Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta finančně-hospodářského úseku I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Dillí

 

(Archivní článek, platnost skončena 07.04.2020 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení místa referenta finančně-hospodářského úseku I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Dillí.
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou, se standardní dobou vyslání 3 roky, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů do 7. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 7. dubna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 7. dubna 2020 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na místo referenta finančně-hospodářského úseku I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Dillí (č. j. 446364-1/2020-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá Výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je znalost anglického jazyka, odpovídající alespoň stupni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 1 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.[1]

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek, stanovený pro dané místo interním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO „Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO“), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („Důvěrné“), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy referenta finančně-hospodářského úseku I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Dillí:

- provádí účetní práce, zejména: vytváří evidenční záznamy o hotovostních i bezhotovostních příjmech a výdajích zastupitelského úřadu (ZÚ); předává evidenční záznamy a další podklady do pokladny ZÚ; zpracovává agendu příkazů k pracovním, služebním a jiným cestám, včetně náhrad a vyúčtování; vytváří podklady pro vyúčtování plateb, kontroluje a účtuje tyto platby; kontroluje fakturované částky a splatnost faktur; eviduje peněžní příspěvky, svěřené prostředky, zálohy, pohledávky a jiné závazky; kompletuje originály a kopie účetních dokladů a evidenčních záznamů; vyhotovuje účetní měsíční sestavy a roční účetní uzávěrku, včetně peněžních deníků v měnách INR, EUR, USD a CZK; sleduje pravidelně se opakující platby, jejich výši a trend; sleduje rozpočet ZÚ a realizuje rozpočtová opatření ZÚ; zajišťuje evidenci, archivaci a skartaci dokladů; vyhotovuje a odesílá operativní hlášení, včetně případného požadavku na dotaci; pořizuje kopie účetních dokladů a zajišťuje ukládání účetní dokumentace;

- zajišťuje agendu vyúčtování a refundace plateb na základě mezinárodních a meziresortních dohod;

- zajišťuje ukládání a archivaci dokumentů oddělení hospodářského ZÚ, včetně kopií účetních dokladů;

- zajišťuje agendu vratných daní, včetně jejich refundace;

- vede agendu skladů, včetně úřední knihovny ZÚ a skladové evidence;

- v případě potřeby vykonává funkce sekretariátu ZÚ;

- vykonává další činnosti dle pokynů vedoucího oddělení hospodářského a vedoucího ZÚ.

Uchazeči o místo referenta finančně-hospodářského úseku I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Dillí předloží:

  1. žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků;
  2. strukturovaný profesní životopis.

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

přílohy

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání 13 kB docx (Dokument) 18.10.2019

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 11.5.2018

Čestné prohlášení o svéprávnosti 14 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Žádost o příjetí do pracovního poměru 28 kB docx (Dokument) 7.5.2019

.