Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Justice
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Další úspěch ČR u Soudního dvora EU

 

Soudní dvůr EU rozsudkem ze 14. března 2019 zamítl žalobu Komise proti ČR ve věci údajné nedovolené přepravy palivové směsi do Polska. ČR tak nebude muset zajistit zpětné převzetí této směsi na vlastní náklady. Pro státní rozpočet to znamená úsporu prostředků v řádu stovek milionů Kč. V řízení před Soudním dvorem zastupovala ČR Kancelář vládního zmocněnce Martina Smolka, která je součástí Ministerstva zahraničních věcí. 

Předmětem sporu mezi Evropskou komisí a ČR bylo 20 000 tun látky zvané Geobal, která byla vyrobena z kalů ze sanace ostravských lagun a na přelomu let 2010 a 2011 a byla vyvezena jako palivo do Polska. 

V návaznosti na stížnost polských orgánů Evropská komise zahájila vůči ČR řízení o porušení povinnosti, neboť dle jejího názoru se ve skutečnosti jednalo o nebezpečný odpad, jehož přeprava nebyla předem hlášena polským orgánům. Komise měla za to, že na základě unijního nařízení o přepravě odpadů by proto ČR měla dotčenou směs bez dalšího převzít zpět – což by pro ČR znamenalo dodatečné náklady dosahující stovek milionů korun.

ČR od počátku argumentovala, že v době přepravy směsi se o odpad nejednalo, neboť byla do Polska vyvezena za účelem hospodářského využití jako palivo. 

Soudní dvůr se zcela ztotožnil s argumentací ČR a konstatoval, že pro aplikaci povinností vyplývajících z nařízení o přepravě odpadů (jako je zpětný odvoz směsi na vlastní náklady) je stěžejní určit, zda byla přepravovaná směs odpadem ke dni přepravy s ohledem na veškeré známé okolnosti. Žádná z okolností předložených Komisí ovšem nedokazuje, že by směs v době přepravy byla odpadem. 

Komise tak neprokázala, že by se ČR dopustila jakéhokoli porušení povinnosti vyplývající z unijního práva. Z toho důvodu Soudní dvůr žalobu Komise zamítl. ČR tedy nevzniknou žádné náklady, s nimiž by bylo spojeno požadované zpětné převzetí dotčené směsi. Rozsudek Soudního dvora je konečný, nelze se proti němu odvolat.

.