Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Chemické zbraně

 

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, zkr. Úmluva o zákazu chemických zbraní, vstoupila v platnost po ratifikaci 65 smluvními státy dne 29. dubna 1997.

Hlavními cíli Úmluvy (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction - CWC) jsou likvidace chemických zbraní, kontrola dodržování zákazu chemických zbraní, pomoc a ochrana proti chemickým zbraním a mezinárodní spolupráce v hlavních oblastech působnosti Úmluvy. Úmluva má 188 smluvních států a 2 státy-signatáře, které ji ještě neratifikovaly (Izrael, Barma/Myanmar). Pět zemí Úmluvu nepodepsalo (Angola, Egypt, KLDR, Somálsko, Sýrie).

ČR podepsala Úmluvu dne 14. ledna 1993 a dne 6. března 1996 ji ratifikovala. ČR plně zajišťuje své závazky vyplývající z Úmluvy. Naplňování Úmluvy je důsledně realizováno na základě právního a institucionálního rámce. Národním úřadem a gestorem pro provádění Úmluvy v ČR je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Na základě Úmluvy vznikla v květnu 1997 Organizace pro zákaz chemických zbraní (Organization for the Prohibition of Chemical WeaponsOPCW) se sídlem v Haagu. OPCW má tři hlavní orgány - Konferenci smluvních států (složenou ze všech smluvních států, zasedání se koná jednou ročně, ve dnech 28. listopadu - 2. prosince 2011 se konalo v Haagu její 16. zasedání, 17. zasedání se bude konat 26. -  30. listopadu 2012), Výkonnou radu (složenou ze 41 států, má 4 pravidelná zasedání ročně, může se scházet k mimořádným zasedáním podle potřeby) a Technický sekretariát.

Mezi hlavní úlohy OPCW, vyplývající z Úmluvy, patří:

  • chemické odzbrojení
  • likvidace stávajících zásob chemických ZHN
  • kontrola nešíření chemických ZHN prostřednictvím předkládání deklarací a notifikací smluvními státy
  • verifikace deklarovaných údajů mezinárodními inspekčními týmy
  • pomoc smluvním státům a ochrana v případě informací nebo domněnky o možném použití chemických zbraní na území smluvního státu
  • mezinárodní spolupráce v oblasti mírového využití chemických oborů a výměna vědecko-technických informací.

ČR patří mezi zakládající členy OPCW, všestranně podporuje její poslání a aktivně se na činnosti OPCW podílí.

ČR byla členem Výkonné rady OPCW v letech  1998-2000 a 2003-2005. Do tohoto orgánu byla opět zvolena konferencí smluvních států Úmluvy v prosinci 2006 na období  květen 2007 - květen 2009. Podle procedurálních a organizačních pravidel OPCW Česká republika ke dni 12. května 2009 ukončila své členství ve Výkonné radě. Kandidatura na členství ve Výkonné radě byla předložena znovu v roce 2011. Na 16. zasedání Konference smluvních stran v roce 2011 bylo zvoleno 20 členů do Výkonné rady na dvouleté období od 12. května 2012. ČR byla zvolena do tohoto orgánu s uvedeným počátkem členství od 12. května 2012.

ČR prosazuje dosažení univerzality Úmluvy, důslednou realizaci ustanovení Úmluvy v národních legislativních systémech smluvních stran, sjednocení pravidel a technických náležitostí pro hlášení (deklarace) o exportu, importu a výrobě chemických látek a zvyšování efektivity činnosti OPCW, včetně účinnosti a kvality inspekcí.

ČR spolupracuje s OPCW v oblasti školení, kursů a seminářů. Významnými pro rozvoj a úroveň spolupráce ČR s OPCW i z hlediska právní úpravy se staly Dohoda mezi ČR a OPCW o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1 chemických látek, která byla podepsána 15. 6. 2011 v Haagu a vstoupila v platnost dnem 13. února 2012, a Dohoda mezi ČR a OPCW o výsadách a imunitách, podepsaná rovněž 15. června 2011, která vstoupila v platnost dnem 1. května 2012.

.