Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné prohlášení premiérů visegrádských zemí ze summitu v Praze

 

Společné prohlášení premiérů České republiky, Maďarska, Polska a Slovenské republiky - V4 (Praha 9. června 2000)

Společné prohlášení premiérů visegrádských zemí
(Praha 9. června 2000)

 1. My, premiéři ČR, MR, PR a SR jsme se sešli v Praze, abychom zhodnotili výsledky visegrádské spolupráce za období, které uplynulo od našeho posledního setkání v Bratislavě, a abychom diskutovali další perspektivy spolupráce v rámci Visegrádské skupiny.

 2. S potěšením konstatujeme, že v průběhu posledního visegrádského roku spolupráce našich států fungovala efektivně v mnoha oblastech a na různých úrovních. Rámec pro tuto spolupráci poskytuje programový dokument schválený na summitu v Bratislavě. Samozřejmost s jakou se zástupci visegrádských zemí na různých úrovních setkávají je důkazem opodstatněnosti Visegrádské skupiny, která je zřetelným přínosem pro všechny členské země.

 3. Vítáme dnešní podpis mezivládní dohody o založení Mezinárodního visegrádského fondu, v němž spatřujeme realizaci velmi významného společného projektu k podpoře rozvoje spolupráce zemí Visegrádské skupiny v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměny mládeže a přeshraniční spolupráce a sportu.

 4. Zavazujeme se k dalšímu posilování ovzduší vzájemně prospěšné spolupráce mezi našimi zeměmi, při čemž je nám inspirací příklad a zkušenosti dalších regionálních uskupení, která úspěšně spolupracují v dalších částech Evropy. Naším cílem je posilování regionální integrace, soudržnosti a solidarity ve střední Evropě, což chápeme jako součást procesů odehrávajících se v širších evropských a transatlantických strukturách.

 5. Jsme potěšeni zájmem dalších zemí, zvláště Slovinska, na dobrých vztazích a úzké spolupráci s Visegrádskou skupinou a konstatujeme připravenost Visegrádské skupiny ke spolupráci s dalšími státy v oblastech společného zájmu. Účelnou a perspektivní se nám jeví především spolupráce na konkrétních projektech zahrnujících co možná nejširší spektrum našich společných zájmů.

 6. Naším cílem i do budoucna zůstává především přiblížení visegrádské spolupráce občanům. Významnou dimenzí činnosti Visegrádské skupiny proto bude spolupráce na regionální a lokální úrovni zaměřená na zintenzivnění každodenních kontaktů občanů. V dnešním rychle měnícím se světě je důležité budovat a udržovat středoevropskou identitu. Tomuto úsilí bude napomáhat aktivní zapojení představitelů místních samospráv a nevládních organizací do schémat visegrádské spolupráce.

 7. Nadále přisazujeme maximální důležitost významné roli, kterou hraje Severoatlantická aliance v posilování bezpečnosti v euroatlantické oblasti. Věříme, že členství tří visegrádských zemí v NATO významným způsobem přispívá k posilování bezpečnosti jak v našem regionu, tak i mimo něj. Máme výrazný zájem na zachování politiky otevřených dveří NATO, jakožto důležitého prvku rozšiřování bezpečnosti a stability. Budoucí členství Slovenska v NATO je v této souvislosti společným zájmem Visegrádských zemí. Jsme proto odhodláni společně pokračovat v úsilí o dosažení tohoto cíle.

 8. Podporujeme růst aktivit a přebírání odpovědnosti Evropy v oblasti bezpečnosti a obrany. Jsme proto připraveni přispívat k evropské bezpečnostní a obranné politice v rámci EU.

 9. Společnou perspektivou zemí Visegrádské skupiny je jejich členství v EU. Sdílíme názor, že je nesmírně důležité udržet tempo rozšiřování EU. Vyjadřujeme přesvědčení, že zvýšení počtu kandidátských zemí vyjednávajících o členství by nemělo vést ke zpomalení negociací. Vyhlašujeme náš rozhodný závazek dodržovat společné hodnoty, které představují jednotící sílu Evropské unie. Rovněž vyjadřujeme naše silné přesvědčení, že budoucí začlenění našich zemí do EU významně posílí tuto soudržnost. Věříme, že Visegrádská skupina si uchová svůj význam i po našem vstupu do Unie.

 10. Vítáme zahájení jednání o přistoupení Slovenské republiky k Evropské unii. Tímto aktem se dále zvyšuje možnost vzájemné výměny zkušeností z procesu negociací ať již v rámci V4 či jiných multilaterálních nebo bilaterálních kontaktů při respektování specifických podmínek a pozic jednotlivých zemí V4. Naplňuje se tak jedna z priorit obnovené visegrádské spolupráce, kterou byla pomoc Slovensku při jeho integračním úsilí. Tato situace otevírá nové možnosti pro budoucnost visegrádské spolupráce.

 11. Uvítali bychom, přijme-li Evropská rada na svém zasedání v Nice v prosinci t.r. scénář dalšího průběhu přístupových jednání, který by obsahoval i datum jejich ukončení s nejpokročilejšími kandidátskými zeměmi."

 12. Visegrádské země vyjadřují svůj zájem na přijetí evropských standardů ochrany životního prostředí a na jejich efektivním uplatnění se zvláštním ohledem na uchování jejich specifických přírodních a ekologických hodnot. Abychom podpořili trvale udržitelný rozvoj zasazujeme se o začlenění ekologických hledisek do sektorálních strategií a o užší spolupráci visegrádských zemí v záležitosti prevence a zvládání znečištění přesahujícího hranice.

 13. Vítáme pokrok, který Slovenská republika dosáhla ve svém úsilí stát se členem OECD a vyjadřujeme naději, že proces jejího začleňování do této organizace bude ukončen v brzké době. Vlády visegrádských zemí budou nadále podporovat vstup Slovenské republiky do OECD v červnu 2000.

 14. Visegrádské země jsou připraveny být nápomocny a přispět k uplatňování strategií EU vůči Rusku a Ukrajině. Vyjadřujeme naději, že výsledky prezidentských voleb a činnost nové vlády Ruské federace poskytnou nový impuls procesu reforem a demokratizace země, jakož i zlepšení vztahů se zeměmi regionu. Věříme, že tento proces povede k politickému řešení čečenského konfliktu a zaručí respektování lidských práv.

 15. Zdůrazňujeme význam, který přisuzuje mezinárodní společenství obnově jihovýchodní Evropy. Je naším zájmem přijmout další opatření k budování důvěry, vzájemného porozumění a zintenzívnit úsilí o posílení bezpečnosti a stability. V této souvislosti budou naše země nadále aktivně přispívat k probíhajícím mírovým operacím, jakož i k implementaci Paktu stability. Jsme hluboce pobouřeni nárůstem represivních akcí režimu vůči nezávislým médiím, opozičním silám a občanské společnosti ve Svazové republice Jugoslávie. Znovu zdůrazňujeme podporu našich zemí oprávněnému boji národů SRJ za svobodu a demokracii.


Součástí summitu V-4 bylo i první zasedání Konference ministrů zahraničních věcí - vrcholného orgánu Mezinárodního visegrádského fondu. Za předsednictví ministra zahraničí Jana Kavana Konference schválila některé interní dokumenty fondu nutné pro jeho vznik a další efektivní fungování. Konference jmenovala výkonného ředitele fondu a zmocnila jej k podpisu Dohody mezi Slovenskou republikou a Mezinárodním visegrádským fondem, schválila návrh rozpočtu fondu a program jeho činnosti. V neposlední řadě též stanovila výši příspěvku pro každou smluvní stranu na další rok a datum splatnosti těchto příspěvků.

.