Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác - Giving Tuesday
Foto: © M. Trnková, MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika se od 1. ledna 2022 stává na tři roky členem Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC)

 

Členství České republiky v Hospodářské a sociálně radě OSN (ECOSOC) na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024 schválilo Valné shromáždění OSN v New Yorku dne 7. června 2021. Členství v ECOSOC bude v druhé polovině roku 2022 spadat do období předsednictví ČR v Radě EU.

ECOSOC je třetím nejvýznamnějším orgánem OSN po Valném shromáždění a Radě bezpečnosti a hlavním orgánem OSN pro dialog o ekonomických, sociálních a environmentálních otázkách a koordinaci souvisejících politik. ECOSOC slouží jako hlavní platforma OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Má 54 členů, kteří jsou voleni Valným shromážděním OSN na dobu 3 let. V rámci cirkulace se mění každý rok třetina členů. Při hlasování rozhoduje ECOSOC prostou většinou.

Členství v ECOSOC může přinést zlepšení pozice ČR vůči subsidiárním orgánům a agenciím. Pod ECOSOC spadá 5 regionálních komisí OSN, 8 funkčních mezivládních komisí, 15 specializovaných agentur, 10 specializovaných programů a fondů a řada dalších. ECOSOC volí členy některých výkonných rad či řídících výborů specializovaných agentur OSN (např. UNDP, UNICEF, FAO, UNHCR, UN-HABITAT).

Členství ČR v ECOSOC bude od 1. července do 31. prosince 2022 probíhat souběžně s předsednictvím ČR v Radě EU. Jelikož EU nemá v ECOSOC pozorovatelský status, prohlášení za EU na půdě ECOSOC bude přednášet předsednická země. Členství ČR v ECOSOC bude vyžadovat zvýšenou součinnost Stálých misí ČR New York, Ženeva a Vídeň i útvarů MZV a rezortů, které jsou gestory jednotlivých agend.

Během členství v ECOSOC se ČR bude profilovat v tématech, která jsou v souladu s její zahraniční politikou, politikou zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a dalšími strategickými politickými dokumenty, a která souvisí s jejím členstvím v dalších mezinárodních organizacích. Priority ČR v ECOSOC budou rovněž v souladu s prioritami ČR v rámci předsednictví v Radě EU.

ČR se během členství v ECOSOC zaměří na podporu naplňování Cíle 16 udržitelného rozvoje (SDG 16) - tj. mír, spravedlnost a silné instituce. Tento cíl zahrnuje mj. podporu právního státu a nediskriminačních zákonů, podstatné omezení korupce a úplatkářství, zajištění ochrany základních svobod či účasti na rozhodování na všech úrovních.

Dalším prioritním cílem ČR během členství v ECOSOC je budování a posilování odolnosti v důsledku pandemie Covid-19 a pokračování v naplňování cílů Agendy 2030 udržitelného rozvoje. Je třeba zajistit připravenost na budoucí pandemie a krize, předcházet přírodním katastrofám a katastrofám způsobených člověkem a reagovat na ně. ČR podporuje rozvoj tzv. trojitého nexu, tj. propojování humanitárních, rozvojových a stabilizačních aktivit.

.