Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na tři služební místa právníka na Odboru komunitárního práva MZV ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 17.07.2015 / 23:55.)

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na tři služební místa právníka na Odboru komunitárního práva / agenda v působnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU

V Praze dne 30. června 2015
Č.j.: 451896/2015-PERS

Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí vyhlašuje výběrová řízení na tři služební místa právníka na Odboru komunitárního práva / agenda v působnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU v oboru služby: 9. Zahraniční vztahy a služba; a 29. Legislativa a právní činnost. Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Služební místa jsou zařazena do 13. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu JUDr. Petr Gajdušek, LL.M. (Cam), M.St. (Oxon), Státní tajemník, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, nebo osobně podají v termínu
do 17.července
2015 na podatelnu Ministerstva zahraničních věcí ČR na výše uvedené adrese. Žadatel může podat žádost v tomto termínu také v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního orgánu (statni_sluzba@mzv.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: e4xaaxh).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo právníka na Odboru komunitárního práva / agenda v působnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU“.

Výběrového řízení na služební místo právníka na Odboru komunitárního práva / agenda v působnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU, v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), může zúčastnit uchazeč, který:

  1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

              a) je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona].

 Splnění tohoto předpokladu se dokládá v souladu s § 26 odst. 1 věta první zákona příslušnými listinami (předložením průkazu totožnosti nebo osvědčení o státním občanství, není vyloučeno doložení prosté kopie průkazu totožnosti). Při předložení žádosti lze v souladu s § 26 odst. 2 zákona doložit pouze čestné prohlášení; listiny v takovém případě může žadatel předložit následně, nejpozději před konáním pohovoru,

             b) dosáhl věku 18 let,

             c) je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá dle § 25 odst. 1 věta šestá zákona písemným čestným prohlášením,

             d) je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona). Splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti písemným čestným prohlášením nebo prostou kopií vysokoškolského diplomu a následně, nejpozději však před konáním pohovoru, předložením originálu nebo úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu, 

             e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo (§ 25 odst. 1 písm. e) zákona ve spojení s § 26 zákona), tj. vysokoškolského magisterského vzdělání v oboru právo.

Splnění tohoto předpokladu se dokládá v souladu s § 26 odst. 1 věta první zákona příslušnými listinami, tj. úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (kopií vysokoškolského diplomu). Při předložení žádosti lze v souladu s § 26 odst. 2 zákona doložit pouze čestné prohlášení, v takovém případě žadatel originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání předloží následně, nejpozději před konáním pohovoru,

             f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona ve spojení s § 26 zákona].

Splnění tohoto předpokladu se dokládá v souladu s § 26 odst. 1 věta první zákona příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při předložení žádosti lze v souladu s § 26 odst. 2 zákona doložit čestným prohlášením, v takovém případě žadatel lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb doloží následně, nejpozději před konáním pohovoru,

     2. splňuje jiný požadavek stanovený služebním předpisem na základě § 25 odst. 5 písm. a) zákona, kterým je

  • úroveň znalosti cizího jazyka, tj. žadatel má znalost angličtiny odpovídající alespoň C1 úrovni (stupni) a znalost francouzštiny nebo němčiny odpovídající alespoň B2 úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[1].

Splnění tohoto požadavku se prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka,

  • odborného zaměření vzdělání v oboru právo.

        Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru právo),

    3. je držitelem platného osvědčení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, alespoň na stupeň utajení „tajné“ stanovený služebním předpisem na základě § 25 odst. 5 písm. b) zákona.

      Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií příslušného osvědčení přiloženého k žádosti.

V případě, že uchazeč nedisponuje příslušným osvědčením a zároveň jeho žádost nebyla vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného osvědčení a doložením originálu nebo úředně ověřené kopie žádosti při pohovoru v rámci výběrového řízení,

    4. k přihlášce do výběrového řízení dále přiloží:

              a) strukturovaný profesní životopis,

              b) seznam publikací v oboru právo (se zaměřením na právo Evropské unie), příp. přehled účasti na seminářích / konferencích týkajících se práva Evropské unie či přehled jiných aktivit prokazujících zájem o zvolený obor (nepovinná příloha).

JUDr. Petr Gajdušek, LL.M., M.St., v.r.
Státní tajemník
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24195/2013 ze dne 24. července 2013, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

.