

Žadatel předloží:

a) žádost o přijetí do pracovního poměru na Ministerstvo zahraničních věcí ČR
na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů;

b) motivační dopis (max. 1 stránka A4, s vyjádřením k termínu možného nástupu);

c) životopis (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe);

d) hlavní priority pro řízení České rozvojové agentury pro první rok po jmenování do funkce ředitele (max. 2 stránky A4);

e) identifikace rizik pro fungování České rozvojové agentury a návrh jejich ošetření (max. 2 stránky A4).

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] Uchazeči ve výběrovém řízení, který jedním ze shora uvedených způsobů prokáže znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 CEFR a který bude jmenován na místo ředitele České rozvojové agentury, bude stanovena povinnost prokázat do jednoho roku po jmenování do funkce znalost anglického jazyka na úrovni C1 CEFR ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek.

[3] § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

přílohy

Žádost o příjetí do pracovního poměru 28 kB docx (Dokument) 18.8.2021

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání 13 kB docx (Dokument) 18.8.2021

Čestné prohlášení o svéprávnosti 14 kB doc (Word dokument) 18.8.2021

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB doc (Word dokument) 18.8.2021

Prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 18.8.2021

Čestné prohlášení - dle 451/1991 27 kB doc (Word dokument) 11.10.2022

.