Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné prohlášení Jana Kavana a Wilhelma Molterera k EIA pro JE Temelín v realizaci dohody z Melku

 

Společné prohlášení místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana a spolkového ministra zemědělství, lesnictví a životního prostředí Wilhelma Molterera k EIA pro JE Temelín v realizaci dohody z Melku 13.2. 2001

I. Zásady provedení úhrnného EIA pro JE Temelín

Toto dobrovolné celkové posouzení rozšíří ve smyslu dohody z Melku probíhající prověřování vlivu 78 změn v plánu celého zařízení atomové elektrárny Temelín na souhrnné EIA, jehož výsledek je ve smyslu vyjádření premiéra Zemana v Melku závazný a bude proveden odpovídajícími kroky české vlády. Odborných výsledků prověření mají dbát a uplatňovat je příslušné orgány státní správy v odpovídajících administrativních a povolovacích krocích podle národního práva. Toto dobrovolné souhrnné prověření vlivů JE na životní prostředí se bude řídit podle směrnice Rady č. 85/337 EHS o vyhodnocování vlivu státních a soukromých objektů na životní prostředí, ve znění směrnice č. 97/11 ES. Relevantní doporučení EK budou subsidiárně zohledněna, přičemž budou zohledněny návrhy EK. Osnova posouzení (scoping) bude na základě doporučení zástupců Rakouska, SRN a EK upřesněn a stanoven (určen). Přitom by měly být plně zohledněny existující podklady podle kapitoly V Protokolu z Melku.

Nebude předmětem sporu, že Rakouskem předložený scoping-liste odpovídá standardům EIA pro zařízení tohoto druhu.

II. Struktura provádění souhrnného EIA pro JE Temelín

Bude určena Komise sestavená ze čtyř pověřených členů, přičemž dva z nich budou jmenováni na žádost ministra životního prostředí a dva na žádost ministra hospodářství (správně: průmyslu) a obchodu vládou České republiky. Obě strany se dohodly, že v zájmu splnění harmonogramu stanoveného v Protokolu z Melku budou v rámci svých možností plně podporovat činnost komise a přispívat k důkladnému informování všech zúčastněných stran.

Jednání Komise se v případě předem deklarovaného zájmu zúčastní dva a dva zástupci Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo s náležitým odborným oprávněním, jakož i zástupci EK jako pozorovatelé. Stanoviska těchto zástupců budou zohledněna v podkladech pro rozhodnutí Komise.

Komise bude mít tyto úkoly:
- řízení procesu podle Směrnice Rady 85/337/EHS ve znění Směrnice 97/11/EG a Aarhuské konvence
- prověření úplnosti a průkaznosti dokumentace poskytnuté ČEZ;
- určení dodatečných požadavků na ČEZ;
- poskytnutí úplné a průkazné dokumentace EIA českým subjektům, resp. veřejnosti, jakož i zainteresované cizině;
- stanovení detailního postupu a termínů (lhůt pro odevzdání stanovisek, překlady stanovisek, organizační otázky v souvislosti s přípravou a prováděním veřejných slyšení v Česku a také v zahraničí, podpora poradní role Evropské komise);
- účast na bilaterálních konzultacích;
- zajišťování přístupu k dokumentům, do kterých bude chtít nahlédnout veřejnost podle Aarhuské konvence;

Dále budou podle Komisí stanovených termínů po vydání úplné dokumentace EIA pro veřejnost organizována veřejná slyšení, jejichž výsledky budou shrnuty společně s dodanými stanovisky ve zprávě pro vládu České republiky.

Výsledky prověření vlivu na životní prostředí budou sloužit jako základ k dalšímu rozhodování příslušných českých úřadů, příp. orgánů, pokud jde o povolení, jež budou poskytována podle národního práva, a také jako základ pro bilaterální konzultace, jež mají být vedeny podle cit. směrnice EU.

Komise by měla skončit svou práci začátkem června 2001.

.