Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bezpečnostní politika

 

Základem bezpečnostní politiky je souhrn klíčových cílů a nástrojů státu, které usilují o zabezpečení státní svrchovanosti a územní celistvosti státu a jeho demokratických základů, činnosti demokratických institucí, ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a života občanů, majetku, kulturních statků, životního prostředí a plnění mezinárodních bezpečnostních závazků.

Bezpečnostní politiku státu tvoří pět základních komponentů:

  • zahraniční politika;
  • obranná politika;
  • politika v oblasti vnitřní bezpečnosti;
  • hospodářská politika v oblasti bezpečnosti státu;
  • politika veřejné informovanosti v oblasti bezpečnosti státu.

Základním koncepčním dokumentem, který definuje bezpečnostní hrozby, způsoby a prostředky, jak těmto hrozbám čelit, je Bezpečnostní strategie. Aktuální Bezpečnostní strategie ČR 2015 byla přijata usnesením vlády č. 79 ze dne 4. února 2015. Dokument, který do značné míry pouze aktualizuje předchozí Bezpečnostní strategii ČR z r. 2011, byl přijat v důsledku zhoršujícího se bezpečnostního prostředí ve světě, které výrazně ovlivňuje bezpečnost euroatlantického prostoru a klade zvýšené nároky na NATO, EU i jednotlivé členské státy efektivněji na nové bezpečnostní hrozby a výzvy reagovat. Jinak dokument zachovává základní strukturu předchozí strategie, a to včetně východisek a bezpečnostních zájmů. Zpřesněna byla analýza bezpečnostního prostředí dle posledního vývoje. Bezpečnostní strategie ČR 2015 také nově vymezuje hrozby a trendy s dopady na bezpečnostní zájmy ČR a uvádí výčet souvisejících opatření k jejich předcházení. Strategie reflektuje zvýšené nároky na připravenost ČR a ostatních členů NATO a EU reagovat na nové bezpečnostní prostředí a posiluje důraz na plnění našich spojeneckých závazků. Dokument rovněž přikládá větší význam otázce zajištění vnitřní bezpečnosti.

Bezpečnostní strategie rozlišuje zájmy ČR podle stupně důležitosti do tří kategorií: životní, strategické a další významné.

Životním zájmem zůstává zajištění svrchované existence, územní celistvosti a politické nezávislosti ČR a zachování všech náležitostí demokratického právního státu, včetně záruky a ochrany základních lidských práv a svobod obyvatel.

Mezi strategické zájmy patří např. bezpečnost a stabilita, především v euroatlantickém prostoru, prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich následků, zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN, posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a EU a zachování funkční a věrohodné transatlantické vazby, zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, zajištění kybernetické bezpečnosti a obrany ČR, atd. Naplňování strategických zájmů slouží k ochraně životních zájmů. Zároveň slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity ČR.

Účelem prosazování dalších významných zájmů je přispět k zajištění životních a strategických zájmů a zvyšovat odolnost společnosti vůči bezpečnostním hrozbám. Mezi další významné zájmy zejména patří: snižování kriminality s důrazem na hospodářskou kriminalitu, organizovaný zločin, informační kriminalitu a boj s korupcí, posilování zpravodajské ochrany a obrany ČR, vytváření podmínek pro tolerantní občanskou společnost, potlačování extremismu a jeho příčin, zvyšování efektivity a profesionality státních institucí, atd.

Bezpečnostní prostředí

Bezpečnostní prostředí, v němž Česká republika svoji zahraniční politiku uskutečňuje, je výsledkem vzájemného působení řady faktorů. V současné době prochází bezpečnostní prostředí výraznými… více ►

Bezpečnostní systém

K zajištění svých bezpečnostních zájmů ČR vytváří a rozvíjí komplexní hierarchicky uspořádaný bezpečnostní systém, který je propojením roviny politické (domácí a zahraniční), vojenské, vnitřní… více ►

.