Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo ekonomického diplomata-diplomata pro rozvojovou spolupráci v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru

 

(Archivní článek, platnost skončena 10.06.2020 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení místa ekonomického diplomata-diplomata pro rozvojovou spolupráci v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru.
 
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou, se standardní dobou vyslání 3 roky, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů do 12. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 10. června 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 10. června 2020 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na místo ekonomického diplomata-diplomata pro rozvojovou spolupráci v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru (č. j. 447068-1/2020-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá Výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], resp. služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS, v platném znění“), tj. dosáhnout vysokoškolského vzdělání (ekonomický směr je vítán);

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplom atd.). V případě, že žadatel úspěšně ukončil studium, ale ještě nedisponuje diplomem, doloží originál potvrzení o ukončení studia. V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru Personálnímu odboru MZV ČR. 

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je úroveň znalosti cizího jazyka - angličtiny, odpovídající alespoň úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1], a znalost dalšího jazyka, odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR1.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek, stanovený pro dané místo interním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO „Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO“), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („Tajné“), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy ekonomického diplomata-diplomata pro rozvojovou spolupráci v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru:

- výkon agendy v oblasti ekonomické a veřejné diplomacie;

- poskytuje podporu českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích, zejména při navazování kontaktů, při získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech a při propagaci českého exportu;

- spolupracuje s ministerstvy a institucemi působícími v oblasti podpory exportu a obchodně-ekonomických vztahů;

- organizuje akce zaměřené na podporu exportu;

- zajišťuje přípravu a realizaci ročního plánu komunikačních a prezentačních aktivit v součinnosti s příslušnými útvary MZV;

- spolupracuje s ministerstvy a institucemi působícími v oblasti podpory exportu a obchodně-ekonomických vztahů;

- výkon agend v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci;

- spolupracuje na naplňování Strategie ZRS a humanitární pomoci;

- podílí se na dalších úkolech v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci zadaných odborem ORS a vedením ZÚ;

- zastupuje lokálního bezpečnostního správce IS v době jeho nepřítomnosti;

- plní další úkoly podle pokynů vedoucího ZÚ Ulánbátar odpovídající sjednanému druhu práce v pracovní smlouvě.

Uchazeči o místo ekonomického diplomata-diplomata pro rozvojovou spolupráci v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru předloží:

  1. žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků;
  2. strukturovaný profesní životopis.

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 3. září 2019 (č. j. MSMT-24156/2019).

přílohy

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání 13 kB docx (Dokument) 18.10.2019

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Čestné prohlášení o svéprávnosti 14 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 11.5.2018

Žádost o příjetí do pracovního poměru 28 kB docx (Dokument) 7.5.2019

.