Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat se sousedními státy

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
 
RUŠÍ VÝZVU
 
 „ZPRACOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A AKTUÁLNÍCH TÉMAT S NĚMECKEM, RAKOUSKEM A LICHTENŠTEJNSKEM“ PRO VYSOKÉ ŠKOLY, VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE A DALŠÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY ZVEŘEJNĚNOU 1.4.2022
 
A VYHLAŠUJE
 
VÝZVU
 
K PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ DOTAČNÍHO TITULU „ZPRACOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A AKTUÁLNÍCH TÉMAT S NĚMECKEM, RAKOUSKEM A LICHTENŠTEJNSKEM“ PRO VYSOKÉ ŠKOLY, VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE A DALŠÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

PREAMBULE

Tato výzva je vyhlašována v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písmena f), i) a u) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“). Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) poskytuje dotace vysokým školám, veřejným výzkumným institucím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů dotačního titulu „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem“. Na dotaci není právní nárok.

 

I. PŘEDMĚT VÝZVY

Výzva je určena na podporu rozvoje vztahů ČR s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem s ohledem na společnou minulost i současnost. Cílem projektu je kriticky zkoumat společnou historii a vybraná aktuální témata a přispět ke vzájemnému pochopení dějin, šancí, jež z nich vyplývají, a výzev, které představují. Součástí projektu je prohlubování znalostí historie a současné kultury prostřednictvím vědecké diskuse, organizování společných akcí, výzkumné projekty a zveřejňování výsledků činnosti ve spolupráci se zahraničními partnery a MZV.

 

Vysoké školy a další oprávněné subjekty mohou do 30. června 2022 do 16:00 hod. podávat MZV projekty pro rok 2022 výše uvedeného zaměření zpracované v přiložených projektových formulářích spolu se žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu MZV „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem“ v roce 2022.

 

Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 350 000 Kč.

 

II. OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY - PŘÍJEMCI DOTACE

V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově vyčleněných může být poskytnuta pouze subjektům spadajícím pod písmena f) nebo i). Jedná se o tyto typy dotací:

  • Dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a fyzickým osobám, které takové služby poskytují, a to výhradně na tyto účely;
  • dotace nadacím, nadačním fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem.

V kontextu poskytování dotace v oblasti společné historie a aktuálních témat Česka s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem bude dále posuzována specifická zkušenost žadatele v této oblasti, předchozí zkušenost se spoluprací s MZV a prokázání konkrétní odbornosti realizátora odpovídající zaměření projektu.

 

III. ZPŮSOB PODÁNÍ

Projekty musí být doručeny v jednom tištěném exempláři vyplněného a statutárním zástupcem žadatele podepsaného formuláře „Žádosti o dotaci“ dle připojených vzorů (Žádost o dotaci a přílohy I-II) nejpozději do 30. června 2022 do 16:00 hod. poštou nebo osobně na adresu:

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor států střední Evropy

Loretánské nám. 5

118 00  Praha 1

 

Obálka musí být označena „Dotační titul Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem“ a „NEOTEVÍRAT“ a musí obsahovat také název a adresu žadatele. Žádost o dotaci a přílohy I-II přiložte prosím rovněž v elektronické formě na cd-romu či USB.  

 

Dle § 14k odst. 1 a 14j odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech nebude MZV žadatele
o dotaci vyzývat k odstranění případných vad a v případě, že žádost o poskytnutí dotace bude trpět vadami, řízení bez dalšího usnesení zastaví. Dle § 14j může MZV ČR kdykoli v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu, a MZV ČR může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela vyhověno.

 

IV. KRITÉRIA HODNOCENÍ

Pro dotační titul „Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem“ MZV stanovuje tato závazná hodnotící kritéria:

 

  1. Přínos pro vzájemné pochopení společných dějin a aktuálních témat (max. 20 bodů)
  2. Schopnost žadatele projekt realizovat (max. 20 bodů)
  3. Návaznost na priority Koncepce zahraniční politiky ČR – udržování dobrých sousedských vztahů a jejich kultivace (max. 15 bodů)
  4. Účelnost vynaložení finančních prostředků (max. 20 bodů)
  5. Spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi (max. 15 bodů)
  6. Prokazatelná zkušenost ze spolupráce s MZV (max. 10 bodů)

 

V. HARMONOGRAM

Výzva je vyhlášena s termínem pro podání projektů nejpozději do 30. června 2022 do 16:00 hodin. Výsledky výběru a schvalování projektů budou zveřejněny nejpozději 15. července 2022 na webové stránce MZV. V případě schválení bude žadateli vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a následně budou jednorázově převedeny finanční prostředky.

 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

MZV nevrací nabídky projektů, které budou přijaty v rámci této výzvy. MZV si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celou výzvu, a to bez udání důvodu.

přílohy

dotace OSE 2022-strukturovaný rozpočet 48 kB xls (Excel tabulka) 1.4.2022

dotace OSE 2022-tabulka výstupů 38 kB doc (Word dokument) 1.4.2022

dotace OSE 2022-uznatelné výdaje 92 kB doc (Word dokument) 1.4.2022

dotace OSE 2022-vzor žádosti o dotaci 49 kB doc (Word dokument) 12.4.2022

Dotace 2021 - protokol hodnotící komise

Informace o dotacích v roce 2020

.