Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo garážmistra v oddělení autoprovozu v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 06.08.2021 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 30 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákon“) výběrové řízení na obsazení místa garážmistra v oddělení autoprovozu v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR v pracovním poměru. Místem výkonu práce je Praha.
 
Práce na tomto pracovním místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Pracovní místo je zařazeno podle Přílohy k zákonu do 8. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 6. srpna 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 6. srpna 2021 v úředních hodinách podatelny úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem "Neotvírat" a dále slovy "Výběrové řízení na místo garážmistra v oddělení autoprovozu v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR (č. j. 449473-1/2021-PERS)".

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. 

e) dosáhnout úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení atd.). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je znalost cizího jazyka angličtiny nebo francouzštiny nebo čínštiny nebo arabštiny nebo španělštiny nebo ruštiny nebo němčiny nebo italštiny, odpovídající alespoň úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1] nebo úroveň znalosti portugalštiny, odpovídající alespoň úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. Alternativně lze požadovanou znalost cizího jazyka prokázat pro účely účasti ve výběrovém řízení složením jazykového auditu Ministerstva zahraničních věcí na příslušnou úroveň. V takovém případě je třeba neprodleně po podání žádosti kontaktovat Personální odbor Ministerstva zahraničích věcí ČR na čísle +420 224 182 375.

3) požadavek, stanovený pro dané pracovní místo služebním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO "Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO"), kterým je pro dané pracovní místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "Důvěrné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň ("Důvěrné"), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy místa garážmistra v oddělení autoprovozu v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR:

- odpovídá za technický stav a vzhled služebních vozidel (SV) v ústředí;

- navrhuje údržbu a opravy SV prováděné v autodílně MZV;

- odpovídá a zajišťuje pravidelné technické prohlídky SV; 

- organizuje a odpovídá za pravidelnou údržbu SV;

- navrhuje vedoucímu oddělení autoprovozu obměny vozidel splňující požadovaná kritéria;

- zajišťuje odvoz SV do/z autorizovaných servisů na pravidelnou údržbu, kontroluje provedené opravy, odpovídá za přejímku opravených vozů i za věcnou a finanční správnost faktur za opravy SV;

- ze stálé zálohy provádí nákup drobného automateriálu a proplácí poplatky související s agendou autoprovozu;

- zajišťuje veškeré úkony související s přihlášením a odhlášením služebních vozidel;

- logisticky se podílí na programu bezúplatné obměny SV – je osobně přítomen při předání/převzetí SV u příslušného smluvního partnera MZV;

- zpracovává a odpovídá za měsíční vyúčtování PHM všech SV v ústředí;

- rozhoduje o parkování SV přijíždějících ze ZÚ služebně na MZV;

- zastupuje dopravního referenta v době jeho nepřítomnosti;

- vede skladové hospodářství automateriálu;

- sleduje příslušné právní předpisy v oblasti autoprovozu;

- připravuje technické podklady pro výběrová řízení související s autoprovozem;

- zajišťuje přepravu osob a nákladu SV;

- aktivně vyhledává možnosti snížení nákladů a zvýšení efektivnosti práce, připravuje podklady dle potřeb a požadavků přímého nadřízeného a vedení ODOS;

- v míře, kterou je reálné požadovat, vykonává dohled nad hospodárným, řádným a technologicky správným používáním služebních vozidel a zařízení autoprovozu;

- vykonává průběžnou kontrolu svěřené agendy, včetně povinnosti v případě zjištění nedostatků neprodleně informovat přímého nadřízeného a vedení ODOS;

- dle pokynů vedení ODOS plní další úkoly v souladu s vnitřním řádem ODOS a v souladu s pracovním zařazením plní pokyny a rozhodnutí přímého nadřízeného a vedení ODOS ve formě úkolů, které odpovídají druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě.

Žadatel o místo garážmistra v oddělení autoprovozu v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků,

b) strukturovaný profesní životopis.

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 3. září 2019 (č. j. MSMT-24156/2019).

přílohy

Žádost do pracovního poměru 2021 neaktuální 41 kB docx (Dokument) 18.8.2021

.