Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

 

(Archivní článek, platnost skončena 09.08.2022 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 30 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO (dále jen KGK). Místem výkonu práce je Praha.
 
Práce na tomto pracovním místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou s předpokladem trvání pracovního poměru do 31. 3. 2026. V souladu s čl. II odst. 1) Statutu KGK jmenuje a odvolává ředitele KGK ministr zahraničních věcí. Podmínkou jmenování do funkce ředitele KGK je schválení uchazeče vládou coby generálního komisaře účasti na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace. Nástup do práce se v závislosti na termínu dokončení výběrového řízení předpokládá nejdříve od 1. září 2022. Místo je zařazeno podle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 do
15. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 9. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 11800 Praha 1, nebo osobně podané
v termínu do 9. srpna 2022 na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu pers_sekretariat@mzv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy, zasílané datovou schránkou, musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem „Neotvírat“ a dále slovy „Výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky KGK (č. j. 449680-1/2022-PERS)“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může v souladu se zákonem zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. platným českým dokladem totožnosti, nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců, anebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR, ne starší než 12 měsíců. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se  dokládá Výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce.

e) dosáhnout vysokoškolského vzdělání magisterského stupně;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Při podání žádosti jej lze doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Personálnímu odboru MZV ČR. Pokud žadatel v době podání žádosti nedisponuje nostrifikací, musí nejpozději před konáním pohovoru doložit alespoň originál nebo úředně ověřenou kopii potvrzení o tom, že o uznání zahraničního vzdělání požádal. Samotný doklad o uznání zahraničního vzdělání musí v takovém případě doložit nejpozději před podpisem pracovní smlouvy.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatele ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) mít znalost anglického jazyka, odpovídající alespoň stupni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který tvoří přílohu rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.[1]

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

3)    je-li narozena přede dnem 2. prosincem 1971[2], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, dokládající, že nebyla:

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidována v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení.

4)   je-li narozena přede dnem 2. prosincem 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění, dokládající, že nebyla:

a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 01. 01. 1968 do 01. 05. 1969,

b) pracovníkem aparátu orgánů, uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c) příslušníkem Lidových milicí,

d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 02. 1948, prověrkových komisí po 25. 02. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 08. 1968,

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole Ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů, delších než 3 měsíce, na těchto školách.

Od žadatele o dotčené pracovní místo se očekává:

a) schopnost strategického a analytického myšlení, orientace na výsledek;

b) minimálně 3 roky zkušeností s vedením a řízením lidí;

c) praktická zkušenost s fundraisingem;

d) zkušenost s projektovým řízením;

e) zkušenost se sestavováním rozpočtu;

f) zkušenost s mezinárodním marketingem;

g) zkušenost s využitím online platforem a sociálních sítí;

h) komunikační a reprezentační schopnosti;

i) praxe při řízení pracovníků nebo projektů v zahraničí výhodou;

 

Znalost japonských reálií, kultury a jazyka výhodou.

Náplň práce:

a) komplexní zajištění přípravy, realizace a likvidace účasti České republiky na EXPO 2025 v souladu s usnesením vlády č. 580 ze dne 29. června 2022 a schválenou koncepcí účasti ČR;

b) řízení KGK v souladu se Statutem KGK;

c) zodpovědnost za finanční, procesní a personální řízení KGK;

d) zodpovědnost za vypsání, průběh a vyhodnocování výběrových řízení KGK;

e) manažerské a odborné vedení podřízených pracovníků;

f) úzká koordinace s Ministerstvem zahraničních věcí včetně pravidelného zpravování o postupu příprav, průběhu a likvidace účasti ČR na EXPO 2025.

Žadatel předloží:

a) přihlášku do výběrového řízení na Ministerstvo zahraničních věcí ČR na uvedené místo, spolu s přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů;

b) motivační dopis (max. 1 stránka A4, s vyjádřením k termínu možného nástupu);

c) životopis (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe);

d) modelový scénář realizace doprovodné akce účasti České republiky na EXPO 2025 dle přílohy č. 5 koncepce účasti ČR na EXPO 2025 (max. 2 stránky A4) a návrh mediální strategie propagace dané doprovodné akce pro různé cílové skupiny, včetně návrhu tiskové zprávy a příspěvků na sociální sítě (max. 2 stránky A4);

e) identifikace rizik spojených s realizací účasti České republiky na EXPO 2025 a návrh na jejich řízení (max. 2 stránky A4).

Pohovor před výběrovou komisí

S uchazeči, kteří splní výše uvedené předpoklady a požadavky a dodá výše uvedené podklady, bude proveden pohovor před výběrovou komisí, jehož uskutečnění se předpokládá v průběhu měsíce srpna 2022. Část pohovoru může proběhnout i v anglickém jazyce.


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

přílohy

Žádost do pracovního poměru 2021 38 kB docx (Dokument) 12.9.2022

.