Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta-administrativního referenta v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru

 

(Archivní článek, platnost skončena 06.12.2021 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), a § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení místa konzulárního referenta-administrativního referenta v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru
 
Práce na tomto místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na standardní dobu vyslání 3 roky, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů do 8. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 6. prosince 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 6. prosince 2021 v úředních hodinách podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na místo konzulárního referenta-administrativního referenta v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru (č. j. 453606-1/2021-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá Výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je znalost anglického jazyka, odpovídající alespoň stupni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.[1]

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek, stanovený pro dané místo interním předpisem (č. j. 94549/2016-BEZO „Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO“), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („Tajné“), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy konzulárního referenta-administrativního referenta v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru:

- komplexní zpracování agendy schengenských víz a dlouhodobých pobytových oprávnění, včetně komunikace s příslušnými útvary v ČR (Ředitelství služby cizinecké policie, Odbor azylové a migrační politiky MV);

- zajištění legalizačních úkonů a výběru správních poplatků na základě příslušných interních předpisů spojených se zpracováním vízové a pobytové agendy;

- agenda pasová, ověřovací, matriční a pomoc v nouzi;

- vyřizování administrativních záležitostí ZÚ;

- evidence spisů a dokumentů vč. protokolování doručených dokumentů, evidence oběhu spisů (doručených i vlastních) a vypravování dokumentů;

- evidence nepřítomnosti pracovníků ZÚ a její měsíční uzávěrka;

- evidence služebních cest pracovníků ZÚ;

- práce s informačními systémy MZV ČR dle požadavku vedoucích pracovníků ZÚ, práce s internetem, správa centrální e-mailové schránky ZÚ;

- zajištění předarchivní péče o písemnosti vč. přípravy skartačního řízení, archivace dokumentů;

- samostatná příprava spisů a dokumentů dle pokynů vedoucích pracovníků ZÚ;

- zajišťování styku s institucemi v zemích akreditace ZÚ vč. ZÚ jiných států, s MZV a jinými institucemi ČR;

- sjednávání schůzek pro vedoucího ZÚ a jeho zástupce, doprovod diplomatických návštěv v souladu s pravidly protokolu, podílení se na organizačním zajištění akcí pořádaných ZÚ;

- v případě nepřítomnosti lokálního bezpečnostního správce IS MZV-KR ho zastupuje v plném rozsahu;

- podílí se na dalších úkolech přidělených vedoucím oddělení nebo vedoucím zastupitelského úřadu.

Uchazeči o místo konzulárního referenta-administrativního referenta v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků;

b) strukturovaný profesní životopis.

 

 

 

 

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

přílohy

Žádost do pracovního poměru 2021 38 kB docx (Dokument) 17.1.2022

.