Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení zvláštních opatření v Bezpečnostním odboru v MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 13.06.2022 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje ve smyslu § 24 odst. 6 ve spojení s § 58 odst. 2 zákona výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení zvláštních opatření v Bezpečnostním odboru v MZV ČR v oboru služby: „Zahraniční vztahy a služba“. Místem výkonu služby je Praha.
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou a den nástupu do ní bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti o jmenování na místo představeného, resp. o přijetí do služebního poměru a jmenování na shora zmíněné služební místo, podané ve lhůtě do 13. června 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 13. června 2022 v úředních hodinách podatelny služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz), nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení zvláštních opatření v Bezpečnostním odboru v MZV ČR (č. j.: 447090-1/2022-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady, stanovené podle § 25 odst. 1 a 4 zákona, tj.:

a) mít státní občanství České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s požadavkem podle § 25 odst. 4 zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství. Příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR.

b) dosáhnout věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) být plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. 

e) dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], resp. služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), tj. dosáhnout vysokoškolského vzdělání magisterského stupně;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona pro dané služební místo služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019“), kterým úroveň znalosti cizího jazyka angličtiny nebo francouzštiny nebo čínštiny nebo arabštiny nebo španělštiny nebo ruštiny nebo němčiny nebo italštiny nebo portugalštiny, odpovídající alespoň úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 2 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR[1].

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu, prokazujícího požadovanou úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek, stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona pro dané služební místo služebním předpisem („Přehled míst a funkcí na MZV, na kterých je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO, č. j. 94549/2016-BEZO“), kterým je pro dané služební místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „přísně tajné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň („přísně tajné“), příp. na vyšší stupeň. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

4)   je-li narozena přede dnem 2. prosincem 1971[2], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, dokládající, že nebyla:

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidována v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení.

5)   je-li narozena přede dnem 2. prosincem 19711, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, dokládající, že nebyla:

a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 01.01.1968 do 01.05.1969,

b) pracovníkem aparátu orgánů, uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c) příslušníkem Lidových milicí,

d) členem akčního výboru Národní fronty po 25.02.1948, prověrkových komisí po 25.02.1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.08.1968,

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů, delších než 3 měsíce, na těchto školách.

6) předpoklad být ve smyslu § 58 odst. 2 zákona osobou, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.

Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. rozhodnutím nebo jiným dokumentem, prokazujícím splnění předpokladů, pracovní smlouvou, potvrzením o zaměstnání nebo výpisem z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují shora zmíněné skutečnosti.

Specifikace agendy vedoucí/ho oddělení zvláštních opatření v Bezpečnostním odboru v MZV ČR:

- zabezpečuje a koordinuje vypracování zásad bezpečnosti ochrany ZÚ vzhledem ke specifickým bezpečnostním rizikům v dané zemi či regionu;

- podílí se na vypracování aktualizace kategorizace ZÚ z hlediska bezpečnosti;

- koordinuje vytváření metodiky předvýjezdového bezpečnostního školení vysílaných zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a koordinuje jeho vyhodnocování a průběžnou aktualizaci, doporučuje odpovídající změny v systému předvýjezdové přípravy v oblasti bezpečnosti;

- podílí se na vytváření metodiky průběžné bezpečnostní přípravy zaměstnanců MZV v ústředí a na ZÚ, včetně rodinných příslušníků a místních sil, a koordinuje jeho realizaci a vyhodnocování;

- metodicky řídí vybrané vyslané pracovníky MZV na určených ZÚ v oblasti bezpečnosti;

- provádí analytickou činnost vybraných bezpečnostních incidentů na ZÚ a koordinuje jejich evidenci a realizaci doporučených aktualizací;

- poskytuje konzultační činnost pracovníkům MZV v oblasti bezpečnosti;

- podílí se na tvorbě vnitřních předpisů MZV a mezirezortních koordinačních dokumentů v oblasti bezpečnosti;

- ve spolupráci s ostatními útvary BEZO, se podílí na zajištění ochrany utajovaných informací v ústředí MZV a na ZÚ;

- podílí se na metodice vytváření bezpečnostní dokumentace ZÚ, jejím vedení a aktualizaci.

Zájemce o služební místo vedoucí/ho oddělení zvláštních opatření v Bezpečnostním odboru v MZV ČR předloží:

a) žádost o jmenování na místo představeného, resp. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků, stanovených zákonem a zákonem č. 451/1991 Sb., jež nemá Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve své úřední evidenci (pokud chce zájemce odkázat na úřední evidenci Ministerstva zahraničních věcí ČR, je třeba, aby uvedl, které konkrétní dokumenty si z ní má ministerstvo obstarat, a pokud je zaslal k dřívějšímu výběrovému řízení, je nutno uvést, ke kterému),

b) strukturovaný profesní životopis,

c) motivační dopis.

 

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, ze dne 3. září 2019 (č. j. MSMT-24156/2019).

[2] § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

přílohy

Představený - žádost do služebního poměru - 2021 39 kB docx (Dokument) 18.8.2021

Čestné prohlášení - dle 451/1991 27 kB doc (Word dokument) 25.10.2018

.