Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice

 

Dne 10. října 2019 se na Pražském hradě setkali prezident republiky, předseda Senátu Parlamentu ČR, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda vlády, ministr zahraničních věcí, ministr obrany a ministr vnitra, aby jednali zejména o těchto zahraničněpolitických tématech:

Koordinace cest a návštěv nejvyšších ústavních činitelů
NÚČ se věnovali koordinaci cest a návštěv z ČR a do ČR, s důrazem na realizaci priorit české zahraniční politiky. Kromě významných bilaterálních kontaktů proběhne řada vícestranných či mnohostranných jednání, mj. summit Přátel koheze v Praze (5. 11.), připomínka výročí pádu Berlínské zdi v Berlíně (9.11.), schůzka nejvyšších představitelů NATO v Londýně (3.- 4. 12.), schůzky ve formátu V4 či V4+. NÚČ dále diskutovali o koordinaci účasti na vzpomínkových akcích k 30. výročí 17. listopadu.


Aktuální unijní témata (nová Komise, brexit a příprava předsednictví ČR v Radě EU)
NÚČ diskutovali o procesu schvalování nové Evropské komise a šířeji hodnotili formování evropských institucí pro nadcházející období. Shodli se, že historicky první nabídka místopředsednického postu EK pro paní Věru Jourovou je v širším smyslu potvrzením odpovědného přístupu ČR k členství v EU. Je zřejmé, že eurokomisařka za ČR bude mít obtížné portfolio, ať organizačně, tak gesčně, nicméně právě to představuje i příležitost, aby vynikly její kvality. Evropská komise představuje nadstátní orgán EU, NÚČ proto věří, že Věra Jourová bude pracovat s ohledem na zájmy všech členů Evropské unie včetně ČR.

Ačkoli primárním cílem zůstává brexit založený na dohodě, NÚČ konstatovali významnou pravděpodobnost možného vystoupení Spojeného království z EU bez výstupové dohody a zopakovali, že jakýkoliv brexit bude představovat narušení vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. EU jako celek i jednotlivé členské státy, vč. ČR, se na scénář brexitu bez dohody připravují legislativními i nelegislativními opatřeními. Jednotlivé ústřední správní úřady provedly analýzu příslušné legislativy s cílem připravit se na tuto variantu a případně minimalizovat její negativní dopady v prvé řadě na životy občanů a obchodní spolupráci. Zároveň byla zpracována analýza stávajících i minulých bilaterálních dohod uzavřených mezi ČR a UK, a to zejm. se zřetelem na možnost jejich obnovení či navázání na předchozí praxi tam, kde to bude s ohledem na právní rámec možné. Od podpisu prezidentem republiky dne 7. března 2019 má ČR připraven zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s brexitem. Návrh obsahuje opatření, jež začnou platit v případě brexitu bez dohody. Zákon řeší nejen postavení britských občanů v ČR, ale také dává jistotu desítkám tisíc českých občanů žijících v Británii. Klíčové je v případě odchodu UK bez dohody aktivně usilovat prostřednictvím dialogu s britskou vládou o to, aby byla v plné míře chráněna práva Čechů, kteří žijí a pracují ve Spojeném království.

NÚČ posoudili dosavadní průběh příprav na Předsednictví ČR v Radě EU v r. 2022. Shodli se, že přípravnému procesu je třeba věnovat soustavnou pozornost, zejména s ohledem na splnění zadaných úkolů ve stanovených termínech, a opět jej zhodnotí na další schůzce.


Regionální formáty spolupráce – české předsednictví V4
NÚČ se sešli poprvé poté, co bylo zahájeno roční české předsednictví V4 pod heslem „Rozumná Evropa“, jež se soustředí na tři klíčové oblasti – rozumná řešení, revoluční technologie, sjednocující přístupy. Ve formátu V4 i V4+ již proběhly a proběhnou schůzky na všech úrovních, o nejvýznamnějších z nichž se NÚČ vzájemně informovali. V4 dokazuje, že je efektivním diskusním a koordinačním fórem v řadě témat i praktickým nástrojem v prosazování společných zájmů a hodnot, např. v bezpečnosti, energetice, rozvoji infrastruktury či rozšiřování EU.


Západní Balkán
V souvislosti s nedávnými úspěšnými summity premiérů zemí V4 a Západního Balkánu a prezidentů zemí V4, Slovinska a Srbska NÚČ připomněli, že nadále považují rozšíření EU za nejsilnější prostředek EU k šíření bezpečnosti, stability a prosperity, jež vychází ze svobodné volby partnerů plnit náročné podmínky EU. NÚČ jednoznačně podporují vstup zemí Západního Balkánu do EU jako výraz podpory budování jednotné Evropy. NÚČ jsou si vědomi křehkých vztahů a složitostí regionálních procesů, shodují se ale v tom, že jedině hmatatelná perspektiva evropské integrace je nástrojem trvalé a udržitelné stabilizace a transformace celého regionu. Ze strany EU je nyní klíčové potvrdit důvěryhodnost unijní politiky otevřených dveří. NÚČ proto podporují, aby EU bez odkladu rozhodla zahájit přístupová jednání s kandidátskými zeměmi Severní Makedonií a také s Albánií. Současně očekávají, že pro nově ustavenou Evropskou komisi bude příprava na rozšíření EU jednou z priorit s cílem mít první kandidáty připraveny na vstup během příštího víceletého rozpočtového období EU (do konce roku 2027). Očekávají také, že budou urychlena přístupová jednání se Srbskem a Černou Horou.

Důležité úkoly však leží také na straně zemí Západního Balkánu. NÚČ zdůraznili, že veškerý pokrok v přístupových jednáních bude vždy podmíněn plněním předepsaných kritérií, důvěryhodností politické reprezentace, jakož i posunem v řešení bilaterálních sporů v regionu.

V návaznosti na nedávné oficiální návštěvy prezidenta republiky a předsedy Poslanecké sněmovny v Srbské republice NÚČ ocenili přátelské vztahy mezi ČR a Srbskem, které se projevily mj. v podpoře v důležitých dějinných momentech (1918, 1938, 1968). S vědomím skutečnosti, že vláda ČR uznala Kosovskou republiku v roce 2008 de iure, se NÚČ věnovali historickým okolnostem uznání, které označili za problematické z několika důvodů. Vláda ČR uznala Kosovo v rozporu s pozicí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O absenci plného konsensu na úrovni nejvyšší politické reprezentace svědčí i neplnohodnotné diplomatické zastoupení obou zemí, které zůstává na úrovni chargé d´affaires, což však nebrání rozvoji bilaterálních vztahů. NÚČ poukázali na fakt, že bez vyřešení kosovské otázky nebude možné dokončit integrační proces celého regionu do EU, a vyzvali Srbsko i Kosovo ke zlepšování vzájemných vztahů a k odstranění bariér vzájemného obchodu v rámci CEFTA.


Euroatlantické vztahy
NÚČ zdůrazňují nutnost rozvíjení euroatlantických vazeb, a to jak na politické, tak i ekonomické úrovni. Podporují zachování principů volného obchodu mezi EU a USA.


Vztahy ČR s asijskými zeměmi
NÚČ diskutovali o vztazích ČR se zeměmi asijského kontinentu. ČR má zájem na efektivně fungujícím multilaterálním systému mezinárodních vztahů založeném na mezinárodním právu. Takový systém je základním předpokladem také pro větší efektivitu v bilaterálních obchodně-ekonomických a investičních vztazích. K dosažení tohoto systému je žádoucí využít kontaktů s podobně smýšlejícími partnery z asijského kontinentu, zejm. s Japonskem, Koreou a Indií. NÚČ podporují budování strategického partnerství s Japonskem a Indií, včetně podpisu příslušných smluv. V tomto kontextu NÚČ zdůraznili význam Indie pro udržování rovnováhy na asijském kontinentě i rostoucí globální vliv Číny, a z toho plynoucí nutnost se těmto zemím v české zahraniční politice adekvátně věnovat. Vztah ČR k těmto velkým hráčům je a nadále bude vyvážený – ČR uznává suverenitu asijských partnerů, včetně respektu politiky jedné Číny uplatňované ze strany EU, a očekává stejný, na respektu založený přístup vůči ČR. NÚČ ocenili, že ČR se systematicky snaží využívat potenciálu Asie a diverzifikovat své ekonomické vztahy a nacházet další zdroje efektivních investic do ČR. V tomto kontextu hodlá dále posilovat svoji diplomatickou přítomnost na asijském kontinentě. Od 1. 1. 2020 se otevře nový zastupitelský úřad v Singapuru. V roce 2021 by mělo dojít k otevření GK v Ho Či Minově městě. Vzhledem k situaci na trhu práce v ČR je asijský kontinent také důležitým zdrojem pro řízený systém získávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků, např. z Mongolska či Filipín, samozřejmě s ohledem na bezpečnostní a jiná rizika spojená s koncentrací zahraničních pracovníků.


Klimatická politika
Předseda vlády informoval NÚČ o své účasti na klimatickém summitu OSN v New Yorku 23. září. NÚČ konstatovali, že otázky, ambice i závazky související s klimatickou změnou zaujímají stále prominentnější místo v mezinárodních vztazích a v globální politice. ČR jako odpovědný člen mezinárodního společenství je připravena přispět významným dílem. EU a její státy ovšem v tomto úsilí nesmí zůstat osamoceny a musí na všech platformách zajišťovat, aby náklady energetické transformace nedopadaly disproporčně na některé státy, respektive jejich regiony, a aby transformace hospodářství a společnosti byla sociálně spravedlivou. NÚČ se shodli na nutnosti dlouhodobé, na vědeckém poznání založené vize odpovědného přístupu k životnímu prostředí, zároveň však připomněli i možné negativní důsledky vyplývající z ideologizace debaty o změně klimatu. Zdůraznili, že naplňování mezinárodních závazků, jež ČR přijala, musí být založeno na samostatném rozhodování ČR, musí vycházet z vnitrostátních podmínek, zajistit sociální smír a nesmí ohrožovat konkurenceschopnost českého hospodářství ani suverenitu ČR v otázce volby energetického mixu, zejména s ohledem na potenciál jaderné energetiky pro bezuhlíkovou energetickou soběstačnost ČR. Současně se NÚČ shodli, že na plnění závazků a cílů se musejí spravedlivě podílet všechny země.


Mandát zahraničních operací AČR po roce 2020
NÚČ pokračovali ve strategické politické diskusi o budoucím působení AČR v zahraničních operacích po konci platného mandátu v roce 2020. Mezi priority pod mandáty NATO, EU i OSN budou patřit zajišťování obrany a bezpečnosti Evropy, boj s terorismem a budování schopností zahraničních partnerů. Geograficky se ČR soustředí především na oblasti přiléhající k Evropě a na oblasti, jež jsou pro bezpečnost Evropy významné. Důležitým principem je sdílená odpovědnost ČR vůči ostatním účastníkům operací a misí podle principu „together in, together out“. NÚČ podporují další rozvoj zahraničního působení ČR, tak aby docházelo k propojování diplomatických, vojenských, ekonomických a rozvojových nástrojů při stabilizaci krizových regionů a výsledky působení ČR v cílových oblastech byly udržitelné. V tomto kontextu a v rámci boje proti terorismu a nelegální migraci NÚČ podpořili případné další navyšování vojenského působení ČR na podporu zemí Sahelu, zejm. Mali a související otevření ZÚ, a doporučili tyto kroky doprovodit příslušnými rozvojovými programy a dalšími aktivitami. Současně NÚČ podporují případné úpravy právního rámce vysílání ozbrojených sil AČR do zahraničí tak, aby schvalovací proces odpovídal časovému tlaku předpokládaných bezpečnostních výzev. Problematice zahraničních operací AČR se NÚČ budou opětovně věnovat na své příští schůzce.


Rozvojová spolupráce
ČR je připravena podílet se na šíření prostoru stability, bezpečnosti a prosperity také poskytováním rozvojové pomoci. Zohledňuje přitom, že rozvojová spolupráce není jen ekonomickým nástrojem, ale je stále více provázána s dalšími aspekty, jako je bezpečnost, nelegální migrace či příprava na změnu klimatu. Toto pojetí se musí odrážet i v seznamu prioritních příjemců české rozvojové pomoci. NÚČ považují za důležité používat moderní formy rozvojové spolupráce, jež vedou k udržitelným výsledkům a zvyšují ekonomický a sociální potenciál přijímajících zemí. NÚČ oceňují, že ČR tyto moderní formy stále více nabízí, například formou programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. NÚČ podporují, aby procentní podíl rozvojové pomoci na HDP ČR měl stálou růstovou tendenci.


Vládní letka
NÚČ se shodli, že současná kapacita vládní letky je nedostatečná a letka je zastaralá, což se projevuje při plánování zahraničních cest a má negativní dopady na efektivitu zejm. ekonomické diplomacie. NÚČ očekávají konkrétní kroky ministerstva obrany vedoucí k rozšíření flotily vládní letky, které v rámci svých kompetencí podpoří.

.