Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo administrativního referenta-bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na SZEU v Bruselu

 

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení místa administrativního referenta-bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na SZEU v Bruselu.
 
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na standardní dobu vyslání 4 roky, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů do 8. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 30. června 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 30. června 2021 v úředních hodinách podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na místo administrativního referenta-bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na SZEU v Bruselu. (č. j. 448264-1/2021-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá Výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je znalost anglického nebo francouzského jazyka, odpovídající alespoň stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.[1]

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek, stanovený pro dané místo interním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO „Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO“), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („Tajné“), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy administrativního referenta-bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na SZEU v Bruselu:

- zajišťuje administrativní podporu činnosti vedoucí SZEU Brusel;

- koordinuje činnosti související se zajištěním podpory účasti vedoucí SZEU Brusel na jednáních v Radě EU, v Evropské komisi, Evropském parlamentu a případně dalších institucích;

- v sekretariátu vedoucí SZEU Brusel zajišťuje činnosti související s administrativní a provozně-technickou podporou zpracování dokumentace k agendám spadajícím do působnosti vedoucí SZEU Brusel;

- připravuje a koordinuje návštěvy a účasti představitelů ČR (včetně rezortních expertů) na jednáních v institucích EU;

- komplexně organizačně zajišťuje účasti české delegace na Evropských radách;

- pomáhá při organizování a zajišťování společenských podniků SZEU Brusel;

- zajišťuje styk s institucemi v místě vyslání, s MZV a jinými institucemi ČR;

- sjednává schůzky pro vedoucí SZEU, doprovází diplomatické návštěvy v souladu s pravidly protokolu;

- pracuje se spisovou službou, vede evidenci spisů a dokumentů, vč. protokolování doručených dokumentů, evidenci oběhu spisů (vlastních i doručených) a vypravování dokumentů;

- vede spisovou agendu a archiv dokumentů vedoucí SZEU Brusel, případně i včetně náležitostí zpracování utajovaných skutečností příslušného stupně utajení;

- samostatně připravuje spisy a korespondenci dle pokynů vedoucí SZEU Brusel;

- zajišťuje předarchivní péči o písemnosti vedoucí SZEU Brusel vč. přípravy skartačního řízení, podílí se na skartačním řízení písemností SZEU Brusel;

- distribuuje dokumenty Rady orgánům státní správy ČR a zaměstnancům SZEU Brusel;

- koordinuje a administrativně zajišťuje služební cesty vedoucí SZEU Brusel;

- spravuje databázi kontaktů vedoucí SZEU Brusel;

- podílí se na vyřizování administrativních záležitostí SZEU Brusel;

- pracuje s informačními systémy MZV ČR dle požadavku vedoucích zaměstnanců SZEU Brusel;

- spravuje protokolární e-mailovou schránku SZEU Brusel;

- zastupuje zaměstnance SZEU Brusel pověřeného manipulací s kryptografickým materiálem a vedením jednacího protokolu utajovaných dokumentů KRYPTO;

- spolupracuje se sekretariáty jednotlivých oddělení SZEU Brusel a zaměstnanci SZEU Brusel a vykonává další činnosti podle pokynů vedoucích zaměstnanců SZEU Brusel odpovídajících sjednanému druhu práce podle pracovní smlouvy.

Uchazeči o místo administrativního referenta-bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na SZEU v Bruselu předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků;

b) strukturovaný profesní životopis.

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

přílohy

Žádost do pracovního poměru 2021 41 kB docx (Dokument) 9.6.2021

.