Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

klimatická diplomacie

 

Dopady změny klimatu se začínají výrazně projevovat již nyní průměrným globálním zvýšením teploty o více než 1 °C od úrovně před průmyslovou revolucí, delšími obdobími vln veder, sucha, lesními požáry, záplavami, výskytem extrémních meteorologických jevů v oblastech, pro které nebývaly příznačné.

Právě hledání řešení na mezinárodní úrovni ke zpomalování až k zastavení změny klimatu a ke zmírňování jejích dopadů je hlavním cílem klimatické diplomacie. Opírá se přitom zásadním způsobem o Hodnotící a Zvláštní zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu a jejich doporučení se snaží uvádět do praxe.

Klimatická diplomacie tak usiluje o přijímání závazků v oblasti klimatických politik na mezinárodní úrovni. Týkají se zejména snižování emisí skleníkových plynů, tzv. mitigace, a přizpůsobování se negativním dopadům změny klimatu, tzv. adaptace. Nezastupitelnou roli v tomto úsilí sehrává i technologický pokrok a sdílení technologií, zejména s rozvojovými zeměmi. Přijímání opatření se pak neobejde bez značných finančních investic.

EU pod klimatickou diplomacii zahrnuje i úsilí po budování a posilování odolnosti vůči změně klimatu na všech úrovních vládnutí – tedy nastavování účinných systémů prevence a reakce k dopadům změny klimatu na bezpečnost. Odborná komunita v této souvislosti hovoří o politice klimatické bezpečnosti.

.