Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předsednictví ČR v Radě EU

 

Česká republika byla během první poloviny roku 2009 předsedající zemí Rady EU. Předsednictví je pro členskou zemi EU velkou výzvou a šancí ukázat svůj potenciál a projevit se jako důležitý a důvěryhodný partner na mezinárodním poli. Pořádání předsednictví v Radě EU je velmi účinným nástrojem pro prezentaci národních zájmů a pro ovlivňování chodu celého Společenství, protože předsedajícím zemím umožňuje v daném období realizovat vlastní priority.

 

logo a odkaz na www.eu2009.cz

Pod pojmem předsednictví EU se obecně rozumí předsedání jedné země v Radě Evropské unie. Toto předsednictví se střídá po šesti měsících, což znamená, že v každém kalendářním roce se o něj dělí dva členské státy EU. Česká republika předsedala Radě EU v první polovině roku 2009 jako v pořadí druhá z členských zemí, kterévstoupily do EU 1. května 2004. Předsednictví bylo pro Českou republiku výzvou mimořádného rozsahu a významu. Česká republika měla šanci ukázat svůj potenciál a projevit se jako důležitý a důvěryhodný partner na mezinárodním poli.

Příprava na předsednictví

Výkon předsednictví klade mimořádné nároky na jeho přípravu i průběh pro celou státní správu jak z hlediska volby priorit předsednictví, tak po stránce technické a organizační. Po celém světě i v předsedající zemi je zapotřebí koordinovat velký počet setkání a konferencí. Příprava a výkon předsednictví ČR byla zabezpečena po stránce finanční, personální, logistické, bezpečnostní, komunikační a koordinační. Pro jeho  bezproblémový průběh byli školeni státní úředníci a diplomaté. Česká administrativa dočasně posílila o několik stovek úředníků. Personálně byly posíleny i stálé mise ČR v zahraničí, zejména pak Stálé zastoupení ČR v Bruselu.

V gesci MZV ČR proběhlo během předsednictví na různých úrovních téměř 200 akcí. V Hluboké nad Vltavou se uskutečnlo neformální setkání  ministrů zahraničních věcí EU (tzv. Gymnich), v Praze proběhlo ministerské setkání EU-Rijská skupina. Celkově v průběhu předsednictví České republiky proběhlo 7 summitů. MZV ČR připravilo akce v úzké spolupráci s odborem logistiky a organizace Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR. V rámci logistické přípravy akcí byl vytvořen mechanismus fungování MZV ČR v době konání předsednictví a rozdělení zodpovědností a kompetencí mezi MZV a Úřadem vlády ČR.


Priority českého předsednictví, program společného 18-měsíčního předsednictví Francie, České republiky a Švédska

Každá předsedající země na začátku svého funkčního období předloží Radě EU a Evropskému parlamentu program vytyčující cíle, kterých hodlá v průběhu svého předsednictví dosáhnout v jednotlivých oblastech politik EU. Tyto cíle zpravidla vychází z aktuální situace a otázek, které EU v daném období řeší, a zároveň odráží specifické priority předsednické země.

Klíčovým bodem předsednictví v Radě EU je stanovení hlavních priorit a z nich vyplývajícího konkrétního programu. ČR předsedala Radě EU v době, kdy se jednalo o zásadních otázkách vývoje EU (např. reforma Společné zemědělské politiky a revize unijního rozpočtu, pokračování Lisabonského procesu, další rozšiřování EU a vytváření nových institucí EU a další). Výzvou pro české předsednictví bylo řešení situace po odmítnutí Lisabonské smlouvy v Irsku. V roce 2009 se také uskutečnily volby do Evropského parlamentu a volila se nová Evropská komise.

Ve spolupráci resortů se Sekcí pro předsednictví Úřadu vlády ČR a se Stálým zastoupením ČR v Bruselu byla v roce 2007 zahájena příprava priorit českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Hlavním mottem českého předsednictví v Radě EU bylo „Evropa bez bariér“.  Jako hlavní programový okruh byla definována problematika konkurenceschopnosti, čtyř svobod a liberální obchodní politiky. V návaznosti na něj si Česká republika pro své předsednictví stanovila tři prioritní oblasti, které popisuje dokument Pracovní program českého předsednictví EU 2009: Ekonomika, Energetika a  Evropská unie ve světě (3xE). Pracovní program popisoval hlavní politické priority českého předsednictví a sektorové priority, t.j. záměry a cíle ČR, rozčleněné do kapitol podle složení jednotlivých formací Rady EU. V gesci MZV je kapitola první – Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Zahraničně politické priority českého předsednictví, které vychází z prioritního tématu „Evropa otevřená a bezpečná“, se soustředily do tří oblastí:  rozvoj transatlantických vztahů, západní Balkán  a východní Evropa.

Česká republika během svého předsednictví v Radě EU usilovala o prohlubování Evropské sousedské politiky ve vztahu k východním sousedům EU a o výraznější profilování její východní dimenze.

Celý text Pracovní programu naleznete na oficiálních internetových stránkách českého předsednictví v rubrice program a priority.

V zájmu zachování programové kontinuity předsednictví byl ustanoven institut 18-měsíčního programu předsednictví, který společně sestavují tři po sobě následující předsednické země. Česká republika tvořila tuto formaci s Francií, která předsedala Radě EU ve druhé polovině roku 2008 a Švédskem, které převzalo předsednictví po České republice v červenci 2009. Obsahová náplň a struktura 18-měsíčního programu byla sestavena na základě společných jednání zástupců tří států a jeho nosná témata odrážela hlavní priority tří předsednictví.  Dne 16. června 2008 byl společný program trojpředsednictví představen Radě EU, a poté byl  vyhlášen na začátku francouzského předsednictví.

 

Přehled o akcích na téma EU a předsednictví ČR v Radě EU

Internetový portál Euroskop.cz – oficiální zdroj informací o Evropské unii a členství ČR v EU. Kalendář akcí portálu Euroskop nabízí přehled akcí pořádaných na téma Evropská unie v České republice. Lze v něm hledat podle jednotlivých dnů, měsíců nebo regionů. Portál rovněž nabízí informace o již proběhlých aktivitách.

Stálé zastoupení ČR v BruseluKalendář akcí Stálého zastoupení ČR v Bruselu nabízí přehled o českých akcích v EU a Belgii, včetně jednání českých představitelů v EU. Kalendář je průběžně aktualizován.

Eurocentra – informační místa, na která se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Poskytují informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízejí velkou škálu informačních materiálů a celou řadu dalších doplňkových služeb pro zájemce o hlubší poznání Evropské unie a aspektů členství ČR v EU. 
 

Konsolidované znění Lisabonské smlouvy
Zdroj : Sekce pro předsednictví Úřadu vlády ČR, publikováno v březnu 2008
Úřad vlády ČR zveřejnil dne 20.3.2008 konsolidovanou verzi Lisabonské smlouvy. Publikace je příspěvkem Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, Parlamentního institutu a Odboru kompatibility Úřadu vlády do debaty o nové Smlouvě v české veřejnosti. Konsolidované znění má umožnit posoudit v ucelené podobě změny, které zavádí poslední novela zakládajících Smluv EU. Je určeno jak politickým zástupcům, kteří budou rozhodovat o ratifikaci, tak představitelům akademické obce, novinářům, studentům, neziskové sféře a široké veřejnosti. Text konsolidovaného znění Lisabonské smlouvy a další informace o institucionální reformě EU naleznete zde.

SeminářSeminář „Příprava předsednictví ČR v Radě EU“
Ve dnech 25.–26. června 2008 se na MZV ČR uskutečnil seminář „Příprava předsednictví ČR v Radě EU“. Akci zorganizoval Sekretariát pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU MZV ČR v úzké spolupráci s Generálním sekretariátem Rady EU v Bruselu. Na semináři přednášeli experti Generálního sekretariátu Rady, kteří zajišťují organizační a obsahovou podporu pro každou předsednickou zemi. Seminář byl zaměřen na procedurální, organizační a obsahové aspekty  předsednictví členského státu EU v Radě EU. Dvoudenního školení se zúčastnilo několik desítek zaměstnanců MZV, Stálého zastoupení ČR v Bruselu a Úřadu vlády ČR.

Organizační zajištění českého předsednictví ze strany MZV

Po dobu 6 měsíců předsednictví České republiky v Radě EU převzal Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti (ÚMVEZ) v úzké součinnosti s MZV ČR a dalšími resorty  organizaci činnosti Rady EU.

České předsednictví se vyjadřovalo k řadě předvídatelných i nepředvídatelných situací, vydávalo prohlášení a navrhovalo řešení v celé řadě oblastí – včetně společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Bylo zodpovědné za implementaci společných akcí a formulací pozic EU na mezinárodních fórech a organizovalo setkání EU s představiteli třetích zemí.

Za účelem koordinace aktivit všech zainteresovaných útvarů MZV zapojených do přípravy předsednictví, byl dne 16. dubna 2007 v organizační struktuře MZV ustaven Sekretariát pro předsednictví ČR v Radě EU (PRES). Pro operativní rozhodování během výkonu předsednictví byl na MZV vytvořen Předsednický tým vedený 1. náměstkem ministra zahraničních věcí. Předsednický tým byl poradním orgánem ministra, který vydával operativní doporučení ministrovi (popř. předsedovi vlády a místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti) ve věci výkonu předsednictví v oblasti vnějších vztahů a v dalších oblastech, které spadají do gesce MZV, a v případě jeho pověření vydává samostatná operativní rozhodnutí.


Organizace  CZ PRES v gesci MZV v Bruselu, ve státech mimo EU a na území ČR

MZV zajišťovalo během CZ PRES  veškeré aspekty tzv. vnějších vztahů. Vnější vztahy se týkají veškerých vztahů  Evropské unie se  zeměmi mimo EU a mezinárodními organizacemi (OSN, OBSE, NATO, regionální organizace, atd.).

Zástupci ČR budou předsedat Radě na ministerské, diplomatické i pracovní úrovni a vyjadřovat se jménem všech 27 členských států. Jakýkoliv výrok představitelů ČR  mezi 1. 1. 2008 až 30. 6. 2008 je tedy interpretován jako oficiální pozice EU.

CZ PRES ve státech mimo EU (tzv. místní předsednictví): V zemích mimo EU (tzv. třetí země) zastupují EU vůči orgánům, institucím a mezinárodním misím v  hostitelské zemi zastupitelskými úřady ČR.  ZÚ ČR  pořádaly během CZ PRES v daných zemích jménem EU pracovní schůzky zástupců členských zemí EU na úrovních vedoucích ZÚ, jejich zástupců, konzulů aj. k aktuálním unijním otázkám. Vedoucí  obchodně-ekonomických úseků pořádali koordinační schůzky pro své protějšky ze ZÚ zemí EU k  tématům  ekonomického charakteru, a to v součinnosti s místní Delegací Evropské komise.  Sem patří také otázky, týkající se rozvojové agendy či vědy, výzkumu a rozvoje. Na základě výsledků těchto schůzek byly vypracovávány materiály pro potřeby členských zemí EU, Generálního sekretariátu Rady EU a dalších, spojené s výkonem CZ PRES. 

V zemích, kde ČR nemá svůj vlastní ZÚ, byla výkonem CZ PRES pověřena diplomatická mise jiného členského státu EU (tzv. zástupné místní předsednictví). Způsob vykonávání zástupného předsednictví se řídí pravidly GS Rady č. 16568/06 ze dne 11. 11. 2006. Primárním komunikačním kanálem během CZ PRES je přímá komunikace MZV ČR s MZV členské země EU, vykonávajícím zástupné předsednictví ve třetí zemi.

Příprava na výkon každého předsednictví je spojena s organizací velkého počtu setkání  na nejrůznějších úrovních a místech světa.

ÚMVEZ na sebe centrálně přebral většinu organizační a finanční tíhy za pořádání neformálních zasedání Rady EU na území ČR (včetně tzv. Gymnichu) a zabezpečuje základní logistické zázemí pro ostatní akce, které se budou konat v Kongresovém centru Praha (KCP). Při organizaci ostatních akcí leží organizační a finanční odpovědnost na věcně odpovědném resortu.

MZV se během CZ PRES nacházelo ve zvláštním postavení, protože do jeho gesce spadaly nejen akce členských států EU, ale i nejrůznější setkání se třetími zeměmi. MZV tak během CZ PRES pořádalo mnohonásobně více akcí než jiné resorty.

 

Další informace o přípravě předsednictví ČR v Radě EU a jeho prioritách

.