Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo oblastního informatika I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Káhiře

 

(Archivní článek, platnost skončena 07.04.2020 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na služební místo oblastního informatika I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Káhiře.
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou do 31. července 2023 a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů do 10. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 7. dubna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 7. dubna 2020 na podatelnu úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem "Neotvírat" a dále slovy "Výběrové řízení na místo oblastního informatika I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Káhiře (č.j.:  446392-1/2020-PERS )".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady, stanovené podle § 25 odst. 1 a 4 zákona, tj.:

a) mít státní občanství České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s požadavkem § 25 odst. 4 zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou
o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství. Příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) být plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. 

e) dosáhnout alespoň vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání bakalářského stupně;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplom atd.). V případě zahraničního vzdělání  je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek, stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS, v aktuálním znění"), kterým je znalost cizího jazyka angličtiny, odpovídající alespoň úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1].

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu, prokazujícího požadovanou úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona pro dané místo interním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO "Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO"), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "Tajné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň ("Tajné"), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy místa oblastního informatika I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Káhiře:

 • Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod.
 • Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky na stanovených spádových ZÚ: Alžír, Tunis, Addis Abeba, Káhira, Nairobi, Tel Aviv, Ramalláh, Bagdád, Erbíl.
 • Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky na stanovených spádových ZÚ.
 • Administrace a správa počítačové sítě i na stanovených spádových ZÚ.
 • Správa uživatelských účtů a přístupových práv v síti i na stanovených spádových ZÚ.
 • Administrace a údržba poštovního systému i na stanovených spádových ZÚ.
 • Instalace, údržba a servis výpočetní techniky včetně periferií i na stanovených spádových ZÚ.
 • Instalace a údržba programového vybavení i na stanovených spádových ZÚ.
 • Údržbu a provoz telefonní ústředny, mobilních telefonů a satelitního telefonu (pokud je k dispozici) i na stanovených spádových ZÚ.
 • Spolupráce s externími dodavateli ICT vybavení a služeb.
 • Spolupráce, zaškolování a komunikace s kontaktem pro ICT i na stanovených spádových ZÚ.
 • Zajištění Helpdesku pro uživatele výpočetní techniky i na stanovených spádových ZÚ.
 • Koordinace plánu svých služebních cest se spádovými ZÚ, vedoucím svého ZÚ a ústředím za účelem pravidelných preventivních návštěv spádových ZÚ a výkonu výše uvedených činností.
 • Vykonává a koordinuje potřebné neplánované služební cesty na spádové ZÚ v případě havárie.
 • Vykonává roli správce systému záložního krizového spojení (rádio) – pokud je na ZÚ umístěno.
 • Poskytuje součinnost správci elektronického zabezpečovacího systému (EZS/EPS) a kamerového systému na ZÚ plnícím úlohu centra správy ICT prostřednictvím technické údržby EZS/EPS a kamerového systému.
 • Aktualizuje a spravuje krizovou dokumentaci ZÚ Káhira.
 • Vykonává roli zástupce lokálního bezpečnostního správce a v případě zástupu vede pomocné registry utajovaných informací včetně úložny utajovaných informací.

Žadatel o místo oblastního informatika I. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Káhiře předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků;

b) strukturovaný profesní životopis.

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 8. srpna 2016 (č. j. MSMT-12823/2016).

přílohy

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání 13 kB docx (Dokument) 18.10.2019

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Čestné prohlášení o svéprávnosti 14 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 11.5.2018

Žádost o příjetí do pracovního poměru 28 kB docx (Dokument) 7.5.2019

.