Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta přepravy osob V. v oddělení pracovních cest v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR

 

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 30 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákon“) výběrové řízení na obsazení místa referenta přepravy osob V. v oddělení pracovních cest v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR v pracovním poměru. Místem výkonu práce je Praha.
 
Práce na tomto pracovním místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu neurčitou a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Pracovní místo je zařazeno podle Přílohy k zákonu do 10. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 14. srpna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 14. srpna 2020 v úředních hodinách podatelny úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem "Neotvírat" a dále slovy "Výběrové řízení na místo referenta přepravy osob V. v oddělení pracovních cest v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR (č. j. 448685-1/2020-PERS)".

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. 

e) dosáhnout vyššího odborného vzdělání;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplom atd.). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je znalost cizího jazyka angličtiny, odpovídající alespoň úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1].

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. Alternativně lze požadovanou znalost anglického jazyka prokázat pro účely účasti ve výběrovém řízení složením jazykového auditu Ministerstva zahraničních věcí na příslušnou úroveň. V takovém případě je třeba neprodleně po podání žádosti kontaktovat Personální odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR na čísle +420 224 182 784.

3) požadavek, stanovený pro dané pracovní místo služebním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO "Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO"), kterým je pro dané pracovní místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "důvěrné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň ("důvěrné"), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy místa referenta přepravy osob V. v oddělení pracovních cest v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR:

- provádí kontrolu dodržování příslušných vnitřních předpisů MZV týkajících se letecké, železniční, autobusové, popř. lodní přepravy zaměstnanců MZV, členů jejich rodiny a externích spolupracovníků MZV při tuzemských a zahraničních pracovních, služebních a jiných cestách;

- vyhodnocuje cenové nabídky smluvních dodavatelů a kontroluje oprávněnost a správnost výdajů realizovaných z rozpočtových prostředků MZV;

- zpracovává podklady technicko-ekonomických studií v oblasti agendy cestovních výdajů MZV;

- zajišťuje ekonomicky nejvhodnější trasy a vyřizuje požadavky útvarů MZV;

- sleduje ekonomická, technická a bezpečnostní hlediska přepravy osob;

- sleduje čekací listy, projednává a kontroluje rezervace;

- vede evidenci účetních dokladů v souladu s příslušnými předpisy, provádí rezervaci finančních prostředků (objednávky na předpokládané cestovní výdaje), kontroluje správnost věcného a cenového plnění došlých faktur a dobropisů, vede operativní evidenci výdajů dle akcí a projektů v ekonomickém informačním systému MZV;

- zajišťuje jízdní a rezervační doklady (loděnky, jízdenky, letenky atd.) vč. jejich změn a reklamací;

- připravuje podklady a vypracovává pohledávky a vede evidenci případů určených k projednání Škodní komisí MZV;

- zajišťuje čerpání a výkaznictví z věrnostních programů leteckých společností;

- v míře, kterou je reálné požadovat, se podílí na efektivním používání služebních vozidel v ústředí a na ZÚ;

- vykonává průběžnou kontrolu svěřené agendy, včetně povinnosti v případě zjištění nedostatků neprodleně informovat vedení ODOS;

- plní další úkoly v souladu s vnitřními předpisy v rámci pracovního zařazení a sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě.

Žadatel o místo referenta přepravy osob V. v oddělení pracovních cest v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků,

b) strukturovaný profesní životopis.

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 3. září 2019 (č. j. MSMT-24156/2019).

přílohy

Žádost o příjetí do pracovního poměru 28 kB docx (Dokument) 7.5.2019

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání 13 kB docx (Dokument) 18.10.2019

Čestné prohlášení o svéprávnosti 14 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Čestné prohlášení o státním občanství 15 kB doc (Word dokument) 22.12.2017

Prohlášení o zdravotní způsobilosti 23 kB doc (Word dokument) 11.5.2018

.