Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stanovy Sdružení

 

„Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR“

Stanovy zapsaného spolku

Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR, z.s.

schválené členským shromážděním dne 10. 11. 2015

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku je:        Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR, z.s.

(dále též: „Spolek“)

 1. Sídlo spolku je:           Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1
 2. IČ:                              27022846
 3. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společných zájmů a cílů.
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v sídle spolku.

Čl. II

Účel Spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání za účelem:

 1. rozvíjet vzájemnou pomoc a dialog mezi členy spolku
 2. uspokojit potřeby rodinných příslušníků a rodin, jak při jejich výjezdu do zahraničí, tak i při a po jejich návratu do ČR, a to ve spolupráci s kompetentními úřady, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV") a jeho Kanceláří pro rodinnou politiku a na základě informací získaných od členů či jinou cestou
 3. upozorňovat příslušné úřady na problémy spojené s profesním životem rodinných příslušníků a partnerů v zahraničí a navrhovat opatření k jejich nápravě,
 4. podílet se na činnosti EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners and Families Association), jejímž je členem
 5. poskytovat prostřednictvím webových stránek, vydávaného zpravodaje a informačních publikací informace rodinným příslušníkům vysílaných pracovníků
 6. pořádat konference pro členy spolku a rodinné příslušníky vysílaných pracovníků, a umožnit jim tak vzájemný kontakt a zprostředkování bližších informací, o něž projeví zájem
 7. zprostředkovat členům informace získané na mezinárodních setkáních, která pořádají organizace s podobným zaměřením, zejména informace z každoroční konference EUFASA
 8. zajistit kontakt se členy, kteří jsou v zahraničí prostřednictvím člena spolku v dané zemi
 9. spolupráce pracovní skupiny spolku s MZV za účelem řešení specifických problémů členů spolku

Čl. III

Vznik a zánik členství

 1. Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové.
 2. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku a souhlas výboru s přijetím nového člena.
 3. O přijetí uchazeče rozhoduje výbor na základě přihlášky, doručené v písemné formě nebo prostřednictvím webových stránek spolku.
 4. Členství vzniká dnem, kdy výbor kladně rozhodl o přijetí uchazeče za člena spolku.
 5. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která
 • je manželkou nebo manželem, partnerkou nebo partnerem žijícím ve společné domácnosti, vdovou či vdovcem (dále jen „partnerem“), jakož i dítětem zaměstnance MZV. Členem může zůstat partner bývalého zaměstnance MZV, který ukončil pracovní poměr odchodem do důchodu, anebo se stal zaměstnancem příspěvkové organizace zřizované MZV. Členem se může stát i partner zaměstnance jiného ministerstva, který je vyslán k působení na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí prostřednictvím MZV. Členem spolku může být i zaměstnanec MZV, který je osamělý a pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě. Rodinné členství může získat zaměstnanec MZV a jeho partner, pokud o ně současně požádají; oba se stanou plnoprávnými členy spolku. Členství zůstává zachováno partnerovi zaměstnance jiného ministerstva po návratu do ČR. Členství zůstává zachováno po případném rozvodu s tím, že člen pozbývá hlasovacího práva a práva být volen
 • řádně zaplatí členský příspěvek nejpozději do 31.3. daného kalendářního roku.
 1. Junior členem je dítě zaměstnance MZV starší 18 let, pokud má status studenta a žije ve společné domácnosti. Juniorní členství zaniká dosažením věku 26 let, kdy se stává junior člen řádným členem, pokud o to projeví zájem a pokud splňuje další podmínky členství. Junior člen je osvobozen od placení členských příspěvků, ostatní práva a povinnosti má stejné jako řádní členové spolku.
 2. Čestným členem může být zvolena osoba, která se v minulosti aktivně podílela na práci spolku a již pozbyla členství nebo osoba, která projeví zájem o aktivní spolupráci a jejíž konání je v souladu s cíli činnosti spolku a ku prospěchu členů spolku. O udělení čestného členství rozhoduje členské shromáždění na návrh výboru. Čestný člen nemá hlasovací právo, má právo účastnit se členského shromáždění s hlasem poradním a má právo účastnit se na pozvání jednání výboru. Není povinen platit členský příspěvek. Čestné členství zaniká písemným oznámením čestného člena o vzdání se titulu „čestný člen“, úmrtím čestného člena, zrušením čestného členství na základě rozhodnutí výboru nebo členského shromáždění nebo zánikem spolku.

Zánik členství:

 • Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členským shromážděním, úmrtím člena či zánikem spolku
 • Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí statutárního orgánu, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku, či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. IV

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů, do kterého eviduje veškeré změny vzniku a zániku členství s uvedením data vzniku a zániku členství. Seznam členů je uložen v prostorách stálé kanceláře.
 2. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

Čl. V

Práva a povinnosti členů

1.  Člen má právo zejména:

 1. podílet se na činnosti spolku,
 2. obracet se na orgány spolku s podněty a návrhy
 3. volit členy výboru spolku, pokud v důsledku rozvodu nepozbyl hlasovací právo
 4. být volen do výboru spolku, pokud v důsledku rozvodu neztratil právo být volen
 5. být informován o činnosti spolku a mít přístup do sekce pro členy na webových stránkách spolku

2.  Člen má povinnost zejména:

 1. dodržovat stanovy spolku
 2. aktivně se podílet na dosažení účelu spolku,
 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 4. řádně platit členské příspěvky

Čl. VI

Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členské shromáždění.
 2. Statutárním orgánem spolku je výbor.

Čl. VII

Členské shromáždění

 1. Členské shromáždění je tvořeno shromážděním všech členů spolku. Členské shromáždění projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí členy výboru a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.
 2. Členské shromáždění je k zasedání svoláváno výborem nejméně jedenkrát do roka, a to 30 dnů před termínem jednání, s uvedením jeho programu, místa, data a hodiny jeho konání. Pozvánka na zasedání členského shromáždění se rozesílá komunikačními prostředky MZV a uveřejňuje se na webových stránkách spolku.
 3. Výbor svolá zasedání členského shromáždění z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členského shromáždění do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členského shromáždění na náklady spolku sám.
 4. Každý člen je oprávněn účastnit se členského shromáždění a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členského shromáždění. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 5. Členské shromáždění je schopno usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Čestní členové spolku mají pouze hlas poradní, pro účely hlasování se k tomuto hlasu nepřihlíží.
 6. Člen se může nechat zastoupit na členském shromáždění jiným členem spolku. Zástupce musí předložit od zastoupeného písemné pověření s pokyny pro hlasování, které je platné pouze pro dané členské shromáždění.
 7. Členové členského shromáždění se mohou rovněž usnášet postupem per rollam, pokud o to včas požádají výbor. V případě rozhodování per rollam zašle výbor všem zájemcům písemný návrh rozhodnutí prostřednictvím mailové pošty, obsahující zejména text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, včetně podkladů potřebných pro přijetí rozhodnutí, a to minimálně ve lhůtě 20 dnů před konáním Členského shromáždění. Členovi bude sdělen datum a čas, do kterého je možné se touto formou účastnit na rozhodování Členského shromáždění. Nedoručí-li člen do stanoveného termínu výboru písemně prostřednictvím mailové pošty souhlas s návrhem usnesení, pak platí, že se hlasování zdržel. Členské shromáždění vyhotoví při sčítání hlasů zápis o výsledku hlasování per rollam a výsledky zahrne do konečného sčítání hlasů.
 8. Členské shromáždění zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov spolku
  2. projednává úkoly spolku pro příslušné období
  3. posuzuje a schvaluje výroční zprávu spolku
  4. schvaluje účetnictví za minulé období
  5. jedná o otázkách, které jsou na jednacím pořádku, a hlasuje o nich
  6. schvaluje nominace členů výboru na jednotlivé funkce
  7. rozhoduje o rozpuštění spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem.
 1. Výbor zajistí vyhotovení zápisu z členského shromáždění do třiceti dnů od jeho ukončení a uveřejní jej na webových stránkách spolku. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo členskému shromáždění předsedal nebo koho tím členské shromáždění pověřilo.
 2. Ze zápisu musí být patrné, kdo členské shromáždění svolal a jak, kdy se konalo, kdo ho zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členské shromáždění zvolilo, jaká usnesení přijalo a kdy byl zápis vyhotoven.
 3. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v sídle spolku nebo na interních webových stránkách spolku.

Čl. VIII

Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami po celé své funkční období.
 2. Výbor za svou činnost odpovídá členskému shromáždění.
 3. Výbor má nejméně tři a nejvíce sedm členů. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
 4. Členové výboru jsou voleni členským shromážděním na období dvou let. Opakovaná volba je možná.
 5. Člen výboru vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen výboru zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 6. Výbor volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy.
 7. Předseda a místopředsedové rozhodují ve všech záležitostech spolku, nejde-li o záležitost, o níž má pravomoc rozhodovat členské shromáždění.
 8. Předseda a místopředsedové jsou ze své činnosti odpovědní výboru a výborem jsou řízeni.
 9. Členství ve výboru zaniká odstoupením, odvoláním členským shromážděním, uplynutím volebního období.
 10.  Pokud člen výboru nemůže z jakýchkoliv důvodů aktivně vykonávat svou funkci po dobu delší než 6 měsíců, zváží své odstoupení z výboru. V případě, že členství ve výboru zanikne podle odst. 9 tohoto článku v průběhu volebního období, určí za něj výbor náhradu do konce volebního období. Obdobně může výbor jmenovat nového člena na doposud neobsazené místo zbývající do maximálního počtu členů výboru. Takto určené mandáty musí být potvrzeny nejbližším členským shromážděním, postupem per rollam nebo přímo na členském shromáždění.
 11. Členové výboru si neformálním způsobem určí oblasti své působnosti.
 12. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 4x do roka. Členové výboru pobývající v zahraničí se na jeho práci podílejí zejména prostřednictvím internetu. Schůzek výboru se mohou z podnětu výboru účastnit i ostatní členové sdružení a hosté.
 13. Výbor zejména:
  a) koordinuje činnost spolku,
  b) registruje členy spolku,
  c) svolává členské shromáždění,
  d) rozhoduje o pozvání hostů na členské shromáždění,
  e) připravuje roční účetní závěrku,
  f) připravuje výroční zprávu spolku.
   
 14. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna, anebo zastoupena, nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů a členů pobývajících v zahraničí, pokud tito zaujali k předmětu rozhodování stanovisko. Členové výboru pobývající v zahraničí se na přijímání rozhodnutí podílejí zprostředkovaně. Jejich stanovisko tlumočí člen výboru, který vede schůzi. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas 1. místopředsedy.

Článek IX.
Jednání jménem spolku

 1. Jménem spolku jedná předseda i místopředsedové. Všichni tři zastupují spolek navenek a jménem spolku jednají vůči třetím osobám každý samostatně.

Článek X.
Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří s finančními zdroji, které představují:
  a) roční členské příspěvky, jejichž výši stanoví výbor,

b) příjmy z vlastní činnosti – z akcí pořádaných spolkem,
c) sponzorské dary.

 1. Příjmy spolku jsou používány k rozvoji aktivit spolku nebo na jeho správu a nemohou být rozdělovány členům spolku ani jiným osobám k soukromým účelům.
 2. Spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření, která obsahuje zejména
  a) přehled činnosti spolku v příslušném kalendářním roce,
  b) údaje o počtu a skladbě členů spolku,
  c) změny ve složení orgánů, k nimž došlo v průběhu roku,
  d) roční účetní uzávěrku.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členského shromáždění nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobný účel a cíle jako spolek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.