Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k výroční zprávě Evropské komise o rozšíření EU

 

ČR vítá a oceňuje dnešní Sdělení Evropské komise „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2014 – 2015“ a na ně navazující hodnotící zprávy pro jednotlivé kandidátské a potenciálně kandidátské země. Jako v minulých letech jde o soubor zásadních dokumentů, které analyzují a hodnotí aktuální stav rozšiřovacího procesu, a zároveň tak nastiňují reálné možnosti jeho dalšího vývoje.

Letošní Sdělení a hodnotící zprávy završují pětileté funkční období současné Evropské komise v oblasti rozšíření EU. Ministerstvo zahraničních věcí ČR při této příležitosti vyjadřuje mimořádné ocenění komisaři Štefanu Fülemu i celé Evropské komisi za jejich úsilí i výborně odvedenou práci, která dále posílila význam politiky rozšíření EU jako faktoru upevňujícího stabilitu, demokracii a ekonomický rozvoj v aspirantských zemích. MZV ČR v této souvislosti vyjadřuje pevnou naději, že také nová Evropská komise se bude politice rozšíření věnovat se stejnou energií.

ČR sdílí a podporuje důraz Evropské  komise na reformu veřejné správy a posílení demokratických institucí v aspirantských zemích,  jako jednoho ze tří hlavních pilířů politiky v oblasti rozšíření vedle dodržování principů právního státu a základních práv, jakož i efektivního ekonomického vládnutí. 

Pro úspěch a důvěryhodnost procesu rozšíření EU zůstává i nadále klíčovou ochota aspirantských zemí důsledně uskutečňovat domácí reformy, jejich skutečná realizace zůstává určujícím faktorem přístupového procesu, založeného na principu vlastních zásluh.

ČR vyjadřuje přesvědčení, že vláda Černé Hory v souladu s doporučeními Evropské komise dále zintenzívní své úsilí při realizaci nezbytných kroků v oblasti reforem směřujících k upevnění právního státu. ČR se domnívá, že realizace těchto reforem umožní udržet dosavadní příznivé tempo přístupových jednání.

Letošní zahájení přístupových jednání Srbska znamená novou etapu v jeho vztazích s EU. Česká republika vysoce cení dosavadní reformní úsilí, jakož i závazek normalizace vztahů Srbska s Kosovem. Současně vyjadřujeme přesvědčení, že současná srbská vláda nepoleví v nastoupeném pozitivním trendu a vynaloží úsilí na pokračování v  reformách, které jsou rozhodujícími pro úspěch vedení přístupových jednání.

ČR podporuje již šesté doporučení otevřít přístupová jednání s Makedonií. Rozhovory
o členství Makedonie v EU by měly být zahájeny s tím, že by se otázka sporu s Řeckem ohledně oficiálního názvu makedonského státu měla vyřešit v jejich průběhu. Současně se snahou vyřešit spor o název země by makedonská vláda měla zabránit slábnutí reformního úsilí. ČR přikládá velkou důležitost budování dobrých mezietnických vztahů v zemi a zajištění konstruktivního vztahu mezi vládou a opozicí. 

ČR považuje udělení kandidátského statusu Albánii v červnu 2014 za velmi pozitivní moment pro celý region a jeho perspektivu členství v EU. Vítáme pokrok, kterého Albánie v posledním období dosáhla, včetně zlepšujících se výsledků v boji proti organizovanému zločinu. Reformy v oblasti vlády práva by i nadále měly představovat prioritu pro albánskou vládu. Jeden z předpokladů pro úspěšné splnění podmínek pro zahájení přístupových rozhovorů mezi Albánii a EU je i konstruktivní spolupráce vlády a opozice.

ČR lituje, že v případě Bosny a Hercegoviny opět není možné konstatovat pozitivní posun v procesu integrace do EU. Kromě uvedení ústavy země do souladu s Evropskou úmluvou
o ochraně lidských práv a příslušnými rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva, což je mezinárodním závazkem Bosny a Hercegoviny plynoucím ze členství v Radě Evropy
a z podpisu Dohody o stabilizaci a přidružení, je nezbytné, aby představitelé Bosny
a Hercegoviny podnikli kroky, které povedou ke zlepšení funkčnosti státu a jeho institucí a ke zlepšení ekonomické a sociální situace v zemi.     

ČR vítá parafování Dohody o stabilizaci a přidružení s Kosovem. Založení smluvního vztahu mezi EU a Kosovem je důkazem, že EU  dodržuje svůj závazek poskytnout perspektivu členství všem zemím západního Balkánu. ČR doufá, že Kosovo brzy získá vládu se silným mandátem, která bude moci úspěšně provádět nezbytné reformy, zejména v oblasti vlády práva, a pokračovat v procesu normalizace vztahů se Srbskem. ČR podporuje proces vízové liberalizace s Kosovem a vítá pokrok, kterého kosovská vláda v této oblasti dosáhla v minulém období.        

ČR sdílí přesvědčení Evropské komise, že aktivní přístupová jednání poskytují nejvhodnější rámec pro plné využití potenciálu ve vztazích EU a Turecka. ČR zdůrazňuje význam Turecka jako strategického partnera, který dále vzrůstá se vzrůstajícími hrozbami v bezprostředním sousedství EU a poskytuje další prostor pro zintenzívnění dialogu. ČR sdílí   názor EK o potřebě rozvoje vztahů v oblastech zahrnutých v tzv. pozitivní agendě. ČR podporuje přesvědčení EK, že důležitým impulsem pro obnovení dynamiky přístupových jednání je co nejrychlejší stanovení podmínek pro otevření jednacích kapitol  23 “Soudnictví a základní práva“ a 24 „Spravedlnost, svoboda a bezpečnost“.

ČR respektuje rozhodnutí vlády Islandu pozastavit přístupová jednání. Island zůstává nadále důležitým partnerem EU svým členstvím v Evropském hospodářském prostoru a schengenském prostoru.

.