Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo diplomata pro politickou, konzulární, kulturní a tiskovou činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Lusace

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.11.2021 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo diplomata pro politickou, konzulární, kulturní a tiskovou činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Lusace v oboru služby: "Zahraniční vztahy a služba". Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na standardní dobu vyslání 3 roky, a den nástupu do ní bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 1. listopadu 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 1. listopadu 2021 v úředních hodinách podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem "Neotvírat" a dále slovy "Výběrové řízení na služební místo diplomata pro politickou, konzulární, kulturní a tiskovou činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Lusace (č. j.: 452740-1/2021-PERS)".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady, stanovené podle § 25 odst. 1 a 4 zákona, tj.:

a) mít státní občanství České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s požadavkem § 25 odst. 4 zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství. Příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) být plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. 

e) dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], resp. služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), tj. dosáhnout vysokoškolského vzdělání;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom atd.). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona pro dané služební místo služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je úroveň znalosti cizího jazyka – angličtiny, odpovídající alespoň úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1], a znalost dalšího jazyka, odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR1.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu, prokazujícího požadovanou úroveň znalosti cizího jazyka. V případě znalosti dalšího jazyka neuvedeného v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (viz poznámka pod čarou č. 1), uchazeč předloží úředně ověřený překlad dokladu prokazujícího znalost cizího jazyka odpovídající alespoň stupni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

3) požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona pro dané služební místo služebním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO "Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO"), kterým je pro dané služební místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "tajné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň ("tajné"), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy služebního místa diplomata pro politickou, konzulární, kulturní a tiskovou činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Lusace:

- zabezpečení vztahů ČR se Zambií a s dalšími zeměmi působení ZÚ (Zimbabwe, Malawi a Konžská demokratická republika), včetně s mezinárodními organizacemi se sídlem v Zambii v oblastech politiky, migrace a bezpečnosti, práce a sociálních věcí, spravedlnosti a lidských práv, záležitostí žen, dětí a rodiny, zdravotnictví, turistiky a v náboženských otázkách;

- zabezpečení vztahů ČR se Zambií, Zimbabwe, Malawi a Konžskou demokratickou republikou v oblasti bilaterálních konzulárních vztahů;

- řízení konzulárního úseku zastupitelského úřadu, pravidelné informování o jeho činnosti, zajištění zpravodajství v oblasti konzulárního úseku;

- zodpovědnost za vnitřní chod úřadu a za oblast ochranného režimu a činnosti při mimořádných událostech. Zajištění průběžné aktualizace Ochranného režimu úřadu, Plánu činnosti při mimořádných událostech a Evakuačního plánu;

- zajištění agendy studijních pobytů a stipendií, agendy vzdělávacích kurzů pro krajany, výuky českého jazyka pro cizince, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi ČR a Zambie, Zimbabwe, Malawi a Konžské demokratické republiky;

- komplexní výkon agendy veřejné diplomacie, resp. kulturní, školské a další prezentace ČR v zemích působení;

- výkon tiskové agendy včetně sociálních sítí;

- aktivní podílení při organizačním zabezpečení všech aktivit zastupitelského úřadu, a to na základě pověření VZÚ;

- plnění všech dalších úkolů zadaných VZÚ, které vyplývají z charakteru pracovní náplně diplomatického pracovníka zodpovědného za agendu PO-KO-KU-TI;

- samostatné zpracování aktuálních politických zpráv, monitoringu v oblasti lidsko-právní agendy, ostatních informačních a podkladových materiálů pro potřeby ZÚ a ústředí;

- řešení koncepční problematiky konzulárního úseku (dále jen „KÚ“);

- zabezpečení styku s orgány Zambie, Zimbabwe, Malawi a Konžské demokratické republiky v otázkách spadajících do kompetence KÚ;

- řízení KÚ ZÚ, pravidelné informování o jeho činnosti;

- zajištění zpravodajství v oblasti KÚ;

- zabezpečení notářské a matriční agendy, agendy cestovních dokladů, vízové a pobytové agendy, aktualizace předpisů konzulární agendy týkající se zemí EU i zemí Schengenu a jejich zapracování do činnosti KÚ, aktualizace webových stránek;

- kontrola činnosti honorárních konzulátů ČR

- držení konzulární pohotovosti;

- řešení konzulárních případů českých občanů v nouzi ve spolupráci s cestovními kancelářemi;

- komplexní zpracování agendy víz a pobytů, včetně komunikace s příslušnými útvary v ČR (Ředitelství služby cizinecké policie, Odbor azylové a migrační politiky MV);

- zajištění legalizačních úkonů a výběru správních poplatků na základě příslušných interních předpisů spojených se zpracováním vízové a pobytové agendy;

- agenda pasová, ověřovací, matriční a pomoc v nouzi;

- metodické řízení činnosti a dohlížení na práci konzulárního referenta

- spolupráce a koordinace aktivit s Delegací EU a se ZÚ členských států EU v agendě PO-KO-KU-TI.

Zájemce o služební místo diplomata pro politickou, konzulární, kulturní a tiskovou činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Lusace předloží:

a) žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo diplomata pro politickou, konzulární, kulturní a tiskovou činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Lusace, nebo žádost o zařazení na služební místo diplomata pro politickou, konzulární, kulturní a tiskovou činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Lusace, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků, požadovaných zákonem, jež nemá MZV ČR ve své úřední evidenci (pokud na ni chce zájemce odkázat, je třeba, aby uvedl, které konkrétní dokumenty si z ní má úřední orgán obstarat, a pokud je zaslal k dřívějšímu výběrovému řízení, je nutno uvést, ke kterému);

b) strukturovaný profesní životopis a

c) motivační dopis.

 

 

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 3. září 2019 (č. j. MSMT-24156/2019).

přílohy

Referent - žádost do služebního poměru - 2021 40 kB docx (Dokument) 18.8.2021

.