Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Logo předsednictví ČR ve Výboru ministrů RE
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy

 

Fakta o českém předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy

Obecný rámec

- Česká republika se podruhé v historii ujme předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, které potrvá od 19. května 2017 do 15. listopadu 2017. K převzetí předsednictví dojde na ministerském zasedání v Nikósii, kde zároveň formálně ukončí svůj půlroční mandát Kypr. Předsednictví rotuje abecedně podle anglických názvů zemí. Po České republice převezme předsednickou roli Dánsko. Předchozí předsednictví Česká republika zastávala před 22 lety v roce 1995.

- Rada Evropy je organizace založená na mezivládní spolupráci 47 členů, všech evropských států kromě Běloruska. Jejím mandátem je podpora lidských práv, demokracie a právního státu. Jde o organizaci ustavenou v roce 1949 se sídlem ve Štrasburku, která funguje zcela nezávisle na Evropské unii (s níž ji pojí společná vlajka a hymna). Pod Radu Evropy spadá Evropský soud pro lidská práva, dohlížející na plnění Evropské úmluvy o lidských právech.

- Výbor ministrů je hlavní rozhodovací orgán Rady Evropy složený ze 47 ministrů zahraničních věcí. Schvaluje mimo jiné rozpočet organizace, návrhy smluv a doporučení a dozírá nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Převážnou většinu rozhodnutí přijímá konsensem. Předsedající země přebírá na půl roku zodpovědnost za směřování a aktivity organizace, stanovuje priority činnosti Výboru ministrů, organizuje konference a semináře. Ve spolupráci se sekretariátem a generálním tajemníkem je vůdčím činitelem při řešení aktuálních politických otázek spadajících do mandátu.

Program a priority

- Činnost Výboru ministrů je velmi široká a z vnitrostátního pohledu jde napříč téměř všemi resorty. Přípravy na výkon předsednictví započaly v roce 2015 a v lednu 2016 byl pro tento účel zřízen meziresortní koordinační mechanismus pod vedením MZV. Do mechanismu se zapojila ministerstva, která mají působnost v agendách Rady Evropy (kromě MZV také Úřad vlády, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí).

- Z činnosti meziresortního koordinačního mechanismu vzešel program a priority českého předsednictví, které sledují očekávané události a dlouhodobě projednávaná témata v Radě Evropy. Jde o následující tématické okruhy:

  • ochrana lidských práv osob patřících k zranitelným či znevýhodněným skupinám a podpora rovnosti mužů a žen,
  • posilování právního státu,
  • podpora demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě,
  • podpora vzdělávání k lidským právům a jazykových dovedností,
  • spolupráce a koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi.

- Uvedené prioritní okruhy jsou tematicky propojeny s více než 20 akcemi v gesci jednotlivých resortů či jiných gestorských subjektů, které představují hlavní část předsednického programu. Přehled těchto aktivit je společně s popisem priorit naším předsednickým dokumentem, který dne 3. května 2017 schválila vláda.

- Kromě ministerského zasedání v Nikósii představí ministr zahraničních věcí předsednické priority i na dalších mezinárodních fórech. Dne 30. května 2017 tak učiní před představiteli Byra a tzv. Stálého výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Praze. Dne 1. června 2017 představí ministr zahraničních věcí priority na zasedání Stálé rady OBSE ve Vídni. Dne 27. června 2017 vystoupí ministr zahraničních věcí coby předseda Výboru ministrů s předsednickými prioritami v plénu Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Na podzimním plenárním zasedání téhož orgánu pak ministr vystoupí s vyhodnocením plnění priorit.

Organizační aspekty

- K výkonu předsednické funkce ve Výboru ministrů se běžně váže rovněž bohatý doprovodný kulturní program. České předsednictví ve Štrasburku představí 15 nejrůznějších výstav, koncertů a jiných akcí. V této oblasti bude Stálá mise České republiky úzce spolupracovat se sídelním městem Štrasburk.

- Součástí propagace předsednictví je také pro tento účel vybrané logo. MZV vyhlásilo v červenci 2016 veřejnou soutěž pro studenty výtvarných a uměleckých škol na vytvoření loga předsednictví. Z 81 návrhů bylo hodnotící komisí vybráno logo navržené Lucií Hajkovou, studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vítězný návrh bude využit jakožto předsednické logo k prezentačním účelům, zejména pak v podobě vyobrazení na webových stránkách Rady Evropy určených pro předsednictví Výboru ministrů, pracovních dokumentech a propagačních předmětech.

- Předsednictví nemá zřízen zvláštní rozpočet, finanční náklady spojené s předsednictvím jdou k tíži jednotlivých rezortů a dalších subjektů, které se na výkonu předsednictví podílejí. Kromě nákladů na organizaci předsednických akcí, tj. konferencí, seminářů a doprovodného programu pro delegáty, se bude jednat o různé společenské, kulturní a propagační akce. Vzhledem k mimořádnosti úkolu došlo k personálnímu navýšení kapacit Stálé mise České republiky o 2 diplomatické a 1 administrativně technického pracovníka.

Pro více informací viz odkaz na web Rady Evropy.

přílohy

Priority českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady... 214 kB pdf (Acrobat dokument) 25.5.2017

Priorités de la Présidence tchèque du Comité des... 227 kB pdf (Acrobat dokument) 25.5.2017

Priorities of the Czech Chairmanship of the Committee of... 201 kB pdf (Acrobat dokument) 25.5.2017

.