Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ruční a lehké zbraně

 

ČR plně podporuje snahu mezinárodního společenství zamezit nezákonnému obchodování s ručními a lehkými zbraněmi (RLZ) a nekontrolovanému šíření těchto zbraní.

Aktivity OSN v dané oblasti vyvrcholily v červenci 2001 svoláním newyorské „Konference OSN o nezákonném obchodování s ručními a lehkými zbraněmi (Small and Light Weapons – SALW) ve všech jeho aspektech”. Přijatý Akční program k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech (UNPoA SALW) je klíčovým dokumentem vymezujícím cíle mezinárodního společenství v návazném procesu, a to nejen na národní a regionální úrovni, ale rovněž na globální úrovni.

Na národní úrovni se jedná mj. o přijetí nebo posílení legislativních norem týkajících se regulace držení, nošení a evidence RLZ; kontroly výroby, vývozu, dovozu, převozu a převodu RLZ k prevenci ilegální činnosti, a to včetně právních postihů; značení zbraní při výrobě a dovozu; uchovávání záznamů kvůli sledování zbraní; vyhodnocování národních potřeb pro obranu a v případě zjištění nadpočetných RLZ přednostně jejich zničení. Na regionální úrovni jde o opatření ke zvyšování úrovně transparentnosti (prozatím na dobrovolné bázi). Regionální opatření v nejvíce postižených oblastech by mohla zahrnovat i moratoria na výrobu, dovoz a vývoz RLZ. Na globální úrovni mají být vytvářeny předpoklady pro harmonizaci spolupráce v boji proti nezákonnému obchodování, při předcházení konfliktům a při jejich řešení, zejména v rámci demobilizačních, demilitarizačních, odzbrojovacích a rekonsolidačních projektů pro bývalé příslušníky válčících stran. Velká pozornost je věnována likvidaci RLZ v návaznosti na skončení konfliktu, zejména v případě konfliktů vnitrostátního charakteru.

V červnu 2005 proběhlo 3. zasedání otevřené pracovní skupiny OSN k vypracování nástroje OSN ke sledování a identifikaci ilegálních RLZ. Zasedání bylo ukončeno přijetím politicky závazného dokumentu, „Mezinárodního nástroje umožňujícího zemím identifikovat a sledovat včas a spolehlivým způsobem nedovolený obchod s ručními a lehkými zbraněmi“ (zkráceně Mezinárodní nástroj sledování / International Tracing Instrument – ITI). Původní cíl většiny zúčastněných zemí (včetně EU), tj. přijmout právně závazný nástroj, se nepodařilo naplnit, jelikož pro nový smluvní instrument chyběl nezbytný konsensus. Odsouhlasení politického dokumentu tak bylo v daném momentě jediným možným kompromisním řešením. Pozitivem ITI je, že rozšiřuje mezinárodní opatření nad rámec Protokolu o palných zbraních k Úmluvě o nadnárodním organizovaném zločinu (TOC Convention, Palermo, 2000), na druhou stranu může mít zpomalující dopad na univerzalizaci tohoto protokolu. ITI byl po nezbytných editačních úpravách textu přijat 60. zasedáním VS OSN.

První konference ke zhodnocení implementace cílů mezinárodního společenství v dané oblasti se uskutečnila v roce 2006, druhá hodnotící konference (HK) proběhla na přelomu srpna/září 2012. Vždy ve dvouleté periodě navíc dochází ke kontrole plnění stanovených cílů a výměně zkušeností v zájmu posílení implementačních mechanismů, každým rokem je pak VS OSN předkládána zpráva GT OSN k ručním zbraním (spolu se sadou doporučení pro Radu bezpečnosti OSN) a VS OSN tradičně přijímá rezoluce pod názvy „Nezákonný obchod s RLZ ve všech aspektech“ a „Pomoc státům při potlačování nezákonného obchodu s RLZ a při sběru RLZ“. 2. HK UNPoA SALW skončila konsensuálním přijetím závěrečného dokumentu o čtyřech částech (Deklarace 2012; Posílení implementace Akčního plánu na období 2012 – 2018; Rozvrh zasedání na období 2012 – 2018; Implementace Plánu v oblasti ITI na období 2012 – 2018), což sice lze v kontextu odzbrojovacích jednání během r. 2012 označit za úspěch, nicméně není nijak přelomový a v zásadě odráží původní text z r. 2001.

ČR věnuje Akčnímu programu patřičnou pozornost a jeho opatření průběžně realizuje. ČR se rovněž připojila k iniciativám EU v této oblasti (společné akce, Kodex chování EU při vývozu zbraní) a účastní se různých aktivit směřujících k omezení převodů těchto zbraní především nestátním subjektům. Jedním z opatření EU na podporu UNPoA SALW je klauzule zakazující nelegální hromadění a šíření RLZ, která počínaje 8. prosincem 2008 představuje závaznou součást mezinárodních dohod EU se třetími zeměmi. MZV ČR uspořádalo ve spolupráci s Kanceláří OSN pro odzbrojení (UNODA) a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) v Praze ve dnech 14. – 18. září 2009 Seminář o označování RLZ a munice pro africké země. V roce 2008 mu předcházely výjezdy na pracoviště v terénu v Uherském Brodě a ve Vlašimi. ČR poskytla v roce 2008 Kanceláři UNODA na uspořádání tohoto semináře částku 1,8 mil. Kč. ČR tak pokračuje ve spoluúčasti na obdobných seminářích (2007 Nairobi, 2008 Rio de Janeiro). Během 2. HK UNPoA SALW v r. 2012 ČR uspořádala společně s Keňou doprovodnou akci na téma „Národní zkušenosti se značením a monitorováním zbraní a střeliva“.

 

.