Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje v ý z v u k podávání PROJEKTŮ SPOLEČNÉ HISTORIE S NĚMECKEM, RAKOUSKEM A LICHTENŠTEJNSKEM PRO VYSOKÉ ŠKOLY, VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE a další oprávněné subjekty V rámci dotačního titulu „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy“

Preambule

Tato výzva je vyhlašována v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písmena e), f), i) a u) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“). Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) poskytuje dotace vysokým školám, veřejným výzkumným institucím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy. Na dotaci není právní nárok.

 

I. Předmět výzvy

Výzva je určena na podporu rozvoje vztahů ČR s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem. Cílem projektu je kriticky zkoumat společnou historii a vybraná aktuální témata a přispět ke vzájemnému pochopení dějin, šancí, jež z nich vyplývají, a výzev, které představují. Součástí projektu je prohlubování znalostí historie, kultury a vzájemných vazeb prostřednictvím pravidelné vědecké diskuse, organizováním společných akcí, výzkumnými projekty a zveřejňování výsledků činnosti ve spolupráci se zahraničními partnery a MZV ČR.

Vysoké školy a další oprávněné subjekty mohou do 1. dubna 2019 do 14:00 hod. podávat MZV projekty uvedeného zaměření zpracované v připojených projektových formulářích spolu se žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu MZV „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy“ v roce 2019. Subjekt může předložit více projektů, každý projekt se však smí týkat pouze jedné z uvedených zemí.

Každý předkladatel může předložit projekt s termínem realizace mezi 1. lednem a 31. prosincem 2019. Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 600 000 Kč.

 

II. Oprávněné subjekty – příjemci dotace

V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově vyčleněných může být poskytnuta pouze subjektům spadajícím pod písmena f) nebo i). Jedná se o tyto typy dotací:

  • dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely;
  • dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem.

V kontextu poskytování dotace v oblasti „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy“ s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem bude dále posuzována specifická zkušenost předkladatele v této oblasti, předchozí zkušenost se spoluprací s MZV ČR a prokázání konkrétní odbornosti realizátora odpovídající zaměření projektu.

 

III. Způsob podání

Projekty musí být doručeny v jednom tištěném exempláři zpracovaném dle přiložených podkladů a s vyplněným a statutárním zástupcem předkladatele podepsaným formulářem „Žádost o státní dotaci“ nejpozději 1. dubna 2019 do 14:00 hod. poštou nebo osobně na adresu:

Obálka musí být označena „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy“ a „NEOTEVÍRAT“ a musí obsahovat také název a adresu žadatele.

Projekty a žádosti o dotaci přikládejte rovněž v elektronické formě nebo je elektronicky zasílejte na e-mailovou kontaktní adresu: lydie_holinkova@mzv.cz .

Trpí-li žádost o poskytnutí dotace vadami, může poskytovatel vyzvat žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu.

 

IV. KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

Pro dotační titul „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy“ MZV ČR stanovuje tato závazná hodnotící kritéria:

 

  1. Přínos pro vzájemné pochopení společných dějin a aktuálních témat (max. 20 bodů)

 

  1. Schopnost předkladatele projekt realizovat (max. 20 bodů)

 

  1. Návaznost na priority Koncepce zahraniční politiky ČR – udržování dobrých sousedských vztahů a jejich kultivace (max. 15 bodů)

 

  1. Účelnost vynaložení finančních prostředků (max. 20 bodů)

 

  1. Spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi (max. 15 bodů)

 

  1. Prokazatelná zkušenost ze spolupráce s MZV ČR (max. 10 bodů)

 

 

V. HARMONOGRAM

 

Výzva je vyhlášena s termínem pro podání projektů nejpozději 1. dubna 2019 do 14:00 hodin. Výsledky výběru a schvalování projektů budou zveřejněny nejpozději 29. dubna 2019. V případě schválení bude předkladateli vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a v závislosti na rozpočtových možnostech MZV budou do 29. května 2019 uvolněny finanční prostředky. 

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci této výzvy. MZV ČR si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celou výzvu, a to bez udání důvodu.

přílohy

vyzva_dotace_2019 54 kB doc (Word dokument) 27.2.2019

Vzor_Příloha_I_Zadost_O_Dotaci 31 kB doc (Word dokument) 27.2.2019

Vzor_Příloha_II_Strukturovaný_rozpočet 48 kB xls (Excel tabulka) 27.2.2019

Vzor_Příloha_III_Tabulka_výstupů 38 kB doc (Word dokument) 27.2.2019

Vzor_Příloha_IV_Uznatelné náklady 66 kB doc (Word dokument) 27.2.2019

Vzor_Zaverecna_Financni_Zprava 2019 48 kB doc (Word dokument) 6.1.2020

Vzor_Zaverecna_Financni_Zprava 2019 55 kB xls (Excel tabulka) 6.1.2020

Výzva Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy – výsledky hodnocení

"Publikovány jsou protokoly ze zasedání obálkové komise a ze zasedání hodnotící komise v rámci vyhlášené dotační výzvy na Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy." více ►

Informace o dotacích v r. 2019

.