Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka v oddělení sociálněprávním v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 10.06.2020 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo právníka v oddělení sociálněprávním v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR v oboru služby: "Zahraniční vztahy a služba" a "Legislativa a právní činnost“. Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a den nástupu do ní bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy. Toto místo je specializovaným místem dle Služebního předpisu č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS, s minimální dobou zařazení na daném místě po dobu 3 let.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 10. června 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 10. června 2020 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem "Neotvírat" a dále slovy "Výběrové řízení na služební místo právníka v oddělení sociálněprávním v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR (č. j. 447182-1/2020-PERS)".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady, stanovené podle § 25 odst. 1, 4 a 5 zákona, tj.:

a) mít státní občanství České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s požadavkem § 25 odst. 4 zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství. Příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) být plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. 

e) dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], resp. služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), tj. dosáhnout vysokoškolského vzdělání magisterského stupně – směru právního;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona pro dané služební místo služebním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO "Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO"), kterým je pro dané služební místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "tajné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň ("tajné"), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy služebního místa právníka v oddělení sociálněprávním v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR:

 • tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav v oblasti služebně právní, pracovněprávní včetně systémů právních úprav týkajících se zaměstnanců zahraniční služby a koordinace těchto systémů s vnitrostátním zákonodárstvím i se zahraničními rezorty a v zahraničí užívanými systémy nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády;
 • komplexní koordinace činností souvisejících se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců;
 • komplexní posuzování návrhů právních předpisů v připomínkovém řízení a zpracování komplexních stanovisek k těmto předpisům;
 • tvorba zásadních právních výkladů a stanovisek, stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti služebně právní a pracovněprávní včetně věcného řešení zejména právně složitých případů a přípravy podkladů a materiálů pro vedení MZV;
 • zastupování rezortu zahraničních věcí v jednání s ostatními rezorty v oblasti služební a pracovněprávní;
 • tvorba rezortních právních předpisů týkajících se služebně právní, pracovněprávní a platové agendy;
 • rozpracování obecně závazných předpisů na podmínky MZV a praktická realizace systému služebně právní, pracovněprávní a platové agendy v rámci rezortu včetně specifických práv a povinností zaměstnanců zahraniční služby;
 • koordinace celostátních i mezistátních systémů služebně právních, pracovněprávních a platových, jednání se zahraničními ministerstvy v oblasti služebně právní, pracovněprávní a platové agendy;
 • zastupování MZV v soudních sporech, vypracování stanovisek k žalobám, usnesením, vypracování žalob apod.;
 • poskytování metodické pomoci podřízeným organizacím MZV;
 • zpracování materiálů pro jednání vlády v rámci rozsahu činnosti odboru, spolupráce na připomínkovém řízení k těmto materiálům a přípravě podkladů pro ministra na jednání vlády nebo dalších správních úřadů orgánů;
 • zajišťování aplikace výkladu služebně právních, pracovněprávních a platových předpisů v rámci rezortu, zabezpečení pomoci ostatním útvarům MZV v služebně právních, pracovněprávních a platových záležitostech;
 • provádění kontroly dodržování služebně právních, pracovněprávních a platových předpisů při zařazování zaměstnanců do funkcí a při všech služebně právních, pracovněprávních a platových změnách, zajištění úzké spolupráce s personálním odborem;
 • příprava smluv se smluvními zdravotnickými zařízeními – poskytovateli lékařské péče;
 • tvorba vnitřních služebních předpisů v kompetenci OSPV;
 • odpovědnost za věcnou a formální správnost správních rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, o změnách služebního poměru, o odměňování, o vyslání k výkonu zahraniční služby apod. vypracovávaných v rozsahu zákona o státní službě, včetně jejich tvorby;
 • odpovědnost za věcnou a formální správnost pracovněprávních úkonů vypracovávaných v rozsahu zákoníku práce (např. pracovních smluv, platových výměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), včetně jejich tvorby;
 • spolupráce s orgány na úseku zaměstnanosti;
 • odpovědnost za dodržování obecných i rezortních předpisů.

Zájemce o služební místo právníka v oddělení sociálněprávním v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR předloží:

a) žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo právníka v oddělení sociálněprávním v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR, nebo žádost o zařazení na služební místo právníka v oddělení sociálněprávním v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků, požadovaných zákonem, jež nemá MZV ČR ve své úřední evidenci (pokud na ni chce zájemce odkázat, je třeba, aby uvedl, které konkrétní dokumenty si z ní má úřední orgán obstarat, a pokud je zaslal k dřívějšímu výběrovému řízení, je nutno uvést, ke kterému);

b) strukturovaný profesní životopis a

c) motivační dopis.

přílohy

.