Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na kandidáta pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu
Foto: © MZV ČR / MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na kandidáta pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu

 

(Archivní článek, platnost skončena 31.03.2022.)

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“) na základě Pravidel pro výběr kandidáta pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu (schválených usnesením vlády ze dne 14. června 2010 č. 478) vyhlašuje výběrové řízení na kandidáta pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu (dále jen „Soud“).

Požadavky na osobu kandidáta:

Kandidát na funkci soudce Soudu musí splňovat následující obligatorní požadavky:

a)         být státním občanem České republiky nebo občanem některé ze smluvních stran Římského statutu,

b)         být osobou vysoké morální úrovně a splňovat podmínky vyžadované pro výkon nejvyšších soudních funkcí v České republice,

c)         být uznávaným odborníkem v oblasti trestního práva a trestního práva procesního, musí mít potřebnou praxi v oboru ve funkci soudce, žalobce, advokáta nebo v podobné funkci v trestním řízení, nebo být uznávaným odborníkem v příslušných oblastech mezinárodního práva (například v mezinárodním humanitárním právu a právu lidských práv) a mít rozsáhlé zkušenosti v právnické oblasti související s činností Soudu;

d)         skýtat záruky své nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce Soudu po případném zvolení,

e)         musí mít vynikající znalost alespoň jednoho z pracovních jazyků Soudu (anglický jazyk, francouzský jazyk) a musí být schopen tímto jazykem plynně hovořit. 

 

Kandidát na funkci soudce Soudu by dále měl splňovat následující požadavky:

a)         aktivně ovládat druhý pracovní jazyk Soudu,

b)         po svém případném zvolení nevyvolávat nutnost svého vyloučení z projednávaných případů.

 

Náležitosti kandidatur:

o          kopie dokladu totožnosti osvědčujícího státní občanství České republiky nebo státní občanství jiné smluvní strany Římského statutu s uděleným souhlasem s pořízením kopie[1]

o          výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce), ověřenou kopii lustračního osvědčení, jakož i originál čestného prohlášení

o          prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti

o          ověřené kopie dokladů o nevyšším dosaženém vzdělání a o získání akademických či vědeckých hodností

o          motivační dopis v českém a anglickém / francouzském jazyce

o          strukturovaný životopis v českém a anglickém / francouzském jazyce

o          udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Předkládání kandidatur:

Kandidatury předkládají uchazeči v písemné podobě ministerstvu na níže uvedenou adresu:

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky – mezinárodněprávní odbor

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1

 

Lhůta pro předložení kandidatury počíná běžet vyhlášením výběrového řízení a skončí dne 31. března 2022. Uchazeči mohou být vyzváni k doplnění kandidatury nebo upřesnění skutečností v ní uvedených.

 

Případné dotazy adresujte mezinárodněprávnímu odboru ministerstva (tel.: +420 224 18 2409 / 3182; e-mail: mpo@mzv.cz).

 

[1] V případě, že uchazeč neudělí souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti, dostaví se před uplynutím lhůty pro předložení kandidatur po předchozí dohodě (tel.: +420 224 18 2409 / + 420 224 18 3182; e-mail: mpo@mzv.cz) osobně na mezinárodněprávní odbor ministerstva (Hradčanské náměstí 5, 118 00 Praha 1)  za účelem předložení dokladu totožnosti pracovníkovi mezinárodněprávního odboru ministerstva.

GDPR Souhlas s pořízením kopie dokladu (DOC, 36 KB)

GDPR Prohlášení o souhlasu (DOC, 37 KB)

.