Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zákonem a vnitřními předpisy MZV ČR stanovené podmínky pro zařazení do VŘ

 

Výběrového řízení na služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a) je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; 

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání);

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

2. splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona služebním předpisem - (č. j. 110731/2015-BEZO Přehled míst a funkcí na MZV, na který je nezbytné mít přístup k utajovaným informacím, včetně utajovaných informací EU a NATO), kterým je pro dané místo požadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný „Důvěrné“ či vyšší stupeň utajení. Pokud žadatel nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení bez zbytečného odkladu od doručení protokolu o výsledku výběrového řízením, v němž žadatel uspěl; 

- splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - (č.j.: 122360/2015-SST „Směrnice stanovující postup při změnách systemizace MZV, změnách organizační struktury, definici charakteristik systemizovaných míst a obsazování systemizovaných míst dočasného zařazení“),kterým je:

a) odborné zaměření vzdělání - v magisterském studijním programu v ekonomickém oboru.                                                                                       

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru).

b) znalost anglického jazyka odpovídající alespoň stupni B1 pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-24195/2013 ze dne 24. července 2013, kterým se stanoví „Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech);

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka.

.