Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo překladatelky / překladatele v oddělení překladatelské a ediční služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 21.09.2023 / 23:59.)

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 30 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákon“) výběrové řízení na obsazení místa překladatelky / překladatele v oddělení překladatelské a ediční služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR v pracovním poměru. Místem výkonu práce je Praha.
 
Práce na tomto pracovním místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou 1 roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou, a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení. Pracovní místo je zařazeno podle Přílohy k zákonu do 12. platové třídy.
 

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 21. září 2023, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Personální odbor, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, nebo osobně podané v termínu do 21. září 2023 v úředních hodinách podatelny úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna@mzv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh). Přílohy zasílané datovou schránkou a v elektronické podobě musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů. Pokud přílohy nejsou v uvedeném formátu, mají povahu prostých kopií.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: "Neotevírat" a dále "Výběrové řízení na místo překladatelky / překladatele v oddělení překladatelské a ediční služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR (č. j. 451345-1/2023-MZV/PERS)".

Výběrového řízení na výše uvedené místo se může zúčastnit jen osoba, která splňuje následující předpoklady a požadavky:

1) předpoklady:

a) mít státní občanství České republiky;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze státní občanství ČR doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

b) dosáhnout věku 18 let;

c) být plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením, které je součástí formuláře žádosti.

d) být bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

e) dosáhnout vysokoškolského vzdělání – směr translatologie nebo moderní filologie nebo pedagogika v oboru cizí jazyk se zaměřením na vzdělání;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace. Pokud žadatel v době podání žádosti nedisponuje nostrifikací, musí nejpozději před konáním písemného testu doložit alespoň originál nebo úředně ověřenou kopii potvrzení o tom, že o uznání zahraničního vzdělání požádal. Samotný doklad o uznání zahraničního vzdělání musí v takovém případě doložit nejpozději před podpisem pracovní smlouvy.

f) mít potřebnou zdravotní způsobilost;

Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U úspěšného žadatele zaměstnavatel ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2) požadavek stanovený vnitřním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je znalost cizího jazyka angličtiny, odpovídající alespoň úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 dle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech nebo znalost cizího jazyka angličtiny v kombinaci se znalostí francouzštiny nebo němčiny nebo španělštiny nebo ruštiny, odpovídající alespoň úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stupni znalostí 3 dle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech;

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek úroveň znalosti cizího jazyka.

3) požadavek stanovený podle § 25 odst. písm. 5 b) zákona o státní službě služebním předpisem ("Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanoví postup při změnách systemizace MZV, organizační struktury, definice charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných překlenovacích míst, č. j. 445220/2019-PERS“), kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění požadavku na stupeň „Důvěrné“ se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu po sdělení výsledku výběrového řízení, v němž žadatel uspěl.

Specifikace agendy místa překladatelky / překladatele v oddělení překladatelské a ediční služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR:

- překlady pro potřeby ústavních činitelů a členů vlády v rámci oficiálního mezinárodního styku;

- zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u ústředních orgánů státní správy;

- znalost angličtiny na úrovni uvedené v bodu 1 odst. e), tj. vysokoškolské vzdělání – směr translatologie nebo moderní filologie nebo pedagogika v oboru cizí jazyk se zaměřením na vzdělávání; znalost španělštiny na stejné úrovni výhodou.

Žadatel o místo překladatelky / překladatele v oddělení překladatelské a ediční služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků,

b) strukturovaný profesní životopis.

Kontaktní e-mail v případě dotazů: pers_sekretariat@mzv.cz

 

Informace k výběrovému řízení:

Výběrové řízení je dvoukolové. K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří uspěli v písemném testu, který bude zahrnovat překlad z anglického jazyka do českého jazyka a z českého jazyka do anglického jazyka.

Žadatelé, kteří ve své žádosti doloží znalost španělštiny na požadované úrovni, absolvují kromě výše uvedeného písemného testu (překlad z a do anglického jazyka) také písemný test zahrnující překlad ze španělského jazyka do českého jazyka a překlad z českého jazyka do španělského jazyka. Tento test bude proveden pouze pro orientační posouzení překladatelské kvalifikace a na jeho výsledku nebude záviset postup k ústnímu pohovoru.

přílohy

Žádost do pracovního poměru 2023 32 kB docx (Dokument) 11.10.2022

.