Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje v ý z v u k podávání PROJEKTŮ dotačního titulu „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat S NĚMECKEM, RAKOUSKEM A LICHTENŠTEJNSKEM“ PRO VYSOKÉ ŠKOLY, VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE a další oprávněné subjekty.

Preambule

Tato výzva je vyhlašována v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písmena e), f), i) a u) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“). Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) poskytuje dotace vysokým školám, veřejným výzkumným institucím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy. Na dotaci není právní nárok.

 

I. Předmět výzvy

Výzva je určena na podporu rozvoje vztahů ČR s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem s ohledem na společnou minulost i současnost. Cílem projektu je kriticky zkoumat společnou historii a vybraná aktuální témata a přispět ke vzájemnému pochopení dějin, šancí, jež z nich vyplývají, a výzev, které představují. Součástí projektu je prohlubování znalostí historie a současné kultury prostřednictvím pravidelné vědecké diskuse, organizování společných akcí, výzkumné projekty a zveřejňování výsledků činnosti ve spolupráci se zahraničními partnery a MZV ČR.

 

Vysoké školy a další oprávněné subjekty mohou do 27. března 2020 do 14:00 hod. podávat MZV projekty pro rok 2020 výše uvedeného zaměření zpracované v přiložených projektových formulářích spolu se žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu MZV „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem“ v roce 2020. Subjekt může předložit více projektů, každý projekt se však smí týkat pouze jedné z uvedených zemí.

 

Každý předkladatel může předložit projekt s termínem realizace v roce 2020. Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 500.000 Kč. U projektů nad 350.000 Kč musí být součástí nákladů na projekt zpráva nezávislého auditora.

 

II. Oprávněné subjekty – příjemci dotace

V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově vyčleněných může být poskytnuta pouze subjektům spadajícím pod písmena f) nebo i). Jedná se o tyto typy dotací:

  • Dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a fyzickým osobám, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely;
  • dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem.

V kontextu poskytování dotace v oblasti společné historie a aktuálních témat Česka s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem bude dále posuzována specifická zkušenost předkladatele v této oblasti, předchozí zkušenost se spoluprací s MZV ČR a prokázání konkrétní odbornosti realizátora odpovídající zaměření projektu.

 

III. Způsob podání

Projekty musí být doručeny v jednom tištěném exempláři vyplněného a statutárním zástupcem předkladatele podepsaného formuláře „Žádosti o dotaci“ dle připojených vzorů (Žádost o dotaci a přílohy I-II) nejpozději 27. března 2020 do 14:00 hod. poštou nebo osobně na adresu:

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor států střední Evropy

Loretánské nám. 5

118 00  Praha 1

 

Obálka musí být označena „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem“ a „NEOTEVÍRAT“ a musí obsahovat také název a adresu žadatele. Žádost o dotaci a přílohy I-III přiložte prosím rovněž v elektronické formě na cd-romu či USB.  

 

Dle § 14k odst. 1 a 14j odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech nebude MZV ČR žadatele
o dotaci vyzývat k odstranění případných vad a v případě, že žádost o poskytnutí dotace bude trpět vadami, řízení bez dalšího usnesení zastaví.

 

IV. KRITÉRIA HODNOCENÍ

Pro dotační titul „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem“ MZV ČR stanovuje tato závazná hodnotící kritéria:

 

  1. Přínos pro vzájemné pochopení společných dějin a aktuálních témat (max. 20 bodů)
  2. Schopnost předkladatele projekt realizovat (max. 20 bodů)
  3. Návaznost na priority Koncepce zahraniční politiky ČR – udržování dobrých sousedských vztahů a jejich kultivace (max. 15 bodů)
  4. Účelnost vynaložení finančních prostředků (max. 20 bodů)
  5. Spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi (max. 15 bodů)
  6. Prokazatelná zkušenost ze spolupráce s MZV ČR (max. 10 bodů)

 

V. HARMONOGRAM

Výzva je vyhlášena s termínem pro podání projektů nejpozději 27. března 2020 do 14:00 hodin. Výsledky výběru a schvalování projektů budou zveřejněny nejpozději 27. dubna 2020 na webové stránce MZV ČR. V případě schválení bude předkladateli vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a převedeny finanční prostředky.

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci této výzvy. MZV ČR si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celou výzvu, a to bez udání důvodu.

 

přílohy

výzva dotace 2020 57 kB doc (Word dokument) 25.2.2020

Vzor_Příloha_I_Strukturovaný_rozpočet 48 kB xls (Excel tabulka) 25.2.2020

Vzor_Příloha_II_Tabulka_výstupů 38 kB doc (Word dokument) 25.2.2020

Vzor_Příloha_III_Uznatelné náklady 66 kB doc (Word dokument) 25.2.2020

Vzor_Příloha_IV_Zaverecna_Financni_Zprava 55 kB xls (Excel tabulka) 25.2.2020

Vzor_Zadost_O_Dotaci 2020 31 kB doc (Word dokument) 25.2.2020

Vzor_Zaverecna_Zprava  kB (Dokument) 25.2.2020

Výzva "Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem" v roce 2020 – výsledky hodnocení

Zveřejnění protokolu hodnotící komise ze dne 23. dubna 2020, která doporučila přidělit dotaci v plné výši všem pěti podaným projektům. více ►

Informace o dotacích v r. 2019

.