Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o vydávání a účelu Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí - Informace o aktualizaci Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí

 

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky cizincům, kteří prokáží svůj český původ (krajanům) v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1014 ze dne 8. prosince 2014 na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle § 66, odstavec 1 písmeno b) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákonů. Krajané tedy mohou žádat o trvalý pobyt na území České republiky "z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele", přičemž účel trvalého pobytu na území České republiky dokládají Potvrzením o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí (PPKK).  Krajané (držitelé PPKK) na které se při vstupu na území České republiky (Schengenského prostoru) vztahuje vízová povinnost mají (v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 1014 ze dne 8. prosince 2014) možnost žádat o české schengenské vízum k pobytu do 90 dní v jakýchkoli 180 dnech s platností až na 5 let, s tím, že účel tohoto krátkodobého pobytu na území České republiky doloží k žádosti o české schengenské vízum předložením svého PPKK. 

►PPKK vydává žadatelům zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti (dále jen „ZKZ“) Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Žádost se podává na předepsaném formuláři na zastupitelském úřadu České republiky dle místa trvalého pobytu žadatele.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI - Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí (DOC, 73 KB)

►K podání žádosti o PPKK je nutné se předem objednat prostřednictvím e-mailové adresy (případně telefonicky) na konzulárním oddělní konkrétního zastupitelského úřadu České republiky, kde má zájem žadatel svou žádost podat. Objednání k podání žádosti je podmínkou podání žádosti. Kontaktní údaje konkrétních konzulárních oddělení velvyslanectví České republiky jsou zveřejněny na webových stránkách těchto úřadů. 

►PPKK má deklaratorní charakter a přikládá se k žádosti o trvalý pobyt, jako doklad účelu pobytu. Kromě tohoto dokladu přikládá osoba s prokázaným českým původem (krajan) další náležitosti dle § 70 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů (např. matriční doklady a další listinné doklady, které potvrzují český původ žadatele, doklad o zajištění ubytování na území ČR, doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu, výpis z registru trestů atd.). Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i životopis žadatele, ve kterém uvede další zřetele hodné důvody své žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu – viz. stránky Ministerstva vnitra ČR. V souladu s výše citovaným cizineckým zákonem nesmí být “Potvrzení“ při podání žádosti starší 180 dní.

O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince, který ke své žádosti předloží navíc doklad o příbuzenském vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii, nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě. Vydání povolení k trvalému  pobytu příbuzným cizince s prokázaným českým původem je však podmíněno vydáním povolení k trvalému pobytu tomuto cizinci.

ZKZ prověřuje předložené listinné doklady svědčící o českém původu žadatele (matriční doklady žadatele a jeho předků v pokolení přímém; obvyklost jména žadatele nebo jeho přímých předků v českých zemích nebo jméno vyskytující se v dané krajanské komunitě; kompaktnost komunit v jednotlivých zemích; znalost českého jazyka; doklady úřední povahy s vyznačenou českou národností žadatele nebo jeho předků v pokolení přímém; archivní dokumenty; prameny dochované v historických a etnografických ústavech apod.). Příslušnost k české krajanské komunitě je vymezení etnické, nikoli teritoriální.

 

Aktualizace Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí 

Upozorňujeme, že držitelé Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě (PPKK), kteří plánují podat žádost o trvalý pobyt a disponují PPKK, které však bylo vydáno před více než 180 dny, si mohou zaslat žádost o aktualizaci tohoto PPKK (tj. nemusí znovu podávat standardní žádost o vydání PPKK a nemusejí opětovně předkládat veškeré doklady k prokázání českého původu - jedná se o zjednodušený administrativní úkon). Upozorňujeme tedy na skutečnost, že PPKK, jako doklad účelu pobytu k žádosti o trvalý pobyt nesmí být v den podání žádosti o trvalý pobyt starší 180 dnů (viz §72, zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky).

►Žádost o aktualizaci PPKK je nutné zaslat na e-mailovou adresu kanceláře zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky (zkz@mzv.cz).

►Aby mohla být žádost vyřízena, musí e-mail obsahovat (v názvu e-mailu či v textu e-mailu) sdělení, že držitel PPKK žádá o vystavení a zaslání aktualizovaného PPKK.  

►V žádosti je nutné uvést číslo jednací původního PPKK, datum vystavení původního PPKK, jméno, příjmení a datum narození držitele PPKK (dle údajů v cestovním pase, respektive dle údajů v původním PPKK).

►Pro co nejefektivnější vyřízení žádosti o vystavení aktualizovaného PPKK je nutné do přílohy e-mailu vložit  scan původního PPKK.

►K vyřízení požadavku je nutné uvést v e-mailu přesnou korespondenční adresu kam má být aktualizované PPKK zasláno, včetně přesného poštovního směrovacího čísla /PSČ/ (korespondenční adresa žadatele v České republice, či v zahraničí /velmi doporučujeme tuto adresu uvádět, jak v českém jazyce, tak v jazyce příslušné země, kam má být aktualizované PPKK zasláno - např. v ruštině, ukrajinštině apod./,  případně je možné uvést  zastupitelský úřad České republiky, kam chce žadatel zaslat aktualizované PPKK - zpravidla se jedná o zastupitelský úřad České republiky, kde je žadatel již objednán k podání žádosti o trvalý pobyt). 

Jestliže žádost o aktualizaci Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí neobsahuje některou z výše uvedených náležitostí, tak nemůže být vyřízena.

 

 

.