Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Vlajka České republiky
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k výroční zprávě Evropské komise o rozšíření EU

 

ČR vítá Sdělení Evropské komise věnované politice rozšíření EU a na ně navazující zprávy hodnotící jednotlivé kandidátské a další aspirantské země. Tyto dokumenty představují nejen posouzení vývoje v oblasti rozšíření a pokroku v jednotlivých zemích za poslední rok, ale rovněž důležitý impuls pro další realizaci této úspěšné politiky EU.

ČR bere na vědomí, že příští tzv. rozšiřovací balíček bude zveřejněn až na jaře 2018 a bude v jednání s Evropskou komisí a členskými státy EU usilovat o nalezení způsobu, jak překlenout období mezi podzimem 2016 a jarem 2018, zajistit průběžné hodnocení pokroku aspirantských zemí a umožnit příslušná rozhodnutí Rady EU.

Rozšíření EU dlouhodobě představuje prioritu české zahraniční politiky. ČR intenzivně podporovala tuto politiku během svého předsednictví ve V4, v rámci čehož usilovala o možnost hlubší spolupráce V4 a zemí západního Balkánu. ČR v tomto přístupu pokračuje i nyní během polského předsednictví ve V4 a má rovněž silnou podporu slovenského předsednictví v Radě EU, se kterým v této věci spolupracuje.

Obsah letošního tzv. rozšiřovacího balíčku vnímáme jako potvrzení významu procesu rozšíření EU, jako prostředku posilujícího stabilitu, demokracii a ekonomický vývoj v aspirantských zemích. Považujeme jej za zdůraznění toho, že rozšíření EU má i v době intenzivních diskusí o budoucnosti Unie své pevné místo mezi jejími politikami. Česká republika je i nadále připravena k úspěchu této politiky aktivně přispívat.

ČR podporuje postoj Komise, že jasná perspektiva členství v Evropské unii představuje pro všechny aspirantské státy důležitý motor politické i ekonomické transformace a modernizace.

ČR vysoce oceňuje pokrok dosažený při realizaci reforem v aspirantských zemích. Konstatuje současně, že tyto země stále čeká mnoho práce, a to především v oblastech právního státu a správy hospodářských záležitostí. ČR podporuje Komisi v jejím důrazu právě na tyto klíčové oblasti a sdílí její názor, že podpora dalšího rozšiřování Unie ze strany občanů jejích členských států je přímo úměrná připravenosti aspirantských států na členství.

Regionální spolupráce zemí západního Balkánu a posilování dobrých sousedských vztahů představuje nezbytnou součást evropské integrace těchto zemí. ČR proto podporuje veškeré iniciativy vedoucí k posílení této spolupráce.

Stejně jako Komise ČR vysoce oceňuje konstruktivní roli Turecka, Srbska a Makedonie při zvládání migrační a uprchlické krize a tuto jejich roli považuje za další důkaz významu regionu pro stabilitu a bezpečnost celé Evropské unie.

Turecko zůstává klíčovým partnerem EU. ČR podporuje pokračování jeho přístupových rozhovorů, v rámci nichž došlo v posledním roce k otevření dvou kapitol. ČR vítá dosavadní dobrou spolupráci EU a Turecka na dohodě zaměřené na řešení migrační a uprchlické krize i pokrok Turecka v plnění podmínek vízové liberalizace. Mezi EU a Tureckem se také uskutečnilo několik kol dialogu na vysoké úrovni o politice, hospodářství a energetice a pokračovala rovněž spolupráce v boji proti terorismu. V červenci ČR stejně jako celá EU odsoudila pokus o vojenský převrat, který byl přímým útokem na demokratické principy, a vyslovila svou podporu demokraticky zvoleným představitelům. ČR podporuje výzvu Komise Turecku, aby i v této kritické době respektovalo základní lidská práva a principy právního státu, včetně svobody vyjadřování a práva na nezávislý proces. ČR společně s Komisí připomíná, že zavedení trestu smrti je v rozporu se základními hodnotami a principy EU i dalšími mezinárodněprávními závazky Turecka.

ČR vítá, že Černá Hora si nadále udržuje vysoké tempo v přístupových jednáních. Jsme přesvědčeni, že pro jeho zachování černohorská vláda dále zintenzívní realizaci reforem, zejména v oblasti právního státu a posilování administrativní kapacity. Současně věříme, že v ekonomické oblasti – v souladu s doporučeními Evropské komise – provede další kroky k posílení institucí, vytvoření funkční tržní ekonomiky a ke stabilizaci rozpočtové politiky.

ČR oceňuje vládu Srbska za pokračování reforem v kvalitním tempu a za dosažené výsledky. Pokrok v oblasti právního státu i úsilí o normalizaci vztahů s Kosovem, potvrzené uzavřenými dohodami, umožnily otevření prvních vyjednávacích kapitol. ČR podporuje brzké otevření dalších kapitol a zvýšení tempa přístupových jednání. Zároveň pozitivně hodnotí konstruktivní roli, kterou Srbsko sehrává v regionální spolupráci zemí západního Balkánu.

ČR lituje, že rok 2016 byl poznamenán pokračující politickou krizí v Makedonii. Pro ukončení krize je nezbytné, aby se plně implementovala dohoda z Pržina, zejména závazky uskutečnit věrohodné parlamentní volby, umožnit práci zvláštního státního zastupitelství pro vyšetřování trestních činů odhalených zveřejněním odposlechů státních představitelů a dosáhnout pokrok v naplňování „urgentních reformních priorit“. Jakmile bude politická krize v Makedonii vyřešena a Evropská komise potvrdí platnost doporučení zahájit přístupové rozhovory, podpoří ČR příslušné rozhodnutí Evropské rady. Odblokování přístupového procesu Makedonie je klíčové pro zajištění dlouhodobé stability země a provádění nezbytných reforem, ale také pro zachování věrohodnosti politiky rozšíření EU.

ČR vítá doporučení Evropské komise zahájit přístupová jednání s Albánií. Doporučení je jasným uznáním pokroku, kterého země dosáhla v provádění zásadních reforem za posledních několik let. ČR podporuje postup Albánie do další fáze integračního procesu a bude trvat na tom, aby přístupové rozhovory mezi EU a Albánií byly zahájeny, jakmile země splní poslední požadavky Evropské komise v oblasti justiční reformy.

ČR vítá, že v únoru 2016 Bosna a Hercegovina podala přihlášku ke členství v EU a že v září 2016 Rada EU vyzvala Evropskou komisi k vypracování stanoviska k uvedené přihlášce. ČR očekává, že dotazník, na jehož základě bude stanovisko vypracováváno, zašle Evropská komise Bosně a Hercegovině k vyplnění ještě koncem roku 2016. Pro úspěšné pokračování procesu integrace do EU bude nezbytné, aby Bosna a Hercegovina pokračovala v provádění strukturálních reforem, které povedou k větší funkčnosti státních institucí a umožní ekonomický rozvoj země. Dle ČR by významné místo v procesu reforem v Bosně a Hercegovině měla mít také oblast vzdělávání, včetně odstranění etnické segregace a diskriminace ve školství. Nezbytná je i podpora usmíření.

Je velmi pozitivní zprávou, že Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem vstoupila v platnost v dubnu 2016. ČR také přivítala návrh Evropské komise na zrušení vízové povinnosti pro občany Kosova z května 2016 a věří, že se Kosovu brzy podaří splnit poslední podmínku pro vstup vízové liberalizace v platnost. Důležité bude nadcházející uzavření dohody o účasti Kosova v programech EU. ČR plně podporuje proces normalizace vztahů mezi Kosovem a Srbskem, který je podmínkou pro posun obou zemí v procesu integrace do EU. Pro úspěšné pokračování obou procesů a provádění reforem je klíčové, aby byly překonány rozpory mezi kosovskou vládou a opozicí.

.