Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

ČR v Radě OSN pro lidská práva

 

Rada OSN pro lidská práva je hlavním univerzálním orgánem zabývajícím se podporou a ochranou lidských práv ve světě.

Politika aktivního prosazování principů demokracie, ochrany a rozvoje lidských práv a právního státu patří mezi stěžejní pilíře české zahraniční politiky. Česká republika tyto zásady prosazovala a prosazuje na mezinárodním poli dlouhodobě. Úspěšné zvolení do RLP na období let 2019 až 2021 ČR považuje za mezinárodní ocenění svých aktivit v oblasti lidských práv a za závazek pokračovat v této politice i nadále.

Základní informace o Radě pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním univerzálním orgánem na podporu a ochranu lidských práv ve světě. Sleduje dodržování lidských práv v členských státech OSN, vyslovuje se k jejich porušování, podporuje aktivity s cílem takové porušování dokumentovat a předcházet mu, reaguje na krizové situace ve světě, podílí se na rozvoji mezinárodního práva lidských práv a slouží jako mezinárodní fórum pro dialog o otázkách ochrany a rozvoje lidských práv.

Vytvoření Rady pro lidská práva (RLP) je jedním z konkrétních výsledků institucionální reformy OSN schválené na Summitu v roce 2005. RLP pak byla formálně vytvořena rezolucí VS OSN schválenou 15. března 2006. RLP tvoří 47 členských států, které volí VS OSN.

RLP navázala na původní Komisi pro lidská práva. Ta byla pomocným orgánem ECOSOC a její členy volil rovněž ECOSOC. RLP tak získala vyšší status. Jako taková je volena všemi členskými státy OSN. Lidská práva se současně stala třetím hlavním pilířem aktivit OSN vedle míru a bezpečnosti a hospodářského a sociálního rozvoje. Těmto pilířům odpovídají tři orgány OSN: Rada bezpečnosti, ECOSOC a RLP.

RLP jedná na řádných a zvláštních zasedáních. Řádné zasedání se koná třikrát ročně: v březnu v délce 4 týdnů vč. ministerského segmentu, v červnu a září v délce 3 týdnů. Zvláštní zasedání reaguje na krizovou situaci v konkrétní zemi. K jeho svolání je nezbytný souhlas jedné třetiny členů (tj. 16 států).

Významným mechanismem RLP je univerzální periodický přezkum (UPR), který představuje mezivládní proceduru zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. UPR byl ustaven Valným shromážděním OSN v roce 2006 a je jednou z inovací spojených se zřízením RLP. Každá členská země nyní musí počítat s tím, že v průměru jednou za čtyři až pět let bude RLP podrobně přezkoumávat její konkrétní chování v široké oblasti lidských práv. Prostřednictvím UPR se tak do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Důležitou formou činnosti RLP jsou tzv. zvláštní procedury (UN Special Procedures), kterými jsou např. zvláštní zpravodajové nebo nezávislí experti. RLP převzala všechny tematické mandáty (Thematic Mandates) a postupně přidala další, mj. pro práva pokojného sdružování a shromažďování, pro právo na vzdělání, pro přístup k nezávadné vodě a sanitaci, pro práva starších osob či pracovní skupinu pro problematiku diskriminace žen. RLP má dále zvláštní procedury vztahující se k zemím nebo územím (Country Mandates), např. pro Bělorusko, Eritreu, KLDR, Myanmar/Barmu, Somálsko, Středoafrickou republiku, Súdán či Sýrii. K 1. lednu 2019 bylo ustaveno celkem 44 tematických mandátů a 12 mandátů pro jednotlivé země OSN.

Přehled zvláštních procedur naleznete zde.

Členství ČR v Radě pro lidská práva

Dne 12. října 2018 byla ČR na zasedání Valného shromáždění OSN výraznou většinou hlasů zvolena členem Rady OSN pro lidská práva na období let 2019-2021. ČR tak navazuje na předchozí dvě úspěšná členství v RLP v letech 2006-2007 a 2011-2014. Během svého předchozího členství získala ČR mimo jiné jedno ze čtyř místopředsednických křesel RLP. Třetí kandidatura a následné zvolení do tohoto hlavního lidskoprávního orgánu OSN svědčí o významu lidských práv pro českou zahraniční politiku, stejně jako o vnímání ČR jako země schopné přispět k ochraně lidských práv na globální scéně.

Na úvodním zasedání během současného členství vedl českou delegaci ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. ČR se bude během svého členství zaměřovat na naplňování dobrovolných závazků, s nimiž vstupovala do kampaně za zvolení. Závazky ČR naleznete zde. V rámci RLP se bude ČR soustředit na následujících pět priorit: 1) systematicky vystupovat k závažnému porušování lidských práv a v případě potřeby podporovat svolání mimořádných zasedání Rady; 2) aktivně se účastnit univerzálního periodického přezkumu; 3) prosazovat i nadále téma participace ve veřejných a politických záležitostech; 4) podporovat preventivní roli RLP, jakožto nástroje včasného varování a předcházení konfliktů; 5) zapojovat se do reformních snah směřujících k posílení RLP a zvýšení její efektivity.

Tematický záběr RLP je velmi široký. Věnuje se všem lidskoprávním otázkám. Mezi dlouhodobé tematické priority ČR v oblasti lidských práv patří zejm. podpora mezinárodních lidskoprávních mechanismů a systematické zohledňování lidských práv (tzv. mainstreaming), podpora občanské společnosti, včetně obránců lidských práv, podpora svobody projevu a přístupu k informacím, včetně svobody médií, podpora rovné a co nejširší politické a veřejné participace, podpora budování institucí právního státu, podpora rovnosti a nediskriminace a podpora lidských práv v tématech spojených se zaměstnaností a životním prostředím.

Práce Rady pro lidská práva:

.