Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo hospodáře-kontaktního pracovníka správy ICT-bezpečnostního správce IS-technika bezpečnosti objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ Addis Abeba

 

(Archivní článek, platnost skončena 30.03.2020 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení místa hospodáře-kontaktního pracovníka správy ICT-bezpečnostního správce IS-technika bezpečnosti objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ Addis Abeba.
 
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou, a to do 31. července 2023, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů do 9. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 30. března 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 30. března 2020 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na místo hospodáře-kontaktního pracovníka správy ICT-bezpečnostního správce IS-technika bezpečnosti objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ Addis Abeba (č. j. 446115-1/2020-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá Výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout alespoň úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je znalost anglického jazyka, odpovídající alespoň stupni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.[1]

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek, stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS, v platném znění"), kterým je platné řidičské oprávnění skupiny C.

Splnění tohoto požadavku se při podání žádosti dokládá prostou kopií řidičského průkazu. Originál řidičského průkazu je potřeba předložit následně před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

4) požadavek, stanovený pro dané místo interním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO „Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO“), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („Tajné“), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy hospodáře-kontaktního pracovníka správy ICT-bezpečnostního správce IS-technika bezpečnosti objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ Addis Abeba:
- zkoušky na řízení pancéřovaného vozidla, zkoušky elektro a zkoušky na provoz radiostanice;
- sestavování rozpočtu ZÚ, prověřování a zajišťování správnosti vykazování rozpočtových prostředků, zajišťování realizace rozpočtových změn;
- vedení operativní evidence příjmů a výdajů ZÚ v EIS;
- komplexní zajišťování majetkové správy;
- komplexní správa objektů ZÚ;
- samostatné zabezpečování provozu ZÚ;
- komplexní vyřizování všech záležitostí administrativního charakteru na místních úřadech, zejména na diplomatickém protokolu MZV přijímacího státu, celnici apod.;
- plní další úkoly v rámci své působnosti stanovené VZÚ;
- spolupráce s oblastním informatikem;
- podílení se na organizaci a provozu ostrahy objektu ZÚ;
- spolupráce při vedení agendy režimů pohybu a vstupu do objektu ZÚ;
- zajištění správy a provozu požárních, zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných na ZÚ, dále správa systému elektronické kontroly vstupu a vedení evidence přístupových práv jednotlivých osob;
- podílení se na zpracování a aktualizaci příslušné dokumentace technické bezpečnosti – Ochranný režim ZÚ a Plán činnosti při mimořádných událostech na ZÚ;
- spolupráce v oblasti objektové a technické bezpečnosti s Bezpečnostním odborem v ústředí, spolupráce při realizaci oprav a úprav technického zabezpečení objektu ZÚ včetně elektronických a kamerových systémů;
- vykonává další činnosti dle pokynů nadřízeného;
- zajišťuje kryptografickou ochranu na ZÚ v rozsahu manipulace s kryptografickým materiálem;
- vede jednací protokol UD KRYPTO;
- zajišťuje lokální správu informačních systémů pro zpracování utajovaných informací (evidence, školení uživatelů, bezpečnostní správa, správa IS);
- zpracovává utajované informace v informačních systémech v souladu s platnými předpisy;

Uchazeči o místo hospodáře-kontaktního pracovníka správy ICT-bezpečnostního správce IS-technika bezpečnosti objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ Addis Abeba předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků;
b) strukturovaný profesní životopis.


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

přílohy

Žádost o příjetí do pracovního poměru 28 kB docx (Dokument) 7.5.2019

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání 13 kB docx (Dokument) 18.10.2019

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Čestné prohlášení o svéprávnosti 14 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 11.5.2018

.