Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015-2016

 

Visegrádská skupina (V4) oslaví v roce 2016 dvacet pět let od svého založení. Svět a především politická mapa Evropy v té době vypadaly odlišně než dnes. Původní akcent Visegrádské skupiny na utváření regionální politiky ve střední Evropě byl rozšířen o vnější aspekty: visegrádská platforma dnes nabízí možnosti prosazování společných zájmů především na půdě EU a NATO.

Vedle otevřeného, nebyrokratického přístupu k aktuálním poltickým agendám, o který se již tradičně opírá styl visegradské spolupráce, je významným nástrojem V4  Mezinárodní visegrádský fond (MVF). Jeho grantové a stipendijní programy napomáhají nejen k  posilování veřejné diplomacie v zemích V4, ale umožňují též účinnou podporu demokratizačních, transformačních a integračních procesů v dalších zemích.

Hlavními prioritami českého předsednictví ve V4 2015-2016 (CZ V4 PRES) jsou:

  1. Vnitřní soudržnost Visegrádské skupiny.  CZ V4 PRES bude rozvíjet „infrastrukturu mezi lidmi“ a dále tak přispívat ke vzájemnému poznávání a otevřené, nepředpojaté diskusi o společných zájmech a reflexi vztahů v regionu širší střední Evropy. Klíčovým nástrojem v tomto úsilí je především Mezinárodní visegrádský fond. Dále se zaměříme na prosazování V4 témat do tradičních i nových konferencí, seminářů a kulatých stolů, na prohlubování kontaktů mezi parlamenty V4 a prosazování „značky“ Visegrádu dovnitř (mj. posílená spolupráce veřejnoprávních médií, mapa V4 aktivit ad.) i navenek (rozšíření spolupráce v oblasti turismu).
  2. Energetika: Energetika patří dlouhodobě k významným průřezovým visegrádským tématům. Ve světle aktuálních zahraničněpolitických událostí přitom její důležitost ještě vzrostla.  Stěžejní prioritou v oblasti energetiky pro období českého předsednictví bude postupné naplňování projektu Energetické unie. Mezi další priority patří vnější dimenze energetické politiky (Východní partnerství, Energetické společenství) a vnitřní trh se zemním plynem.
  3. Evropská politika sousedství, politika rozšíření, podpora transformace a rozvojová pomoc: Nejvýznamnějším regionem pro zahraničněpolitické aktivity Visegrádské skupiny jsou země východní a jihovýchodní Evropy. V4 bude za českého předsednictví podporovat proevropské směřování těchto zemí. V případě zemí Východního partnerství (tj. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina) navážeme na dosavadní projekty Mezinárodního visegrádského fondu i aktivity na vládní úrovni (např. série akcí na Ukrajině k předávání zkušeností „V4 Road Show“). Co se týče zemí západního Balkánu, hlavním cílem bude zahájení činnosti Západobalkánského fondu, který iniciovalo CZ V4 PRES 2011-2012.
  4. Bezpečnost a obranná spolupráce: V souladu s Vizí dlouhodobé spolupráce V4 v oblasti obrany bude cílem CZ V4 PRES pokrok v otázce vybudování stálé vojenské struktury V4 a posílená harmonizace národních obranných a akvizičních plánů.  Během předsednictví se uskuteční ministerské zasedání NATO ve Varšavě, před nímž proběhne série konzultací zemí V4, a dále vstoupí do pohotovosti bojové uskupení „V4 EU Battle Groups“. Dále se budeme věnovat prohlubování vojenského vzdělávání v rámci V4 a spolupráci v kybernetické bezpečnosti.
  5. Spolupráce v EU s důrazem na podporu principu solidarity v evropské integraci: Obecně pokračování koordinace v EU v zavedených formátech.  Specificky se pak CZ V4 PRES soustředí na zvýšenou spolupráci zemí V4 ve vztahu k návrhům legislativy týkající se sociální dimenze evropské integrace a kohezní politiky EU.
  6. Digitální agenda a rozvoj infrastruktury: CZ V4 PRES bude pokračovat v prohlubování spolupráce zemí V4 v „digitální agendě“, prezentaci inovativních firem ze zemí V4 a v budování sítí nové generace. V dopravě se zaměříme na bezpečnost silničního provozu a zkušenosti s vysokorychlostními železnicemi. Země V4 se budou intenzivněji slaďovat i ve svém územním rozvoji.
  7. Boj proti daňovým únikům a podvodům: Cílem CZ V4 PRES je společný boj zejména proti tzv. karuselovým podvodům, a to především širším uplatněním metody reverse charge.

České předsednictví bude pokračovat v užitečném formátu V4+, a to na nejrůznějších úrovních. Během CZ V4 PRES se uskuteční dva summity předsedů vlád zemí V4, na které bychom rádi získali zajímavé hosty (Korejskou republiku a země Beneluxu). Na úrovni ministrů zahraničí proběhnou setkání ministrů zemí V4 a západního Balkánu, Východního partnerství, tzv. skupiny NB8 (baltské a skandinávské země), Německa a s dalšími partnery podle aktuální situace a potřeb. Setkání ve formátu V4+ plánuje i většina dalších rezortů.

přílohy

Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v... 448 kB pdf (Acrobat dokument) 19.6.2015

.